ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.060.10; 45.140                                                                                                                    Červenec 2022

Drážní aplikace – Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení –
Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení
pro městské dráhy

ČSN
EN 15153-3

28 0121

 

Railway applications – External visible and audible warning devices –
Part 3: Visible warning
devices for urban rail

Applications ferroviaires – Dispositifs externes d’avertissement optiques et acoustiques –
Partie 3: Dispositifs d’avertissement optiques pour le rail urbain

Bahnanwendungen – Äußere optische und akustische Warneinrichtungen –
Teil 3: Optische Warneinrichtungen für städtische Schienenbahnen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15153-3:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15153-3:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15153-3 (28 0121) z července 2020.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15153-3:2020 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15153-3 z července 2020 převzala EN 15153-3:2020 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 15153-1:2020 zavedena v ČSN EN 15153-1:2020 (28 0121) Železniční aplikace – Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení – Část 1: Čelní světlomety, poziční a koncová světla pro železniční vozidla

Citované předpisy

Směrnice (EU) 2016/797 Evropského parlamentu a Rady z 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii.

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 6 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 7 – Jednotná ustanovení pro schvalování předních a zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen a doplňkových obrysových svítilen motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich přípojných vozidel.

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 19 – Jednotná ustanovení pro schválení předních mlhových světlometů motorových vozidel.

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 23 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných světlometů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla.

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 38 – Jednotná ustanovení pro schvalování zadních mlhových svítilen pro motorová vozidla.

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 48 – Jednotná ustanovení pro schvalování typů vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizací [2016/1723].

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 87 – Jednotná ustanovení pro schvalování denních svítilen motorových vozidel.

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 104 – Jednotná ustanovení pro schvalování reflexních značení pro vozidla kategorií M, N a O.

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 112 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED moduly.

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 113 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel se symetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami, výbojkovými zdroji světla nebo LED moduly.

Směrnice CEN-CENELEC 26 Železniční aplikace – Příprava norem pro navrhování, konstrukci, výrobu, provoz a údržbu systémů městských drah.

Upozornění na národní poznámky

Do této normy byly k článkům 3.4, 3.5, 3.6, 5.2.2.2.3.1 a 5.5.3 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, IČO 63832721, Ing. Jan Lutrýn

Technická normalizační komise: TNK 141 Železnice

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 15153-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Leden 2020

ICS 45.060.10; 45.140                                                                                                                                    

Drážní aplikace – Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení –
Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení pro městské dráhy

Railway applications – External visible and audible warning devices –
Part 3: Visible warning devices for urban rail

Applications ferroviaires – Dispositifs externes d’avertissement optiques et acoustiques –
Partie 3: Dispositifs d’avertissement optiques
pour le rail urbain

Bahnanwendungen – Äußere optische und akustische Warneinrichtungen –
Teil 3: Optische Warneinrichtungen für städtische Schienenbahnen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-10-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 15153-3:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................ 10

5......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 10

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

5.2...... Metro................................................................................................................................................................................................ 11

5.3...... Tramvajové systémy..................................................................................................................................................................... 14

5.4...... Systémy lehké železnice............................................................................................................................................................. 17

5.5...... Místní kolejové systémy............................................................................................................................................................... 17

6......... Požadavky na zkoušky................................................................................................................................................................. 18

6.1...... Požadavky na zkoušky ve vztahu k EN 15153-1..................................................................................................................... 18

6.2...... Požadavky na zkoušky ve vztahu k předpisům EHK/OSN.................................................................................................... 18

Příloha A (normativní) Informace a požadavky, které je nutno odsouhlasit a dokumentovat.................................................... 19

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 20

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15153-3:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento soubor norem Železniční aplikace – Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení sestává z následujících částí

    Část 1: Čelní, návěstní a koncová světla pro železniční vozidla;

    Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla;

    Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení pro městské dráhy (tento dokument);

    Část 4: Vnější výstražná zvuková zařízení pro městské dráhy.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tento dokument stanoví požadavky pro vnější výstražná světelná zařízení pro vozidla městských drah, jak je definováno v CEN-CENELEC Guide 26.

1 Předmět normy

Tento dokument definuje funkční a technické požadavky na vnější světelná výstražná zařízení pro vozidla městských drah podle definice v CEN-CENELEC Guide 26, tj. pro systémy metra, tramvají, lehkých železnic a místních kolejových systémů.

Tento dokument rovněž definuje požadavky na zkoušení a posuzování shody.

POZNÁMKA Požadavky na vnější světelná výstražná zařízení pro železniční vozidla jsou uvedeny v EN 15153-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.