ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.060.10; 45.140                                                                                                                         Srpen 2021

Drážní aplikace – Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení –
Část 4: Vnější výstražná zvuková zařízení
pro městskou kolejovou dopravu

ČSN
EN 15153- 4

28 0121

 

Railway applications – External visible and audible warning devices –
Part 4: Audible warning devices for urban rail

Applicationes ferroviaires – Dispositifs externes d’avertissement optiques et acoustiques –
Partie 4: Avertisseurs sonores pour le rail urbain

Bahnanwendungen – Optische und akustische Warneinrichtungen am Schienenfahrzeug –
Teil 4: Akustische Warneinrichtungen für städtische Schienenbahnen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15153-4:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15153-4:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15153-4 (28 0121) z července 2020.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15153-4:2020 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15153-4 z července 2020 převzala EN 15153-4:2020 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 15153-2:2020 zavedena v ČSN EN 15153-2:2021 (28 0121) Železniční aplikace – Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení – Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla

Souvisící ČSN

ČSN EN 61672-1 ed. 2 (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 1: Technické požadavky

ČSN EN IEC 60942 ed. 2 (36 8822) Elektroakustika – Akustické kalibrátory

Vypracování normy

Zpracovatel: ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, IČO 63832721, Ing. Jan Lutrýn

Technická normalizační komise: TNK 141 Železnice

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 15153- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Leden 2020

ICS 45.060.10; 45.140

Drážní aplikace – Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení –
Část 4: Vnější výstražná zvuková zařízení pro městskou kolejovou dopravu

Railway applications – External visible and audible warning devices –
Part 4: Audible warning devices for urban rail

Applicationes ferroviaires – Dispositifs externes d’avertissement optiques et acoustiques –
Partie 4: Avertisseurs sonores pour le rail urbain

Bahnanwendungen – Optische und akustische Warneinrichtungen am Schienenfahrzeug –
Teil 4: Akustische Warneinrichtungen für städtische Schienenbahnen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-10-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 15153-4:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................... 9

5......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 9

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

5.2...... Zvuková varovná zařízení dalekého dosahu........................................................................................................................... 10

5.3...... Zvuková varovná zařízení středního dosahu........................................................................................................................... 10

5.4...... Zvuková zařízení k varování nebo upozornění s blízkým dosahem.................................................................................... 10

6......... Požadavky na zkoušky................................................................................................................................................................. 11

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

6.2...... Podmínky zkoušky........................................................................................................................................................................ 11

6.3...... Zpráva ze zkoušky......................................................................................................................................................................... 12

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15153-4:2020) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento soubor norem Železniční (Drážní) aplikace – Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení sestává z následujících částí

    Část 1: Čelní, návěstní a koncová světla pro železniční vozidla;

    Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla;

    Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení městskou kolejovou dopravu;

    Část 4: Vnější výstražná zvuková zařízení pro městskou kolejovou dopravu (tento dokument).

Podle Vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tento dokument stanoví požadavky na vnější zvuková výstražná zařízení pro vozidla městské kolejové dopravy ve smyslu definice v CEN-CENELEC Guide 26.

1 Předmět normy

Tento dokument definuje funkční a technické požadavky na vnější zvuková výstražná zařízení pro vozidla městské kolejové dopravy ve smyslu definice v CEN-CENELEC Guide 26, tj. systémy metra, tramvají, lehkých železnic a místních kolejových systémů.

Tento dokument rovněž definuje požadavky na zkoušení a posuzování shody.

POZNÁMKA Požadavky na vnější zvuková výstražná zařízení pro železniční vozidla jsou uvedeny v EN 15153-2:2020.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.