ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.060.00                                                                                                                                     Únor 2021

Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel

ČSN 28 0101

 

Technical and safety tests of rail vehicles

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 28 0101 z listopadu 1997.


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Definice............................................................................................................................................................................................. 4

4......... Technickobezpečnostní zkouška hnacího vozidla, speciálního hnacího vozidla nebo řídicího vozu............................. 5

4.1...... Rozsah technickobezpečnostní zkoušky..................................................................................................................................... 5

4.2...... Způsob provádění technickobezpečnostní zkoušky................................................................................................................. 5

4.2.1... Kontrola dokladů.............................................................................................................................................................................. 5

4.2.2... Kontrola úplnosti vozidla................................................................................................................................................................ 5

4.2.3... Prohlídka a zkouška v klidové poloze.......................................................................................................................................... 6

4.2.4... Zkouška při jízdě.............................................................................................................................................................................. 6

4.2.5... Závěrečná prohlídka....................................................................................................................................................................... 9

4.3...... Podmínky provádění technickobezpečnostní zkoušky............................................................................................................. 9

4.4...... Zápis o výsledku technickobezpečnostní zkoušky.................................................................................................................... 9

5......... Technickobezpečnostní zkouška taženého vozidla s nejvyšší provozní rychlostí nad 160 km/h.................................. 10

5.1...... Rozsah technickobezpečnostní zkoušky.................................................................................................................................. 10

5.2...... Způsob provádění technickobezpečnostní zkoušky............................................................................................................... 10

5.2.1... Kontrola dokladů........................................................................................................................................................................... 10

5.2.2... Kontrola úplnosti vozidla.............................................................................................................................................................. 11

5.2.3... Prohlídka a zkouška v klidové poloze....................................................................................................................................... 11

5.2.4... Zkouška při jízdě............................................................................................................................................................................ 11

5.2.5... Závěrečná prohlídka..................................................................................................................................................................... 11

5.3...... Podmínky provádění technickobezpečnostní zkoušky.......................................................................................................... 11

5.4...... Zápis o výsledku technickobezpečnostní zkoušky.................................................................................................................. 12

Příloha A (normativní) Vyhodnocovací nomogramy pro ověření brzdicího účinku...................................................................... 13

A.1...... Vyhodnocovací nomogram pro ověření brzdicího účinku samočinné brzdy.................................................................... 13

A.2...... Vyhodnocovací nomogram pro ověření brzdicího účinku ruční brzdy................................................................................ 15

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Byl změněn název normy. V normě byly změněny způsoby ověření brzdicího účinku kolejových vozidel. Vyhodnocovací nomogram pro stanovení brzdicího účinku pro polohu G byl vypuštěn. Byly doplněny některé skutečnosti vycházející z praxe.

Souvisící ČSN

ČSN 01 1300 Zákonné měřicí jednotky

ČSN 34 1510 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel

Citované předpisy

Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách.

Vypracování normy

Zpracovatel: ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, IČO 63832721, Ing. Jan Lutrýn

Technická normalizační komise: TNK 141 Železnice

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví rozsah, způsob a podmínky provedení technickobezpečnostní zkoušky (TBZ) drážních vozidel. Vztahuje se na všechna hnací vozidla, speciální hnací vozidla a na řídicí vozy. Dále se vztahuje na tažená vozidla s nejvyšší provozní rychlostí vyšší než 160 km/h.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.