ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.100 Březen 2016

Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy – Obecné požadavky –
Část 1: Požadavky na všechna zařízení

ČSN
EN 12929-1

27 3016

 

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – General requirements – Part 1: Requirements
for all installations

Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen für den Personenverkehr – Allgemeine Bestimmungen – Teil 1: Anforderungen
an alle Anlagen

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles destinées au transport des personnes – Dispositions générales – Partie 1: Prescriptions applicables à toutes les installations

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12929-1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12929-1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12929-1 (27 3016) ze srpna 2015.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12929-1:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ze srpna 2015 převzala EN 12929-1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1709 zavedena v ČSN EN 1709 (27 3010) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

EN 1907 zavedena v ČSN EN 1907 (27 3002) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Terminologie

EN 1908 zavedena v ČSN EN 1908 (27 3011) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Napínací zařízení

EN 1909 zavedena v ČSN EN 1909 (27 3012) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Obnovení provozu a evakuace

EN 12385-8 zavedena v ČSN EN 12385-8 (024302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 8: Pramenná tažná a nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

EN 12385-9 zavedena v ČSN EN 12385-9 (024302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 9: Nosná uzavřená vinutá lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

EN 12397 zavedena v ČSN EN 12397 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Provoz

EN 12927 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 12927 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Lana

EN 12929-2 zavedena v ČSN EN 12929-2 (27 3016) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Všeobecné požadavky – Část 2: Doplňující požadavky na dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzdy na běhounu

EN 12930 zavedena v ČSN EN 12930 (27 3017) Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu – Výpočty

EN 13107 zavedena v ČSN EN 13107 (27 3018) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Stavební objekty

EN 13223 zavedena v ČSN EN 13223 (27 3019) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Poháněcí a další mechanická zařízení

EN 13243 zavedena v ČSN EN 13243 (27 3020) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

EN 13796 (soubor) zaveden v ČSN EN 13796 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy

EN ISO 12100 zaveden v souboru ČSN EN ISO 12100 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

EN ISO 13857 zavedena v ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Unie výtahového průmyslu ČR, IČ 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 143 Lanové dráhy a lyžařské vleky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

EVROPSKÁ NORMA EN 12929-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Leden 2015

ICS 45.100 Nahrazuje EN 12929-1:2004

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Všeobecné požadavky –
Část 1: Požadavky na všechna zařízení

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons – General requirements –
Part 1: Requirements for all installations 

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles destinées au transport des personnes – Dispositions générales –
Partie 1: Prescriptions applicables à toutes
les installations

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen
für den Personenverkehr – Allgemeine Bestimungen –
Teil 1: Anforderungen an alle Anlagen

Tato evropská norma byla schválena CEN 25. listopadu 2014.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy
a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo
u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12929-1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Dřívější jugoslávské republiky Makedonie, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Kypru, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka. 

Obsah

Strana

Předmluva 7

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 11

4 Bezpečnostní požadavky pro zařízení lanových drah 11

4.1 Obecné zásady 11

4.2 Výjimky 11

4.3 Obecné bezpečnostní požadavky na zařízení a jejich komponenty 11

4.4 Bezpečnostní požadavky na zařízení 12

4.5 Všeobecné požadavky na ochranu pracovníků 14

5 Trať a profil lanové dráhy 14

5.1 Výběr tratě 14

5.2 Trať pozemních lanových drah 14

5.3 Trať visuté lanové dráhy 15

5.4 Délka rozpětí visutých lanových drah 15

5.5 Trať lyžařských vleků 16

6 Průjezdný průřez 17

6.1 Obecně 17

6.2 Průjezdný průřez pozemních lanových drah 17

6.3 Průjezdný průřez visutých lanových drah 17

6.4 Průjezdný průřez lyžařských vleků 21

6.5 Průjezdný průřez signálních, omezovacích a značkovacích lan 21

6.6 Průjezdný průřez lan evakuačních drah 22

7 Volné vzdálenosti k průjezdnému průřezu, bezpečnostní vzdálenosti, rozchod trati 22

7.1 Obecně 22

7.2 Bezpečné vzdálenosti u pozemních lanových drah 22

7.3 Bezpečné vzdálenosti u visutých lanových drah 22

7.4 Rozchod tratě u visutých lanových drah 23

7.5 Vzdálenosti vzhledem k průjezdnému průřezu a bezpečné vzdálenosti u lyžařských vleků 23

8 Největší dovolená dopravní výška nad zemí 24

8.1 Obecně 24

8.2 Visuté lanové dráhy s uzavřenými vozy 24

8.3 Visuté lanové dráhy s otevřenými vozy 24

9 Provozní rychlost a interval 24

9.1 Provozní rychlost pozemních lanových drah a visutých lanových drah, obecně 24

9.2 Maximální dopravní rychlost pozemních lanových drah a visutých lanových drah 25

9.3 Minimální interval a vzdálenost mezi vozy oběžných visutých lanových drah 26

9.4 Provozní rychlost a interval lyžařských vleků 27

10 Poháněcí zařízení (včetně brzd) 28

10.1 Poháněcí zařízení pozemních lanových drah a visutých lanových drah 28

10.2 Brzdné systémy pozemních lanových drah a visutých lanových drah 29

10.3 Poháněcí a brzdná zařízení lyžařských vleků 29

Strana

11 Cesty pro pěší a pracovní prostory 29

11.1 Obecně 29

11.2 Nástupní prostory sedačkových lanových drah 31

11.3 Výstupní prostory sedačkových lanových drah 32

11.4 Nástupní a výstupní prostory v mezistanicích sedačkové lanové dráhy 34

11.5 Nástupní a výstupní prostory lyžařských vleků 34

11.6 Nástupní prostory lyžařských vleků 34

11.7 Výstupní prostory lyžařských vleků 35

11.8 Mezistanice lyžařských vleků 36

12 Napínání a vedení lan 36

12.1 Napínání lan 36

12.2 Vedení a podpírání lan – obecně 36

12.3 Vedení a podpírání tažných lan pozemních lanových drah 36

12.4 Vedení a podpírání dvoulanových visutých lanových drah 36

12.5 Vedení dopravních lan jednolanových visutých lanových drah 37

12.6 Vedení vlečných lan lyžařských vleků 37

13 Obnovení provozu a evakuace 38

13.1 Obecně 38

13.2 Evakuační cesta u pozemní lanové dráhy 38

13.3 Evakuace spouštěním na laně 38

14 Různé 38

14.1 Protipožární ochrana a hašení požáru 38

14.2 Ochrana proti blesku 38

14.3 Značení překážek pro letadla 38

14.4 Zařízení pro měření větru 39

14.5 Materiály 39

14.6 Pokyny pro cestující 39

14.7 Montážní návody 39

14.8 Návody pro provoz a údržbu 39

14.9 Technická dokumentace 39

14.10 Osvětlení 39

14.11 Radiostanice 40

15 Pozemní lanové dráhy se samočinným provozem 40

15.1 Obecně 40

15.2 Sledování provozu 40

15.3 Ohrazení tratě 40

15.4 Přístup k trati 40

15.5 Evakuace 40

15.6 Přístup k vozům 40

15.7 Zvláštní bezpečnostní zařízení vozů 41

15.8 Dohled na trať 41

Příloha A (normativní) Vysvětlující obrázek k 11.2 42

Příloha B (normativní) Vysvětlující obrázek k 11.3 43

Strana

Příloha C (normativní) Technická dokumentace 44

C.1 Pro všechna zařízení 44

C.2 Pro pozemní lanové dráhy 44

C.3 Pro visuté lanové dráhy 44

C.4 Pro lyžařské vleky 44

Příloha D (informativní) A – odchylky 45

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy a základních požadavků evropské směrnice 2000/9/EC
vztahující se na osobní lanovou dopravu 46

Bibliografie 48

Tabulky

Tabulka 1 – Přehled nebezpečných situací

Tabulka ZA.1 – Vztah mezi touto evropskou normou a směrnicí 2000/9/EC vztahující se na osobní lanovou dopravu

Obrázky

Obrázek A.1 – Vysvětlující obrázek k 11.2

Obrázek B.1 – Vysvětlující obrázek k 11.3

 


Předmluva

Tento dokument (EN 12929-1:2015) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 242 „Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do července 2015 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do července 2015.

Pozornost musí být věnována možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nenesou žádnou odpovědnost za stanovení některých nebo všech takových
patentových práv.

V souladu s vnitřními pravidly CEN/CENELEC bude tato norma zavedena národními normalizačními organizacemi těchto států: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Dřívější jugoslávské republiky Makedonie, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Kypru, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Tato norma nahrazuje EN 12929-1:2004.

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 2000/9/EC.

Pro vztah k směrnici EU 2000/9/ES viz informativní přílohu ZA1, která je nedílnou součástí této normy.

V EN 12929-1:2004 byly provedeny následující hlavní změny:

 

EN 12929 se společným názvem „Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Všeobecné požadavky“ má dvě části:

Část 1 tohoto dokumentu pojednává o všeobecných požadavcích na všechny osobní lanové dráhy. Část 2 pojednává o doplňujících požadavcích na dvoulanové kyvadlové visuté dvoulanové lanové dráhy bez brzd na běhounu.

Tato evropská norma je částí souboru evropských norem týkajícího se bezpečnostních požadavků na osobní lanovou dopravu. Tento soubor norem zahrnuje následující části:

EN 1907 – Terminologie

EN 12929 – Všeobecné požadavky

EN 12930 – Výpočty

EN 12927 (všechny části) – Lana

EN 1908 – Napínací zařízení

EN 13223 – Poháněcí a další mechanická zařízení

EN 13796 (všechny části) – Vozy

EN 13243 – Elektrické příslušenství mimo poháněcí zařízení

EN 13107 – Stavební objekty

EN 1709 – Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

EN 1909 – Obnovení provozu a evakuace

EN 12397 – Provoz

EN 12408 – Zabezpečování kvality

Tento soubor norem tvoří úplný soubor norem pro navrhování, výrobu, montáž, údržbu a provoz všech zařízení instalovaných pro osobní lanovou dopravu.

Pokud jde o lyžařské vleky, byly práce na tomto dokumentu řízeny Mezinárodní organizací pro dopravu na laně (OITAF).

V souladu s vnitřními pravidly CEN/CENELEC bude tato norma zavedena národními normalizačními organizacemi těchto států: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Dřívější jugoslávské republiky Makedonie, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Kypru, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje všeobecné bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. Doplňující bezpečnostní požadavky pro kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu jsou uvedeny
v EN 12929-2.

Tato část EN 12929 stanoví obecné technické parametry a předpisuje zásady pro navrhování a obecné bezpečnostní požadavky.

Tato část EN 12929 se nezabývá podrobnostmi provozu a údržby, výpočty a podrobnými požadavky na výrobu komponent.

Tato část EN 12929 zahrnuje požadavky k zabránění úrazů a k ochraně pracovníků a to bez ohledu na aplikaci národních předpisů.

Národní stavební předpisy, které slouží k ochraně zvláštních skupin osob, tím nejsou ovlivněny.

Není vždy možné, aby norma platila pro všechny druhy lanových drah pro dopravu všech zvláštních skupin osob (např. pro osoby s omezenou schopností pohybu). Cílem by však mělo být, aby lanové dráhy byly schopny
dopravy co nejširší populace obyvatelstva.

Tato norma neplatí pro zařízení lanových drah pro dopravu nákladů nebo pro výtahy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.