ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.99 Říjen 2014

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz

ČSN
ISO 18893

27 5006

 

Mobile elevating work platforms – Safety principles, inspection, maintenance and operation

Plates-formes élévatrices mobiles de personnel – Principes de sécurité, inspection, entretien, mise en oeuvre et utilisation

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 18893:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 18893:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 18893 (27 5006) z listopadu 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Toto vydání normy bylo oproti předchozímu vydání normy technicky revidováno a byl upřesněn překlad termínů

Informace o citovaných dokumentech

ISO 16368 nezavedena

ISO 18878 zavedena v ČSN ISO 18878 (27 5005) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy

IEC/TS 61813 zavedena v ČSN IEC 61813 (35 9757) Práce pod napětím – Zacházení, údržba a provozní zkoušení zdvihacích pracovních plošin s izolačními rameny

Vypracování normy

Zpracovatel: INLOG, IČ 16494075, Ing. Rudolf Kalina, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 123 Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

MEZINÁRODNÍ NORMA

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – ISO 18893
Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz Druhé vydání
2014-04-15

ICS 53.020.99

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Obecné požadavky 8

4.1 Základní zásady 8

4.2 Pracovní systém 9

4.3 Návody k používání 9

4.4 Uchovávání záznamů 9

4.5 Modifikace 9

5 Údržba 9

5.1 Preventivní údržba 9

5.2 Údržbová prohlídka 10

5.3 Výcvik personálu údržby 11

5.4 Bezpečnostní opatření pro opravy a údržbu 11

5.5 Výměnné části 11

5.6 Bezpečnostní příručky výrobce 12

6 Provoz 12

6.1 Plánování 12

6.2 Výcvik obsluhy 13

6.3 Seznámení 13

6.4 Podpora obsluhy 13

6.5 Před provozováním 13

6.6 Prohlídka pracovního místa 14

6.7 Znalost nebezpečných míst 14

6.8 Specifické požadavky provozu 14

Příloha A (informativní) Piktogramy nesprávného použití MEWP 20

Bibliografie 26

  

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2014

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité pro vypracování tohoto dokumentu a ty uvažované pro jeho další udržování jsou popsané ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Obzvláště by měla být vyznačena různá schvalovací kriteria potřebná pro různé typy dokumentů ISO. Tento dokument byl navržen v souladu s textovými pravidly směrnic ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv paten-
tových právech identifikovaných při zpracování daného dokumentu budou v Úvodu a/nebo na ISO seznamu obdržených patentových prohlášení (viz www.iso.org/patents).

Jakékoliv obchodní jméno použité v tomto dokumentu je informací uvedenou pro pohodlí uživatelů a nevytváří podporu.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/foreword.htm

Zodpovědnou komisí za tento dokument je ISO/TC 214, Zdvihací pracovní plošiny.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 18893:2004), které bylo technicky revidováno.

Úvod

Tato mezinárodní norma je jednou z řady norem zpracovaných ISO/TC 214 jako část jejího programu práce zabývající se normalizací terminologie, hodnocením, všeobecnými zásadami (požadavky na technické provedení a posuzování rizik), bezpečnostních požadavků, metod zkoušení, údržby a provozu zdvihacích pracovních plošin používaných ke zdvihání a polohování personálu (a souvisících pracovních nástrojů a materiálů).

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP) jsou stroje/zařízení, které zajišťují ochranu před pádem při práci ve výškách.

Subjekty s odpovědnostmi, které se vztahují na bezpečné užívání MEWP jsou v některých zemích stanoveny zákonem. Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro identifikaci těchto odpovědných subjektů.

Odpovědnost za bezpečný provoz MEWP spočívá na zaměstnavatelích, vedoucích pracovnících, kontrolorech, obsluhách a dalších, kteří používají tyto stroje/zařízení. Tato mezinárodní norma zajišťuje požadavky tak, že vhodné MEWP jsou vybrány pro použití a umístění, užívány, udržovány a zkoušeny pro bezpečné použití.

Bezpečný provoz MEWP vyžaduje použití kvalifikovaných oprávněných osob a vycvičené obsluhy (viz ISO 18878).

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma se vztahuje na všechny pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP), které jsou určené k polohování osob, nástrojů a materiálů a které se skládají minimálně z pracovní plošiny s ovladači, výsuvné konstrukce a podvozku.

Technické bezpečnostní požadavky podle této mezinárodní normy se musí použít vždy, pokud nejsou národní nebo místní předpisy přísnější.

Související informace jsou uvedeny v ISO 16368.

Tato mezinárodní norma se vztahuje na MEWP k dosažení následujícího:

  1. prevence zranění osob, poškození majetku a nehod;

  2. stanovení kritérií na prohlídky, údržbu a provoz.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.