ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90 Leden 2014

Bezpečnostní předpisy pro výtahy –
Provoz a servis výtahů

ČSN 27 4002

 

Safety rules for lifts – Operation and service of lifts

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 27 4002 z března 2003.

 

Obsah

Strana

1 Předmět normy 4

2 Odkazy na normy 4

3 Termíny a definice 4

4 Základní požadavky na provoz výtahů 5

5 Požadavky na prohlídky výtahů 9

6 Požadavky na odborné pracovníky 10

Příloha A (informativní) Kniha výtahu 11

Příloha A – Díl 1 Základní údaje 13

Příloha A – Díl 2 Protokol ze zkoušky po ukončení montáže elektrického výtahu 18

Příloha A – Díl 3 Protokol ze zkoušky po ukončení montáže hydraulického výtahu 24

Příloha A – Díl 4 Knihy výtahu 30

Příloha A – Díl 5 Knihy výtahu 32

Příloha B (informativní) Souhrn základních servisních úkonů k zajištění provozuschopnosti výtahu po celou dobu
jeho technického života (vzor) 33

Příloha C (informativní) Kniha odborných prohlídek výtahu (vzor) 35

Příloha D (informativní) Kniha provozních prohlídek výtahu (vzor) 39

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti vydání z roku 2003 byly přesněji specifikovány požadavky na servisní firmu, byl zaveden nový termín autorizovaná servisní firma, který byl zařazen pro udržení přijatelné úrovně provádění servisu, lepší orientaci a bližší seznámení vlastníků/provozovatelů výtahů s odbornou úrovní dodavatelských firem nabízejících provádění servisu výtahů. Dále byla přepracována příloha B se zvýrazněním provádění minimálního potřebného dohledu nad stavem výtahu a základních servisních úkonů k zajištění provozuschopnosti výtahu po celou dobu jeho technického života a provádění provozních prohlídek více přiblíženo vlastníkům/provozovatelům výtahů.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, v platném znění

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění

Vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČ 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

Úvod

Tato norma byla vypracována pro udržování výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, v úrovni bezpečného provozu po celou dobu jejich technického života. Pokud se týká servisu výtahů prováděného servisní firmou, lze z pohledu odpovědnosti servisní firmy garantovat pouze zajištění provozuschopnosti výtahů. K tomu, aby výtahy byly udržovány v úrovni bezpečného provozu je nutná aktivní spolupráce vlastníka/provozovatele výtahu zejména v oblasti odstraňování zjištěných provozních rizik výtahů. Použité postupy, odborná způsobilost servisních firem a jejich zaměstnanců mají zásadní vliv na úroveň poskytovaného servisu. Z tohoto důvodu byl do této normy vnesen institut autorizované servisní firmy.

1Předmět normy

Tato norma stanovuje základní požadavky pro udržení výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, v úrovni bezpečného provozu po celou dobu jejich technického života.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.