ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90 Leden 2014

Bezpečnostní předpisy pro výtahy –
Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

ČSN 27 4007

 

Safety rules for lifts – Testing and inspections of lifts in operation

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 27 4007 z června 2004.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Odkazy na normy 4

3 Termíny a definice 4

4 Obecně 5

5 Zkoušky 6

6 Inspekční prohlídky 7

7 Požadavky na zkušebního technika 7

8 Posouzení provozních rizik a nápravná a ochranná opatření 8

Příloha A (informativní) Vzor Protokolu z odborné zkoušky 9

Příloha B (informativní) Vzor protokolu z inspekční prohlídky 21

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V této normě byla nově upravena problematika provádění a vyhodnocování výsledků inspekčních prohlídek na základě aktuálního vývoje v této oblasti a nově zařazen vzor protokolu z inspekčních prohlídek.

Související právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, v platném znění

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, v platném znění

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, platném znění

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

Vyhláška Ministerstva obrany č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení

Vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČ 27022200, Ing. Jan Dvořák, Ing. Bohuslav Kratěna

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

Úvod

Tato norma byla vypracována pro prohlídky a zkoušky výtahů v provozu, které jsou trvalou součástí staveb. Norma stanoví zásady pro provádění zkoušek po podstatných změnách a po opravách a dále pro odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů.

1Předmět normy

Tato norma stanovuje základní požadavky na zkoušky po podstatných změnách a opravách a na odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů v provozu (dále jen výtahů). Tato norma se vztahuje na výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, pokud právní předpisy pro ně nestanoví odlišné požadavky).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.