ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90 Květen 2013

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů –
Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

ČSN
EN 81-21+A1

27 4003

 

Safety rules for the construction and installation of lifts – Lifts for the transport of persons and goods –
Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing buildings

Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs – Elévateurs pour le transport de personnes
et de charges – Part 21: Ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les batiments existants

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Aufzüge für die Personen- und Gütertransport –
Teil 21: Neue Personen- und Lastenaufzüge in bestehenden Gebäuden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 81-21:2009+A1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 81-21:2009+A1:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 81-21 (27 4003) z března 2010.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z července 2012. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text ", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 81-1+A3 zavedena v ČSN EN 81-1+A3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy

EN 81-2+A3 zavedena v ČSN EN 81-2+A3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy

EN ISO 12100-1:2003 nezavedena

EN ISO 12100-2:2003 nezavedena

ISO 3864-1:2002 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČ 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

EVROPSKÁ NORMA EN 81-21:2009+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2012

ICS 91.140.90 Nahrazuje EN 81-21:2009

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů –
část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

Safety rules for the construction and installation of lifts – Lifts for the transport
of persons and goods –
Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing buildings  

Regles de securité pour la construction et l’installation des élévaterurs – Elévateurs pour le transport
de personnes et de charges –
Part 21: Ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les batiments existants

Sicherheitsregeln für die Konstruction und den Einbau von Aufzügen – Aufzüge für die Personen-
und Gütertransport –
Teil 21: Neue Personen- und Lastenaufzüge
in bestehenden Gebäuden

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-07-16 a zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2012-07-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 81-21:2009+A1:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Přehled významných nebezpečí 8

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo nápravná opatření 9

5.1 Perforovaná stěna výtahové šachty 9

5.2 Vzdálenosti mezi klecí, vyvažovacím závažím nebo vyrovnávacím závažím 9

5.3 Vyvažovací závaží nebo vyrovnávací závaží v oddělené šachtě 9

5.4 Kladky v šachtě 10

5.5 Zmenšené vzdáleností v horní části šachty 10

5.6 Zábradlí na střeše klece 14

5.7 Zmenšené vzdálenosti v prohlubni 14

5.8 Ochranná prahová deska 18

5.9 Výška strojovny 19

5.10 Výška dveří do strojovny 19

5.11 Rozměry poklopu do strojovny 19

5.12 Výška prostoru pro kladky 19

5.13 Rozměry poklopu do prostoru pro kladky 19

5.14 Výška šachetních dveří 20

6 Ověřování bezpečnostních opatření a/nebo nápravných opatření 20

6.1 Ověřovací tabulka 20

6.2 Zkoušky před uvedením výtahu do provozu 21

6.3 Technická dokumentace 22

7 Informace pro používání 22

7.1 Návody 22

7.2 Nápisy a upozornění 22

Příloha A (normativní) Přehled elektrických bezpečnostních zařízení 24

Příloha B (informativní) Opakovaná přezkoušení a zkoušky, přezkoušení a zkoušky po závažných úpravách nebo
po havárii 25

B.1 Opakovaná přezkoušení a zkoušky 25

B.2 Přezkoušení a zkoušky po podstatných změnách nebo po haváriích 25

Příloha C (normativní) Přezkoušení předem nastaveného zastavovacího systému 26

C.1 Obecná opatření 26

C.2 Prohlášení a zkušební vzorky 26

C.3 Zkoušky na zkušebně 26

C.4 Výpočet 27

C.5 Zkušební protokol 29

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy a základních požadavků evropské směrnice 95/16/EC 30

Bibliografie 31

Předmluva

Tento dokument (EN 81-21:2009+A1:2012) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 10 !Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2013 dát status národní technické normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní technické normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 81-21:2009.

Tento dokument zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2012-07-16.

Začátek a konec textu vloženého nebo změněného změnou je označen v textu praporky !".

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Pro vztah k směrnicím EU viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato norma je součástí skupiny norem EN 81 „Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů“. Toto je první vydání.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tento dokument je normou typu C podle EN ISO 12100.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A a B, jsou ustanovení této normy typu C u výtahů navržených a postavených podle této normy typu C nadřazena ustanovením jiných norem.

V předmětu této normy je uvedeno, kterého strojního zařízení se norma týká a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí, kterými se norma zabývá.

Tam kde nemůže být splněn požadavek nebo více požadavků EN 81-1 nebo EN 81-2 !vypuštěný text" vlivem konstrukce existující budovy, platí odpovídající požadavky této normy. Podle části 2.2 přílohy I výtahové směrnice je použití alternativních opatření k zabránění nebezpečí sevření nad a pod klecí výtahu omezeno na zařízení, kde není možno splnit požadavky na volný prostor nebo únik a může to podléhat dřívějšímu schválení národních orgánů.

Hlavním předmětem, kterým se zabývá tato norma je zmenšení vzdáleností v horní části šachty a v prohlubni, které mohou být vyžadovány vlivem místních podmínek. Přijaté zásady bezpečnosti jsou založeny na dvou úrovních provedení: jednak na elektrickém zastavení klece a také na mechanickém zastavení klece.

Při návrhu této normy bylo pro zmenšení horní části šachty a prohlubně vzato v úvahu následující:

a) opatření ke zmenšení rizika spočívající výhradně na postupech, které jsou považovány za nepřijatelné, s výjimkou několika málo situací, u kterých bezchybné řešení není k dispozici (např. některé činnosti při opravách a montáži, při kterých bezpečnostní zařízení nemohou být v provozu);

b) opatření ke zmenšení rizika musí být samočinně aktivováno (bez jakéhokoliv zásahu) nebo může být aktivováno ručně, jestliže se použije provedení vylučující chybu, nebo kombinace obojího.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní předpisy pro nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů trvale instalované v existujících budovách, kde za určitých okolností nemohou být splněny, vlivem různých omezení budovy, některé požadavky EN 81-1 a EN 81-2 (viz také čtvrtá věta úvodu).

Tato evropská norma je určena pro řadu těchto omezení a uvádí požadavky pro alternativní řešení. Toto je třeba chápat a uplatnit ve spojení s evropskými normami EN 81-1 nebo EN 81-2 !vypuštěný text"včetně jejich kapitoly 0.

Tato evropská norma platí:

Tato evropská norma neplatí:

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.