ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90 Leden 2013

Zřizování výtahů –
Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství

ČSN
ISO 4190-5

27 4060

 

Lift (Elevator) installation – Part 5: Control devices, signals and additional fittings

Installation d’ascenseurs – Partie 5: Dispositifs de commande et de signalisation et accessoires complémentaires

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4190-5:2006. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 4190-5:2006. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 4190-5 (27 4060) z května 1992.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována. Změny jsou podrobně specifikovány v předmětu normy a v úvodu.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4190-1 zavedena v ČSN ISO 4190-1 Zřizování výtahů – Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

ISO 4190-2 zavedena v ČSN ISO 4190-2 Elektrické výtahy. Část 2: Výtahy třídy IV

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Unie výtahového průmyslu ČR, IČ 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

MEZINÁRODNÍ NORMA

Zřizování výtahů – ISO 4190-5
Část 5: Ovládací zařízení, signalizace a další příslušenství Třetí vydání
2006-11-01

ICS 91.140.90

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Specifikace ovládačů 7

4 Madlo 12

Příloha A (normativní) Zvláštní systémy 13

Příloha B (informativní) Zvláštní požadavky 17

Příloha C (normativní) Vzory značek 20

Bibliografie 22

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2006

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 4190-5 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 178, Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 4190-5:1987), které bylo technicky revidováno.

ISO 4190 sestává z těchto částí pod společným názvem Zřizování výtahů):

Úvod

Toto třetí vydání ISO 4190-5 bere v úvahu poslední studie týkající se ergonomie a potřeb různých lidí s postižením.

Mnoho regionálních společností lidí s postižením se sdružilo na této práci a shodlo se na těchto nových aspektech. Obecný souhlas se týká údajů zaznamenaných v této části ISO 4190.

Avšak v důsledku existujících předpisů a především místních zvyklostí může být v některých zemích obtížné zavést část těchto požadavků bez zavedení určitých opatření (například úprav známých značek).

Pokud jde o opatření vyjádřená hodnotami (rozměry, zvukové signály atp.), tato část ISO 4190 často poskytuje dva rozsahy hodnot: obecný rozsah následovaný doporučeným rozsahem. Rozsah doporučených hodnot je určen jako cíl, kterého by mělo být dosaženo, pokud možno ve všech zemích.

1 Předmět normy

Tato část ISO 4190 stanovuje ovládací zařízení, ovládače a ukazatele, které musí být použity při konstrukci a instalaci výtahu, s uvážením druhu ovládání výtahu a se zajištěním, že postižené osoby budou mít snadný přístup (motor a/nebo snímače). Příloha B stanoví určité požadavky pro přístupnost. Popis řízení je uveden pouze proto, aby stanovil ovládače a ukazatele. Neposkytuje úplný popis těchto ovládačů a ani se nesnaží je normalizovat.

Tato část ISO 4190 také stanoví požadavky na madla, pokud jsou v kleci použita.

Norma platí pro výtahy třídy I až IV a VI, jak jsou uvedeny v ISO 4190-1 a ISO 4190-2.

Skupiny výtahů mají společné ovládání a jsou elektricky propojeny tak, aby poskytovaly lepší službu, a aby provoz byl ekonomický. Tento systém může být více nebo méně komplexní podle počtu výtahů a očekávaného provozu. Proto tato část ISO 4190 neuvádí doplňkovou signalizaci, kterou může výrobce považovat za užitečnou (např. „příští klec“, „nestůjte u dveří“).

Tato část ISO 4190 nepojednává o:

  1. zvláštních prvcích (a jim odpovídajících signálech), jako o určitých prvcích pro zlepšení provozu lůžkových výtahů, o dotykových obrazovkách, nebo hlasových aktivátorech;

  2. zařízeních pro zrychlení dopravy při použití samočinných dveří (proměnné časové intervaly podle různých kritérií, ovládače pro zavírání dveří, světelná clona apod.).

Požadavky této části ISO 4190 jsou určeny pro dodržování ve všech případech, kde se to týká ovládačů a základních signálů a mohou být také použity jako vodítko při vývoji doplňujících signálů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.