ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90 Leden 2013

Zřizování výtahů –
Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

ČSN
ISO 4190-1

27 4315

 

Lift (Elevator) installation – Part 1: Class I, II, III and VI lifts

Installation d’ascenseurs – Partie 1: Ascenseurs des classes I, II, III et VI

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4190-1:2010 včetně opravy ISO 4190-1:2010/Cor.1:2011-12. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 4190-1:2010 including its Corrigendum ISO 4190-1:2010/Cor.1:2011-12. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 4190-1 (27 4315) z ledna 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována. Změny jsou podrobně specifikovány v předmluvě a v úvodu.

Do této normy je zapracována oprava ISO 4190-1:2010/Cor.1 ze dne 2011-12-15.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Unie výtahového průmyslu ČR, IČ 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

MEZINÁRODNÍ NORMA

Zřizování výtahů – ISO 4190-1
Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI Čtvrté vydání
2010-05-15

ICS 91.140.90

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Termíny a definice 7

2.1 Obecně 7

2.2 Třídy výtahů 7

2.3 Rozměry 8

2.4 Další parametry 11

3 Parametry výtahu 11

3.1 Renardovy řady 11

3.2 Nosnosti 12

3.3 Jmenovité rychlosti 12

3.4 Výběr třídy výtahů 12

4 Rozměry 12

4.1 Vnitřní rozměry klecí 12

4.2 Vnitřní rozměry šachty 13

4.3 Rozměry nástupišť 16

4.4 Rozměry strojovny elektrických výtahů 16

4.5 Rozměry strojovny hydraulických výtahů 18

4.6 Uspořádání strojovny 18

Bibliografie 32

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2010

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 4190-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 178, Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 4190-1:1999).

Toto vydání reflektuje požadavky globálního trhu a zahrnuje:

a) harmonizaci, kde je to možné s japonskými rozměry klece a velikosti dveří, nosností a rychlostí;

b) přemístění výtahu 450 kg z obrázku 8 do obrázku 5;

c) přemístění výtahu 320 kg z obrázku 4 do obrázku 9;

d) zavedení výtahu 1 350 kg do obrázku 6 a 7, a

e) zavedení rychlostí 0,75 m/s, 1,5 m/s a 1,75 m/s.

POZNÁMKA 1V některých případech nebyla harmonizace možná a tyto rozměry jsou uvedeny na obrázcích 9, 10 a), 10 b) a 10 c).

POZNÁMKA 2 V některých případech mohou národní předpisy vyžadovat větší rozměry.

ISO 4190 sestává z těchto částí pod společným názvem Zřizování výtahů:

Úvod

Tato část ISO 4190 reflektuje požadavky globálního trhu a zahrnuje:

1 Předmět normy

Tato část normy ISO 4190 stanoví potřebné rozměry pro zřizování výtahů pro dopravu osob třídy I, II, III a VI.

Tyto rozměry odpovídají požadavkům na zařízení. Tato část normy ISO 4190 platí pro nové výtahy, bez ohledu na druh pohonu, s klecí s jedním vstupem, zřizované v nových budovách. Avšak pro uspořádání s vyvažovacím závažím na straně, je možné uspořádání s průchozí klecí. Kde na tom záleží, tato část ISO 4190 je také použitelná pro zřizování výtahu v existující budově.

Tato část ISO 4190 se nevztahuje na výtahy s rychlostí větší než 6,0 m/s.

POZNÁMKAJe odpovědností uživatele zřízení těchto výtahů konzultovat s výrobci.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.