PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90 Říjen 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Základní pravidla a interpretace –
Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81

ČSN P
CEN/TS 81-11

27 4003

 

Safety rules for the construction and installation of lifts – Basics and interpretations – Part 11: Interpretation relates to EN 81 family of standards

Régles de securité pour la construction et l’installation des élévateurs – Fondamentaux et interprétations –
Partie 11: Interprétations relatives aux normes de la famille EN 81

Sicherheitsregeln für die Konstruction und den Einbau von Aufzügen – Grundlagen und Auslegungen –
Teil 11: Auslegungen zu Normenreihe EN 81

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 81-11:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification CEN/TS 81-11:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 81-11 (27 4003) z dubna 2010.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 81-11:2010 vydanou v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 81-1:1998 nezavedena

EN 81-1:1998/A1:2005 zavedena v ČSN EN 81-1 ZMĚNA A1:2006 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy

EN 81-1:1998/A2:2004 zavedena v ČSN EN 81-1 ZMĚNA A2:2005 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy

EN 81-2:1998 nezavedena

EN 81-2:1998/A1:2005 zavedena v ČSN EN 81-2 ZMĚNA A1:2006 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy

EN 81-2:1998/A2:2004 zavedena v ČSN EN 81-2 ZMĚNA A2:2005 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy

EN 81-28:2003 zavedena v ČSN EN 81-28:2003 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

EN 81-58:2003 zavedena v ČSN EN 81-58:2003 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

EN 81-70:2003 zavedena v ČSN EN 81-70:2003 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

EN 81-70:2003/A1:2004 zavedena v ČSN EN 81-70 ZMÉNA A1:2005 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

EN 81-72:2003 zavedena v ČSN EN 81-72:2003 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy

EN 81-73:2005 zavedena v ČSN EN 81-73:2005 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru

Vypracování normy

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČ 27022200, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CEN/TS 81-11
TECHNICAL SPECIFICATION
SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Březen 2011

ICS 91.140.90 Nahrazuje CEN/TS 81-11:2009

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Základní pravidla a interpretace –
Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81

Safety rules for the construction and installation of lifts – Basics and interpretations –
Part 11: Interpretations related to EN 81 family of standards 

Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs – Fondamentaux et interprétations –
Partie 11: Interprétations relatives aux normes
de la famille EN 81

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Grundlagen und Auslegungen –
Teil 11: Auslegungen zur Normenreihe EN 81

Tato technická specifikace (CEN/TS) byla schválena CEN 2011-01-03 pro přechodné použití.

Doba platnosti této CEN/TS je zatím omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o jejich připomínky, zvláště o odpověď, jestli může být CEN/TS převedena na evropskou normu.

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této CEN/TS stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, pokud jsou s CEN/TS v rozporu, mohou zůstat v platnosti současně s CEN/TS až do konečného rozhodnutí o převedení CEN/TS na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. CEN/TS 81-11:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Přehled interpretací 8

3.1 Interpretace k EN 81-1:1998 a EN 81-2:1998 8

3.2 Interpretace k EN 81-28:2003 16

3.3 Interpretace k EN 81-58:2003 16

3.4 Interpretace k EN 81-70:2003 17

3.5 Interpretace k EN 81-72:2003 18

3.6 Interpretace k EN 81-73:2005 19

4 Interpretace 19

4.1 K normám EN 81-1 a EN 81-2 19

4.2 K normě EN 81-28 19

4.3 K normě EN 81-58 19

4.4 K normě EN 81-70 19

4.5 K normě EN 81-72 19

4.6 K normě EN 81-73 19

Část 4.1 – Interpretace k EN 81-1 a EN 81-2 20

Část 4.2 – Interpretace k EN 81-28 115

Část 4.3 – Interpretace k EN 81-58 116

Část 4.4 – Interpretace k EN 81-70 117

Část 4.5 – Interpretace k EN 81-72 127

Část 4.6 – Interpretace k EN 81-73 142

Příloha A (normativní) Přehled interpretací týkajících se předešlých vydání EN 81-1 a EN 81-2 a stále platných
pro EN 81-1/2:1998 143

Bibliografie 150

Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 81-11:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 10 „Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Pozornost musí být věnována možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a/nebo CENELEC nenese žádnou odpovědnost za stanovení těchto a všech jiných patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 81-11:2009.

Tento dokument je souhrn interpretací k souboru norem EN 81. V současné době se souhrn interpretací vztahuje k těmto normám: EN 81-1, EN 81-2, EN 81-28, EN 81-58, EN 81-70, EN 81-72 a EN 81-73. Podle postupu prací na interpretacích bude tento dokument změněn a/nebo doplněn.

Toto je druhé vydání této CEN specifikace. Nahrazuje dřívější CEN/TS 81-29:2009.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny zavést národní normalizační organizace těchto zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Normy odrážejí shodu názorů nejlepší evropské zkušenosti a jsou zpracovávány s nejlepší péčí. Výsledek norem nemůže být formulován tak, aby popsal všechna možná technická řešení a proto vyloučil všechny nejistoty týkající se porozumění všech požadovaných opatření. Protože je technika v trvalém vývoji, nemůže se do těchto norem pokrok začleňovat dostatečně rychle.

Interpretace jsou praktickou cestou k poskytování:

  1. odpovědí na otázky týkající se porozumění článků norem;

  2. zpětné vazby komisím CEN odpovědným za normy o praktických zkušenostech vycházejících z používání norem;

  3. směřování k dalšímu vývoji a zdokonalování norem:

1) zkušeností, především haváriemi a úrazy;

2) pokrokem v technice;

3) současným stavem techniky.

Informace týkající se postupu pro interpretace vypracovaného CEN/TC 10 je uvedena v CEN/TR 81-10.

1Předmět normy

Tato technická specifikace je souhrnem interpretací k souboru norem EN 81 (viz CEN/TR 81-10:2008). Dále tento dokument soustřeďuje interpretace k EN 81-1:1998, EN 81-2:1998, EN 81-28:2003, EN 81-58, EN 81-70:2003, EN 81-72:2003 a EN 81-73:2005.

Interpretace k ostatním normám souboru norem EN 81 budou doplněny, až budou k dispozici.

Cílem interpretací je zlepšit porozumění článků, ke kterým se vztahují a tím vytvořit jednotné chápání požadavků mezi výrobci, dodavateli, notifikovanými osobami, inspekčními orgány a národními úřady.

Interpretace nemají stejné právní postavení jako normy, ke kterým se vztahují. Avšak aplikace interpretací by měla poskytnout zainteresovaným stranám jistotu, že se příslušná norma neuplatňuje špatně.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.