ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30 Listopad 2010

Kované ocelové šrouby s okem třídy 4
pro všeobecné zdvihací účely

ČSN
EN ISO 3266

27 1914

idt ISO 3266:2010

Forged steel eyebolts grade 4 for general lifting purposes

Anneaux à tige de classe 4 en acier forgé pour applications générales de levage

Geschmiedete Ringschrauben aus Stahl, Güteklasse 4, für allgemeine Hebezwecke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3266:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 3266:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10228-1zavedena v ČSN EN 10228-1 (01 5039) Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků – Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou

EN 10228-2zavedena v ČSN EN 10228-2 (01 5040) Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků – Část 2: Kapilární zkouška

ISO 148-1zavedena ČSN ISO 148-1 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy – Část 1: Zkušební metoda

ISO 148-2zavedena v ČSN EN ISO 148-2 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy – Část 2: Ověřování zkušebních strojů

ISO 261zavedena v ČSN ISO 261 (01 4008) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Přehled

ISO 643zavedena v ČSN EN ISO 643 (42 0462) Ocel – Mikrografické stanovení velikosti zrn

ISO 965-1zavedena v ČSN ISO 965-1 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 1: Základní pravidla a údaje

ISO 6506-1zavedena v ČSN EN ISO 6506-1 (42 0359) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 1: Zkušební metoda

ISO 6508-1zavedena v ČSN EN ISO 6508-1 (42 0360) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Rockwella – Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

ISO 7500-1:2004zavedena v ČSN EN ISO 7500-1:2005 (42 0322) Kovové materiály – Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů – Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje – Ověřování a kalibrace systému měření síly

ISO/IEC 17025zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 3266
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2010

ICS 53.020.30

Kované ocelové šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely
(ISO 3266:2010)

Forged steel eyebolts grade 4 for general lifting purposes
(ISO 3266:2010) 

Anneaux à tige de classe 4 en acier forgé
pour applications générales de levage
(ISO 3266:2010)

Geschmiedete Ringschrauben aus Stahl, Güteklasse 4, für allgemeine Hebezwecke
(ISO 3266:2010)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-04-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 3266:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 3266:2010) byl vypracován Technickou komisí ISO/TC 111 „Článkové řetězy z kruhové oceli, zdvihací háky, součásti a příslušenství“ ve spolupráci s Technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana, popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN [a/nebo CENELEC] identifikovat jakákoliv nebo všechna tato patentová práva.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah k evropským směrnicím viz informativní přílohu ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 3266:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 3266:2010 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Seznam významných nebezpečí 8

5 Rozměry a tolerance 9

6 Závity šroubů 10

7 Zpracování 10

8 Materiál 11

9 Tepelná úprava 11

10 Tvrdost 11

11 Mechanické vlastnosti 12

12 Typová zkouška 12

13 Výrobní zkoušky 14

14 Značení 15

15 Prohlášení výrobce 15

16 Návody k používání 16

Příloha A (informativní)  Doporučení pro výběr, péči a použití šroubů s okem 17

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES 19

Bibliografie 20

Úvod

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v ISO 12100.

Příslušná zařízení a stejně tak rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných případů jsou pokryty a uvedeny v předmětu této mezinárodní normy.

Jestliže se ustanovení této normy typu C liší od ustanovení uvedených v normách typu A nebo B, opatření normy typu C mají přednost před ustanoveními těchto norem, pro zařízení, která byla navržena a konstruována podle ustanovení této normy typu C.

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje obecné charakteristiky, provedení a kritické rozměry nezbytné pro zaměnitelnost a kompatibilitu s dalšími součástmi pro kované ocelové šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely. Tyto šrouby s okem mohou být použity pro osové a šikmé zatížení.

Tato mezinárodní norma specifikuje rozměry ok šroubů s okem dovolující přímé spojení se třmeny stejné nosnosti jako třmeny definované v ISO 2415. Tyto rozměry také dovolují návrh s většími oky, která mohou umožnit přímé spojení s háky vázacích prostředků obdobné nosnosti.

Tato mezinárodní norma pokrývá všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a případy vztahující se na šrouby s okem třídy 4, jak je definováno v kapitole 4.

Tato mezinárodní norma je použitelná pro šrouby s okem třídy 4 používané v teplotním rozmezí –20 °C až 200 °C.

Tato mezinárodní norma není použitelná na šrouby s okem, které nejsou vykovány z jednoho kusu.

Tato mezinárodní norma není použitelná na kované ocelové šrouby s okem třídy 4 vyrobené před datem její publikace jako mezinárodní norma.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.