ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30 Říjen 2010

Jeřáby – Zařízení pro zdvihání osob –
Část 1: Závěsné koše

ČSN
EN 14502-1

27 0138

 

Cranes – Equipment for the lifting of persons – Part 1: Suspended baskets

Appereils de levage à charge suspendue – Equipements pour le levage de personnes – Partie 1: Nacelles suspendues

Krane – Einrichtungen zum Heben von Personen – Teil 1: Hängende Personenaufnahmemittel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14502-1:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14502-1:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14502-1 (27 0138) z ledna 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Původní vydání této normy z roku 2005 bylo vytvořeno jako harmonizovaná norma, „poskytující jedno z řešení pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků směrnice Strojní zařízení“. V tomto vydání se jedná o dokument odkazující na národní legislativu, který naopak „nemůže být považován za prostředek pro splnění základních požadavků směrnice nového přístupu 2006/42/EC (Strojní zařízení).“ Celá norma je přepracována a jsou překresleny obrázky. Doporučené požadavky byly změněny na závazné.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 795zavedena v ČSN EN 795:1998 (83 2628) Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení

EN 818-4zavedena v ČSN EN 818-4+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 4: Vázací řetězy – Třída 8

EN 13411-1zavedena v ČSN EN 13411-1+A1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan

EN 13411-2zavedena v ČSN EN 13411-2+A1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky

EN 13411-3zavedena v ČSN EN 13411-3+A1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 3: Objímky a zajištěné objímky

EN 13414-1zavedena v ČSN EN 13414-1+A2 (02 4472) Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce

EN 13586:2004+A1:2008zavedena v ČSN EN 13586+A1:2008 (27 0137) Jeřáby – Přístupy

Citované předpisy

Směrnice Rady 98/37/EC z 22. července 1998, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se strojních zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. Zrušeno, platné je nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Směrnice Rady 89/391/EEC z 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/EC ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanců při práci. (Druhá dílčí směrnice z předchozí rámcové směrnice.)

Vypracování normy

Zpracovatel: Královo Pole Cranes, a. s., IČ 46357408, Ing. Miroslav Jírů

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

EVROPSKÁ NORMA EN 14502-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2010

ICS 53.020.30 Nahrazuje EN 14502-1:2005

Zařízení pro zdvihání osob –
Část 1: Závěsné koše

Cranes – Equipment for the lifting of persons –
Part 1: Suspended baskets 

Appereils de levage à charge suspendue – Equipements pour le levage de personnes –
Partie 1: Nacelles suspendues

Krane – Einrichtungen zum Heben von Personen –
Teil 1: Hängende Personenaufnahmemittel

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-04-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14502-1:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Seznam významných nebezpečí 7

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření 8

5.1 Všeobecné požadavky 8

5.2 Pevnostní výpočty 8

5.3 Prostředky pro zavěšení břemen 8

5.4 Podlaha 10

5.5 Sklon 11

5.6 Postranní ochrana 11

5.7 Vstup a výstup 13

5.8 Ukotvení osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky 13

6 Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření 13

7 Návod k používání 14

7.1 Všeobecně 14

7.2 Informace pro uživatele 14

7.3 Informace pro jeřábníka 14

7.4 Informace pro osoby v koši 14

7.5 Zvláštní požadavky s ohledem na práci ze závěsného koše 15

8 Značení 15

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14502-1:2010) byla připravena Technickou komisí CEN/TC 147 „Jeřáby“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě musí být nejpozději do listopadu 2010 udělen status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do listopadu 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentového práva. CEN nenese zodpovědnost za zjišťování některých případných nebo všech patentových práv.

Tato evropská norma nahrazuje EN 14502-1:2005.

Tato evropská norma je jednou částí normy EN 14502. Další částí je:

EN 14502-2 Jeřáby – Zařízení pro zdvihání osob – Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Úvod

Tato evropská norma pojednává o závěsných koších, určených pro používání při zdvihacích operacích, které osoby provádějí na strojním zařízení, které není určeno pro zdvihání osob.

Používání závěsných košů není zahrnuto ve strojní směrnici 2006/42/EC, ale v nařízeních, která se vztahují na uživatele.

Je nutné věnovat pozornost případu, kdy nařízení, která se vztahují na uživatele, nejsou stejná v různých zemích evropské unie. Národní nařízení, která jsou založena na směrnici 2009/104/EC, zahrnují minimální požadavky.

O zdvihání osob na strojích, které nejsou určeny pro tyto účely, se pojednává v 3.1.2 přílohy II této směrnice, kde se požaduje:

„Osoby mohou být zdvihány pouze pracovními prostředky a příslušenstvím, poskytnutým pro tyto účely.

Bez ohledu na článek 5 směrnice 89/391/EEC může být výjimečně pro účely zdvihání osob použito pracovní zařízení, které není pro tento účel zvlášť určeno, poskytnutím vhodných postupů pro zajištění bezpečnosti podle národní legislativy a/nebo zvyklostí, při určení vhodného dohledu.

Pokud jsou pracovníci na pracovním zařízení určeném pro zdvihání břemen, musí být obsluha stále přítomna na ovládacím místě obsluhy. Zdvihané osoby musí mít spolehlivé komunikační prostředky. V případě nebezpečí musí být spolehlivé prostředky pro jejich evakuaci.“

Národní legislativa a/nebo zvyklosti, o kterých pojednává druhý odstavec článku 3.1.2, mohou stanovovat podmínky, za kterých je dovolené výjimečné používání, a opatření která musí zajistit bezpečnost provozu a technické požadavky na používané prostředky.

Taková závazná opatření platí pro uživatele, mají však také důsledky pro osoby uvádějící zařízení pro tento účel na trh v dané zemi, jelikož musí vzít v úvahu příslušnou legislativu.

Tato norma je technický dokument, který slouží konstruktérovi závěsného koše, používaného na stroji, který není navržen pro zdvihání osob.

Tato evropská norma nebyla zpracována na základě mandátu, uděleného CEN evropskou komisí a evropským sdružením volného obchodu a nemůže být považována za prostředek pro splnění základních požadavků směrnice nového přístupu 2006/42/EC.

1 Předmět normy

Tato evropská norma se používá pro koše zavěšené na jeřábech.

Tato evropská norma nezahrnuje ovládání pohybu košů.

Tato evropská norma není určena pro:

Tato evropská norma pojednává o významných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech ve vztahu k závěsným košům, které se používají podle jejich určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4).

Významná nebezpečí, zahrnutá v tomto dokumentu, jsou uvedena v kapitole 4.

Tato evropská norma se nepoužívá pro závěsné koše, které byly vyrobeny před datem schválení této normy v CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.