ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.20; 53.020.99 Březen 2010

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Značky
pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení

ČSN
ISO 20381

27 5007

Mobile elevating work platforms – Symbols for operator controls and other displays

Plates-formes élévatrices mobiles de personnel – Symboles pour les commandes de l'opérateur et autres indicateurs

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 20381:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 20381:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: INLOG, IČ 16494075, Ing. Rudolf Kalina, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

MEZINÁRODNÍ NORMA

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Značky ISO 20381
pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení První vydání
2009-07-15

ICS 01.080.20; 53.020.99

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Všeobecně 6

5 Barva 7

6 Základní tvary značek 8

7 Obecné značky 10

8 Značky pro motor 15

9 Značky pro převody 19

10 Značky pro hydrauliku 20

11 Značky pro brzdy 21

12 Značky pro palivo 22

13 Značky pro osvětlení 23

14 Značky pro stabilitu 24

15 Značky pro provozní ovládání 27

16 Značky pro údržbu 32

Bibliografie 33

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2009

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 


Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupený. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány podle zásad stanovených v části 2 Směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas
alespoň 75 % z hlasujících členů.

Pozornost je třeba věnovat možnosti, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. ISO nenese žádnou odpovědnost za stanovení těchto nebo všech jiných patentových práv.

ISO 20381 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 214, Zdvihací pracovní plošiny.


INTERNATIONAL STANDARD© ISO 2009 – All rights reservedISO 20381:2009(E) 54Symbols for operator controls and other displaysMobile elevating work platformsPlates-formes élévatrices mobiles de personnel — Symboles pour les commandes de l'opérateur et autres indicateursMobile elevating work platforms — Symbols for operator controls and other displaysE2009-02-13(60) PublicationISOISO  International Standard 2009ISO 20381ISO 20381ISO 20381 ANSI Elevating work platforms 214 2Heading 2Heading 1 0 CR6STD Version 2.260 4O:\Documents\TC214\039745 - ISO 20381 (Ed 1)\60.00\310\039745e\C039745e.doc DŮLEŽITÉ – Elektronický soubor tohoto dokumentu obsahuje barvy, které jsou pro správné porozumění dokumentu považovány za užitečné. Uživatelé musí tudíž zvážit tisk tohoto dokumentu barevnou tiskárnou.

1Předmět normy

Tato mezinárodní norma zavádí obecné grafické značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení pojízdných zdvihacích pracovních plošin (MEVP).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.