ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.53; 53.020.20 Březen 2010

Jeřáby – Slovník –
Část 1: Všeobecně

ČSN
ISO 4306-1

27 0000

 

Cranes – Vocabulary – Part 1: General

Appareils de levage à charge suspendue – Vocabulaire – Partie 1: Généralités

Краны – Словарь – Чaсть 1: Общие термины

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4306-1:2007. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 4306-1:2007. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 4306-1 (27 0000) z června 1992.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Nové rozšířené vydání zavádí další termíny. Přidán byl také článek 6.1.8 „nosnost“, podle kterého je u drapákových jeřábů s lanovými drapáky jiný způsob značení nosnosti než podle ČSN, viz národní poznámka č. 16.

Vysvětlení návaznosti na dřívější ČSN

Kromě rozšíření normy byl upřesněn překlad celé normy včetně názvu, aby odpovídal současně používaným výrazům v navazujících, především evropských normách.

Informace o citovaných normativních dokumentech

Nejsou citovány žádné další normy.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 1.1.3.7, 1.1.3.9.2, 1.1.3.10, 2.3.1, 2.4.2, 4.7, 4.8 (2×), 5.1, 5.1.2, kapitole 6, článkům 6.1.2, 6.1.4, 6.1.7 a 6.1.8 (2×) doplněny informativní národní poznámky.

Do normy byl přidán nový informativní abecední rejstřík – čeština.

Vypracování normy

Zpracovatel: Královo Pole Cranes, a.s., IČ 46357408, Ing. Miroslav Jírů

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

MEZINÁRODNÍ NORMA

Jeřáby – Slovník – ISO 4306-1
Část 1: Všeobecně Druhé vydání
2007-10-15

ICS 01.040.53; 53.020.20

Obsah

Strana

Předmluva 5

Předmět normy 6

Termíny a definice 6

1 Typy jeřábů 6

2 Parametry 35

3 Všeobecné termíny 60

4 Části jeřábu 67

5 Omezující a indikující zařízení 81

6 Zdvihaná břemena 87

7 Používání 102

Abecední rejstřík – čeština 103

Abecední rejstřík – angličtina 105

Abecední rejstřík – francouzština 107

Abecední rejstřík – ruština 110

  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2007

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány podle pravidel ISO/IEC Směrnice, část 2.

Hlavním úkolem technických výborů je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO není odpovědná za identifikaci některých nebo všech patentových práv.

Norma ISO 4306-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby, subkomise SC 2 Terminologie.

Toto čtvrté vydání ruší a nahrazuje třetí vydání (ISO 4306-1:1990), které bylo technicky revidováno.

ISO 4306 se skládá z následujících částí pod společným názvem Jeřáby – Slovník:

Předmět normy

ISO 4306 stanovuje názvosloví pro nejčastěji používané termíny v oboru jeřábů.

Tato část ISO 4306 definuje termíny týkající se hlavních typů a rozdělení jeřábů, parametrů, obecných pojmů a částí.

POZNÁMKA Obrázky znázorňují některé definice a jsou uvedeny pouze pro všeobecnou představu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.