ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20 Únor 2010

Jeřáby – Ručně vedená manipulační zařízení

ČSN
EN 14238+A1

27 0555

Cranes – Manually controlled load manipulating devices

Appareils de levage à charge suspendue – Manipulateurs de charge à contrôle manuel

Krane – Handgeführte Manipulatoren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14238:2004+A1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard 14238:2004+A1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14238 (27 0555) z března 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z července 2009. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto: !vypuštěný text", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Na několika místech byl upřesněn překlad původního znění normy, bez změny významu.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 294 zrušena, nahrazena  EN ISO 13857, zavedena v ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

EN 349zavedena v ČSN EN 349+A1 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

EN 811zrušena, nahrazena  EN ISO 13857, zavedena v ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

EN 982zavedena v ČSN EN 982+A1 (83 3371) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti – Hydraulika

EN 983zavedena v EN 983+A1 (83 3370) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti – Pneumatika

EN 1050:1996zrušena, nahrazena EN ISO 14121-1, zavedena v ČSN EN ISO 14121-1:2008 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika – Část 1: Zásady

EN 12077-2zavedena v ČSN EN 12077-2+A1 (27 0035) Bezpečnost jeřábů – Zdravotní a bezpečnostní
požadavky – Část 2: Omezující a indikující zařízení

EN 12644-1+A1zavedena v ČSN EN 12644-1+A1 (27 0036) Jeřáby – Informace pro používání a zkoušení – Část 1: Návody k používání

EN 13001-1+A1 zavedena v ČSN  EN 13001-1+A1 (27 0105) Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 1: Základní principy a požadavky

EN 13001-2+A1 zavedena v ČSN  EN 13001-2+A3 (27 0105) Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 2: Účinky zatížení

EN 13155:2003 zrušena, nahrazena EN  13155+A2:2009, zavedena v ČSN EN 13155+A2:2009 (27 0139) Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen

EN 13557zavedena v ČSN EN 13557 (27 0135) Jeřáby – Ovládání a ovládací místa obsluhy

prEN 14492-2:2002zrušena, nahrazena  EN 14492-2+A1:2009 dosud nezavedena

EN 60204-32zavedena v ČSN EN 60204-32 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 32: Zvláštní požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů (IEC 60204-32:1998)

EN ISO 3744:1995zavedena v ČSN ISO 3744:1996 (01 1604) Akustika – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995zavedena v ČSN EN ISO 3746:1997 (01 1606) Akustika – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Provozní metoda měření ve volném poli nad odrazivou rovinou (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996zavedena v ČSN EN ISO 4871:1998 (01 1609) Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995zavedena v ČSN EN ISO 11201:1997 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech – Technická metoda v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou (ISO 11201:1995)

EN ISO 11202:1995zavedena v ČSN EN ISO 11201:1997 (01 1618) Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech – Provozní metoda in situ (ISO 11202:1995)

EN ISO 11688-1zavedena v ČSN EN ISO 11688-1 (01 1682) Akustika – Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem – Část 1: Plánování (ISO/TR 11688:1995)

EN ISO 12100-1:2003zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie (ISO 12100-1:2003)

EN ISO:12100-2:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady (ISO 12100-2:2003)

Citované a související předpisy

Směrnice Rady 98/37/EC z 22. července 1998, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se strojních zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Rady 2006/42/ES z 2006-05-17 o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Královo Pole Cranes, a.s., IČ 46357408, Ing. Miroslav Jírů

Technická normalizační komise: TNK 123 Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

 

EVROPSKÁ NORMA EN 14238:2004+A1
EUROPEAN STANDARD
Srpen 2009
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 53.020.20 Nahrazuje EN 14238:2004

Jeřáby  – Ručně vedená manipulační zařízení

Cranes – Manually controlled load manipulating devices 

Appareils de levage à charge suspendue –Manipulateurs de charge à contrôle manuel

Krane – Handgeführte Manipulatoren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-05-21 a obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2009-07-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14238:2004+A1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Úvod 8

1 Předmět normy 9

2 Citované normativní dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Seznam významných nebezpečí 13

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření 14

6 Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření 20

7 Informace pro používání 22

Příloha A (normativní) Předpis (kód) zkoušky hluku 25

Příloha B (informativní) Výběr vhodné sady norem jeřábů pro dané použití 27

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy a základních požadavků směrnice EU 98/37/EC 28

Příloha ZB (informativní) !Vztah této evropské normy a základních požadavků směrnice EU 2006/42/EC" 29

Bibliografie 30

Předmluva

Tento dokument (EN 14238:2004+A1:2009) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 147 „Jeřáby – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě musí být nejpozději do února 2010 udělen status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do února 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN není odpovědná za identifikaci některých nebo všech patentových práv.

Tento dokument obsahuje změnu A1, schválenou CEN 2009-07-16.

Tento dokument nahrazuje EN 14238:2004.

Začátek a konec textu vloženého nebo změněného změnami je v textu vyznačen značkami ! ".

Tento dokument byl zpracován v rámci mandátu, který evropská komise a evropská zóna volného obchodu udělila CEN. Podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztahy se směrnicí (směrnicemi) EU viz informativní přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko,Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko,
Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Úvod

Tento dokument je harmonizovaná norma, poskytující jedno z řešení ručně vedených manipulačních zařízení pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků, uvedených ve směrnici Strojní zařízení v platném znění.

Tento dokument je norma typu C podle !EN ISO 12100".

V předmětu této normy je uvedeno, kterých strojních zařízení se týká a rozsah příslušných nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí.

Pokud jsou ustanovení v této normě typu C odlišná od ustanovení v některé normě typu A nebo B, mají ustanovení této normy typu C přednost pro stroje navržené a vyrobené podle ustanovení této normy typu C před ustanoveními jiných norem.

1Předmět normy

Tento dokument stanovuje požadavky na ručně vedená manipulační zařízení (dále uváděná jako manipulátory), poháněné jiným zdrojem energie než je ruční pohon, kde obsluha napomáhá při manipulaci s břemenem.

Tento dokument nezahrnuje:

Tento dokument nezahrnuje nebezpečí ve vztahu ke zdvihání osob.

Tento dokument nestanovuje další požadavky na:

Významná nebezpečí, zahrnutá do tohoto dokumentu, jsou uvedena v kapitole 4. Pro nebezpečí, která nejsou významná, se používá norma EN ISO 12100-2.

Tento dokument se používá pro manipulátory vyrobené po datu schválení této normy v CEN.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.