ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30 Srpen 2009

Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost –
Část 1: Kované ocelové součásti – Třída 8

ČSN
EN 1677-1+A1

27 1910

 

Components for slings – Safety – Part 1: Forged steel components, Grade 8

Accessoires pour élinques – Sécurité – Partie 1: Accessoires en acier forgé, Classe 8

Einzelteile für Anschlagmittel – Sicherheit – Teil 1: Geschmiedete Einzelteile, Güteklasse 8

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1677-1:2000+A1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1677-1:2000+A1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official vision.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1677-1 z listopadu 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z listopadu 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 292-1zrušena a nahrazena EN ISO 12100-1 zavedenou v ČSN EN ISO 12100-1 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN 292-2:1991/A1:1995nezavedena1)

EN 818-4zrušena a nahrazena EN 818-4+A1 zavedenou v ČSN EN 818-4+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 4: Vázací řetězy – Třída 8

EN 818-6:2000nezavedena2)

EN 1050:1996nezavedena3)

EN 1492-1:2000nezavedena4)

EN 1492-2:2000nezavedena5)

prEN 13414-1:1999nahrazena EN 13414-1:2003 nezavedena6)

EN ISO 9001zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

EN ISO 9002:1994nezavedena7)

EN 10002-2:1991nezavedena8)

EN 10025:1993nezavedena9)

EN 10228-1:1999zavedena v ČSN EN 10228-1:2001 (01 5039) Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků –
Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou

EN 10228-2:1998zavedena v ČSN EN 10228-2:2001 (01 5040) Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků –
Část 2: Kapilární zkouška

EN 45012zrušena a nahrazena EN ISO/IEC 17021 zavedenou v ČSN EN ISO/IEC 17021 (01 5257) Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systému managementu

ISO 643zrušena a nahrazena EN ISO 643 zavedenou v ČSN EN ISO 643 (42 0462) Ocel – Mikrografické stanovení velikosti zrn

Souvisící ČSN

ČSN EN 1677-2+A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 8

ČSN EN 1677-3+A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky – Třída 8

ČSN EN 1677-4+A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 4: Články – Třída 8

ČSN EN 1677-5+A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 4

ČSN EN 1677-6+A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 6: Články – Třída 5

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Řetězárna a.s., IČ 47672081, Ing. Miroslav Fojtů

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 1677-1:2000+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2008

ICS 53.020.30 Nahrazuje EN 1677-1:2000

Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost –
Část 1: Kované ocelové součásti – Třída 8

Components for slings – Safety –
Part 1: Forged steel components, Grade 8 

Accessoires pour élinques – Sécurité –
Partie 1: Accessoires en acier forgé, Classe 8

Einzelteile für Anschlagmittel – Sicherheit –
Teil 1: Geschmiedete Einzelteile, Güteklasse 8

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-05-21 obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-09-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicím centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1677-1:2000+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Nebezpečí 10

Tabulka 1 – Nebezpečí a související požadavky 10

5 Bezpečnostní požadavky 10

Tabulka 2 – Chemické složení – legující prvky 11

Tabulka 3 – Obsah síry a fosforu 11

Tabulka 4 – Mechanické vlastnosti 12

6 Ověření bezpečnostních požadavků 13

Tabulka 5 – Počet součástí v dávce 14

7 Značení 15

8 Certifikát výrobce 16

9 Pokyny pro používání 16

Příloha A  (informativní)  Výpočet hodnot mechanických vlastností 17

Příloha B  (informativní)  Systém označování kovaných ocelových součástí – Třída 8 18

Příloha ZA (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC" 19

Příloha ZB (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC" 20

Předmluva

Tento dokument (EN 1677-1:2000+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát je v BSI.

Této evropské normě se nejpozději do května 2009 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-09-09.

Tento dokument nahrazuje EN 1677-1:2000.

Začátek a konec textu, vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU, je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnými součástmi tohoto dokumentu."

Další části normy EN 1677 pro součásti vázacích prostředků jsou:

Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 8

Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky – Třída 8

Část 4: Články – Třída 8

Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 4

Část 6: Články – Třída 4

Přílohy A a B této evropské normy jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována jako harmonizovaná norma, k jednotnému přizpůsobení se základním bezpečnostním požadavkům Směrnice pro strojní zařízení a přidruženým předpisům ESVO.

Součásti podle této části normy EN 1677 se v obvyklých případech dodávají jako součásti vázacích prostředků, ale lze je však rovněž používat pro jiné všeobecné účely. V těchto případech je důležité přezkoumat konstrukci součástí, aby byla zajištěna jejich způsobilost pro použití k danému účelu.

V předmětu normy je uveden rozsah možných nebezpečí. Navíc zdvihací zařízení musí vyhovět příslušným nebez-
pečím dle EN 292, která nejsou uvedena v této normě, pokud se na ně vztahují.

1Předmět normy

Tato část EN 1677 stanovuje všeobecné požadavky na kované ocelové součásti třídy 8 do 63 t WLL, hlavně používané pro:

určené pro zdvihání břemen, materiálů a zboží.

Tato norma neplatí pro ručně kované součásti, ani pro svařované články a svařované součásti.

Nebezpečí identifikovaná v této části EN 1677, jsou uvedená v kapitole 4.

Příloha A je informativní a obsahuje základy pro výpočet tabulkových hodnot mechanických vlastností.

Příloha B je informativní a obsahuje systém označování pro kované ocelové součásti třídy 8.

!Přílohy ZA a ZB uvádějí" vztah ke směrnicím EU.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.