ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30 Srpen 2009

Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost –
Část 5: Kované ocelové zdvihací háky
s pojistkou – Třída 4

ČSN
EN 1677-
  5+A1

27 1910

 

Components for slings – Safety – Part 5: Forged steel lifting hooks with latch – Grade 4

Accessoires pour élinques – Sécurité – Partie 5: Crochets de levage en acier forgé à linquet – Classe 4

Einzelteile für Anschlagmittel – Sicherheit – Teil 5: Geschmiedete Haken mit Sicherungsklappe – Güteklasse 4

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1677-  5:2001+A1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1677-  5:2001+A1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official vision.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1677-  5 z března 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 292-1 zrušena a nahrazena EN ISO 12100-1 zavedenou v ČSN EN ISO 12100-1 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část1: Základní terminologie, metodologie

EN 292-2:1991/A1:1995 nezavedena1)

EN 818-5 zrušena a nahrazena EN 818-5+A1 zavedenou v ČSN EN 818-5+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 5: Vázací řetězy – Třída 4

EN 818-6 zrušena a nahrazena EN 818-6+A1 zavedenou v ČSN EN 818-6+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 6: Vázací řetězy – Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem

EN 1050:1996 nezavedena2)

EN 1492-1 zrušena a nahrazena EN 1492-1+A1 zavedenou v ČSN EN 1492-1+A1 (27 0147) Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití

EN 1492-2 zrušena a nahrazena EN 1492-2+A1 zavedenou v ČSN EN 1492-2+A1 (27 0147) Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití

EN 10002-2:1991 nezavedena3)

EN 10025:1990 + A1:1993 nezavedena4)

prEN 13414-1:1998 nahrazena EN 13414-1:2003 nezavedena5)

EN 45012 zrušena a nahrazena EN ISO/IEC 17021 zavedenou v ČSN EN ISO/IEC 17021 (01 5257) Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systému managementu

EN ISO 9002:1994 nezavedena6)

ISO 643:1983 nezavedena7)

Souvisící ČSN

ČSN EN 1677-2+A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 8

ČSN EN 1677-3+A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky – Třída 8

ČSN EN 1677-4+A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 4: Články – Třída 8

ČSN EN 1677-6+A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 6: Články – Třída 5

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Řetězárna a.s., IČ 47672081, Ing. Miroslav Fojtů

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 1677-  5:2001+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2008

ICS 53.020.30 Nahrazuje EN 1677-  5:2001

Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost –
Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 4

Components for slings – Safety –
Part 5: Forged steel lifting hooks with latch – Grade 4 

Accessoires pour élingues – Sécurité –
Partie 5: Crochets de levage en acier forgé
à linguet – Classe 4

Einzelteile für Anschlagmittel – Sicherheit –
Teil 5: Geschmiedete Haken mit Sicherungsklappe –
Gütteklasse 4

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-02-18 obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-09-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1677-  5:2001+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Nebezpečí 9

Tabulka 1 – Nebezpečí a související požadavky 10

5 Bezpečnostní požadavky 10

5.1 Konstrukce 10

5.2 Rozměry 10

Obrázek 1 – Rozměry háků 11

Tabulka 2 – Rozměry háku (viz obrázek 1) 12

5.3 Materiály a tepelné zpracování 12

Tabulka 3 – Obsah síry a fosforu 13

Tabulka 4 – Obsah křemíku 13

5.4 Výrobní metody a provedení 13

5.5 Mechanické vlastnosti 13

5.6 Pojistka háku 14

Tabulka 5 – Krouticí moment pro pojistku 14

Obrázek 2 – Působení sil pro typovou zkoušku pojistky 14

6 Ověření bezpečnostních požadavků 15

6.1 Kvalifikace pracovníků 15

6.2 Typové zkoušky 15

6.3 Zkouška zkušební sílou v průběhu výroby 15

6.4 Průběh výrobní zkoušky a přejímací kritéria 16

Tabulka 6 – Počet háků v dávce 16

6.5 Pojistky háku 16

7 Značení 16

8 Certifikát výrobce 17

9 Pokyny pro používání 17

Příloha A (informativní)  Základy pro výpočet rozměrů háku 18

Příloha B (informativní)  Systém označování háků – Třída 4 19

B.1 Označování 19

B.2 Obecná struktura 19

Příloha ZA (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC" 20

Příloha ZB (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC" 21

Bibliografie 22

Předmluva

Tento dokument (EN 1677-5:2001+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát je v BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 1677-5:2001.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-09-09.

Začátek a konec textu, vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU, je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnými součástmi tohoto dokumentu."

Další části této normy EN 1677 pro součásti vázacích prostředků jsou:

Část 1: Kované ocelové součásti – Třída 8

Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 8

Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky – Třída 8

Část 4: Články – Třída 8

Část 6: Články – Třída 4

Přílohy A a B této evropské normy jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována jako harmonizovaná norma, k jednotnému přizpůsobení se základním bezpečnostním požadavkům Směrnice pro strojní zařízení a příslušným předpisům ESVO.

Háky podle této části normy EN 1677 jsou v obvyklých případech dodávány jako součásti vázacích prostředků, lze je však rovněž používat pro jiné všeobecné účely. V těchto případech je důležité prověřit konstrukci těchto háků, aby byla zajištěna jejich způsobilost pro použití k danému účelu.

V předmětu normy je uvedeno, která nebezpečí se zde mohou vyskytnout. Pro nebezpečí, která nejsou v této normě uvedena, musí zdvihací zařízení, pokud je to pro ně příslušné, splňovat požadavky normy EN 292.

1Předmět normy

Tato část EN 1677 stanovuje požadavky na kované ocelové zdvihací háky s pojistkou a okem třídy 4 do 31,5 t WLL, hlavně používané pro:

určené pro zdvihání břemen, materiálů nebo zboží.

Tato část EN 1677 neplatí pro ručně kované háky.

Nebezpečí identifikovaná v této části EN 1677, jsou uvedená v kapitole 4.

Příloha A obsahuje základy pro výpočet rozměrů háku.

Příloha B obsahuje systém označování háků třídy 4.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.