ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30 Srpen 2009

Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely
zdvihání – Rovné a prohnuté třmeny –
Třída 6 – Bezpečnost

ČSN
EN 13889+A1

27 1912

 

Forged steel shackles for general lifting purposes – Dee shackles and bow shackles – Grade 6 – Safety

Manilles forgées en acier pour applications générales de levage – Manilles droites et manilles lyres – Classe 6 – Sécurité

Geschmiedete Schäkel für allgemeine Hebezwecke – Gerade und geschweifte Schäkel – Güteklasse 6 – Sicherheit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13889:2003+A1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13889:2003+A1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official vision.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13889 z dubna 2004.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 292-2:1991 nezavedena1)

EN 1050:1996 nezavedena2)

EN 10025:1990 nezavedena3)

EN 10045-1 zavedena v ČSN EN 10045-1 (42 0381) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho –
Část 1: Zkušební metoda (V a U vruby)

EN 10045-2 zavedena v ČSN EN 10045-2 (25 0254) Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho –
Část 2: Ověřování zkušebních strojů (kyvadlových kladiv)

EN 10228-1 zavedena v ČSN EN 10228-1:2001 (01 5039) Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků – Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou

EN 10228-2 zavedena v ČSN EN 10228-2:2001 (01 5040) Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků – Část 2: Kapilární zkouška

EN 45012 zrušena, nahrazena EN ISO/IEC 17021 zavedenou v ČSN EN ISO/IEC 17021 (01 5257) Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu

EN ISO 7500-1:1999 nezavedena4)

ISO 261 zavedena v ČSN ISO 261 (01 4008) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Přehled

ISO 263 zavedena v ČSN ISO 263 (01 4070) Palcové závity ISO – Přehled a výběr pro šrouby a matice – Rozsah
průměru 0,06 palce až 6 palců

ISO 643 zrušena a nahrazena EN ISO 643 zavedenou v ČSN EN ISO 643 (42 0462) Ocel – Mikrografické stanovení velikosti zrn

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Řetězárna a.s., IČ 47672081, Ing. Miroslav Fojtů

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 13889:2003+A1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2008

ICS 53.020.30 Nahrazuje EN 13889:2003

Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání –
Rovné a prohnuté třmeny – Třída 6 – Bezpečnost

Forged steel shackles for general lifting purposes –
Dee shackles and bow shackles – Grade 6 – Safety 

Manilles forgées en acier pour applications
générales de levage – Manilles droites et manilles
lyres – Classe 6 – Sécurité

Geschmiedete Schäkel für allgemeine Hebezwecke –
Gerade und geschweifte Schäkel – Güteklasse 6 –
Sicherheit

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-04-25 obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-09-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13889:2003+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Nebezpečí 8

5 Bezpečnostní požadavky 9

6 Ověření bezpečnostních požadavků 14

7 Značení 17

8 Certifikát výrobce 18

9 Pokyny pro používání 18

Příloha A  (informativní)  Bezpečné používání třmenů 19

Příloha B  (normativní)  Čepy třmenu 24

Příloha C  (informativní)  Systém označování kovaných ocelových třmenů 25

Příloha ZA (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC" 26

Příloha ZB (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC" 27

Bibliografie 28

Předmluva

Tento dokument (EN 13889:2003+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana, popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát je v BSI.

Této evropské normě se nejpozději do května 2009 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 13889:2003.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-09-09.

Začátek a konec textu, vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU, je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnými součástmi tohoto dokumentu."

Přílohy A a C jsou informativní. Příloha B je normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována jako harmonizovaná norma, k jednotnému přizpůsobení se základním bezpečnostním požadavkům Směrnice pro strojní zařízení a příslušným předpisům ESVO.

V předmětu normy je uvedeno, která nebezpečí se zde mohou vyskytnout. Pro nebezpečí, která nejsou v této normě uvedena, musí třmeny, pokud je to žádoucí, splňovat požadavky normy EN 292.

Systém označování pro kované ocelové třmeny je obsažen v příloze C. Jelikož tento systém není ještě všeobecně používán, byla v tomto prvním vydání této normy zařazena jako informativní příloha. Pokud však dojde k všeobecnému používání, bude nutno zaměnit status této přílohy.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na kované ocelové rovné a prohnuté třmeny třídy 6 pro všeobecné účely zdvihání v rozsahu nosností od 0,5 t do maximálně 25 t.

Tato norma se vztahuje pouze na třmeny, které mají čepy se závity.

Příloha A obsahuje informace týkající se bezpečného používání třmenů. Příloha B obsahuje údaje týkající se provedení čepů a příloha C uvádí příklad systému označování pro kované ocelové třmeny.

Nebezpečí, která jsou identifikována, jsou uvedena v kapitole 4.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.