ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30 Červenec 2009

Textilní vázací prostředky – Bezpečnost –
Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací
práce vyrobené z lan z přírodních
a ze syntetických vláken

ČSN
EN 1492-
  4+A1

27 0147

 

Textile slings – Safety – Part 4: Lifting slings for general service made from natural and man-made fibre ropes

Elingues textiles – Sécurité – Partie 4: Elingues de levage en cordage en fibres naturelles et chimiques pour service général

Textile Anschlagmittel – Sicherheit – Teil 4: Anschlag-Faserseile für allgemeine Verwendung aus Natur- und Chemiefaserseilen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1492-  4:2004+A1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1492-  4:2004+A1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1492-  4 (27 0147) z února 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 696 zrušena, nahrazena EN ISO 1140 zavedenou v ČSN EN ISO 1140 (80 8628) Textilní lana – Polyamid –
3, 4 a 8 pramenná lana

EN 697 zrušena, nahrazena EN ISO 1141 zavedenou v ČSN EN ISO 1141 (80 8629) Textilní lana – Polyester –
3, 4 a 8 pramenná lana

EN 698 zrušena, nahrazena EN ISO 1181 zavedenou v ČSN EN ISO 1181 (80 8630) Textilní lana – Manilské konopí a sisal – 3, 4 a 8 pramenná lana

EN 699 zrušena, nahrazena EN ISO 1346 zavedenou v ČSN EN 1346 (80 8631) Textilní lana – 3, 4 a 8 pra-
menná lana z polypropylenových štěpených pásků monofilamentů a multifilamentů (PP2) a vysoce pevných polypropylenových multifilamentů (PP3)

EN 1050:1996 nezavedena

EN 1261 zavedena v ČSN EN 1261 (80 8635) Textilní lana pro běžné použití – Konopí

EN 1677-1 zavedena v ČSN EN 1677-1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 1: Kované ocelové součásti – Třída 8

EN 1677-2 zrušena, nahrazena EN 1677-2+A1 zavedenou v ČSN EN 1677-2+A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 8

EN 1677-3 zrušena, nahrazena EN 1677-3+A1 zavedenou v ČSN EN 1677-3+A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky – Třída 8

EN 1677-4 zrušena, nahrazena EN 1677-4+A1 zavedenou v ČSN EN 1677-4+A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 4: Články – Třída 8

EN 1677-5 zavedena v ČSN EN 1677-5 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 4

EN 1677-6 zavedena v ČSN EN 1677-6 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 6: Články –
Třída 4

EN 13411-1 zrušena, nahrazena EN 13411-1+A1 zavedenou v ČSN EN 13411-1+A1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan

EN ISO 1968:2004 zavedena v ČSN EN ISO 1968:2005 (80 8510) Textilní lana a provaznické výrobky – Slovník

EN ISO 7500-1:1999 nezavedena

EN ISO 12100-2 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 1492-  4:2003+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2008

ICS 53.020.30 Nahrazuje EN 1492-  4:2004

Textilní vázací prostředky – Bezpečnost –
Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan
z přírodních a ze syntetických vláken

Textile slings – Safety –
Part 4: Lifting slings for general service made from natural and man-made fibre ropes 

Elingues textiles – Sécurité –
Partie 4: Elingues de levage en cordage en fibres
naturelles et chimiques pour service général

Textile Anschlagmittel – Sicherheit –
Teil 4: Anschlag-Faserseile für allgemeine Verwendung
aus Natur- und Chemiefaserseilen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-02-12 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2008-09-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kterého-
koliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1492-  4:2004+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Normativní odkazy 7

3 Termíny a definice 8

4 Nebezpečí 10

5 Bezpečnostní požadavky 10

6 Ověřování 17

7 Značení 19

8 Certifikát výrobce 19

9 Návod k používání 20

Příloha A (normativní)  Informace o používání a údržbě, dodávané výrobcem 21

Příloha B (normativní)  Nosnost pro různé způsoby používání 22

Příloha C (informativní)  Doporučený obsah informací dodávaných výrobcem společně s vázacími prostředky
z textilních lan 34

Příloha ZA (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC" 38

Příloha ZB (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC" 39

Bibliografie 40

Předmluva

Tento dokument (EN 1492-4:2004+A1:2008) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana, popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 1492-4:2004.

Tento dokument zahrnuje změnu 1, která byla schválena CEN 2008-09-11.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Tato evropská norma je jednou z řady norem, jež se týkají bezpečnosti textilních vázacích prostředků:

V této normě:

Příloha A je normativní, a uvádí požadavky na informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem s váza-
cími prostředky vyrobené z textilních lan, které vyhovují této normě.

Příloha B je informativní, a uvádí únosnost pro různá uspořádání a typy materiálů pro vázací prostředky vyrobené z textilních lan k této normě.

Příloha C je informativní, a poskytuje některé detailní informace pro používání a údržbu, které mohou být vhodné při sestavování informací podle přílohy A.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována jako harmonizovaná norma, poskytující jeden ze způsobu zajištění shody se základními bezpečnostními požadavky směrnice pro strojní zařízení a přidružených předpisů ESVO.

Tato evropská norma je normou typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100-2. Příslušné zdvihací příslušenství a rozsah pokrytých nebezpečí jsou uvedeny v předmětu této normy.

POZNÁMKAPokud jde o nebezpečí, která nejsou pokrytá touto normou, mělo by být zdvihací příslušenství v souladu
s EN ISO 12100-2.

1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky související s bezpečností, včetně metod hodnocení a zkoušení jedno-, dvou-, tří- a čtyřpramenných a nekonečných vázacích prostředků, s příslušenstvím nebo bez příslušenství, vyrobených ze 3- a 4-pramenné vinuté konstrukce lan z přírodních vláken sisalu, konopí a manilského konopí a ze 3- a 4-pramenné vinuté konstrukce z polyamidu, polyesteru a polypropylenu a 8-pramenné splétané konstrukce lan ze syntetických vláken majících referenční číslo od 16 až do 48 včetně.

Vázací prostředky z textilních lan pokryté touto částí EN 1492 jsou určené pro všeobecné zdvihací operace, tj. když jsou použity pro zdvihání předmětů, materiálů nebo zboží, které nevyžadují odchylky od specifikovaných požadavků, bezpečnostních koeficientů nebo únosností. Zdvihací operace, na které se nevztahuje tato norma, mohou zahrnovat zdvihání osob, potenciálně nebezpečných materiálů, jako je roztavený kov a kyseliny, tabule skla, štěpné materiály, jaderné reaktory a za zvláštních podmínek používání.

Vázací prostředky z textilních lan vyhovující této evropské normě jsou vhodné pro používání a skladování v následujících teplotních rozsazích:

a) polyester a polyamid –40 °C až 100 °C,

b) manilské konopí, sisal, konopí a polypropylen –40 °C až 80 °C.

Tato evropská norma není použitelná na sestavy vázacích prostředků z textilních lan stanovených trigonometrickou metodou.

Tato evropská norma pojednává o technických požadavcích pro minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, které mohou vzniknout při používání vázacích prostředků z textilních lan, když je prováděno podle návodů a specifikací uvedených výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.