ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30 Červenec 2009

Textilní vázací prostředky – Bezpečnost –
Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken
pro všeobecné použití

ČSN
EN 1492-2+A1

27 0147

Textile slings – Safety – Part 2: Roundslings made of man-made fibres for general purpose use

Elingues textiles – Sécurité – Partie 2: Elingues rondes en textiles chimiques d’usage courant

Textile Anschlagmittel – Sicherheit – Teil 2: Rundschlingen aus Chemiefasern für allgemeine Verwendungszwecke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1492-2:2000+A1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1492-2:2000+A1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1492-2 (27 0147) z listopadu 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !" oprava je v  textu vyznačena značkami ˜™. Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 292-2:1991/A1:1995 nezavedena

EN 1050:1996 nezavedena

prEN 1677-1:2000nezavedena, nahrazena EN 1677-1:2000 zavedenou v ČSN EN 1677-1:2001 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 1: Kované ocelové součásti – Třída 8

prEN 1677-2:2000nezavedena, nahrazena EN 1677-2:2000

prEN 1677-3:1998nezavedena, nahrazena EN 1677-3:2001

prEN 1677-4:1998nezavedena, nahrazena EN 1677-4:2000

prEN 1677-5:1998nezavedena, nahrazena EN 1677-5:2001 zavedenou v ČSN EN 1677-5:2002 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 4

prEN 1677-6:1998nezavedena, nahrazena EN 1677-6:2001 zavedenou v ČSN EN 1677-6:2002 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 6: Články – Třída 4

EN 10002-2:1991nezavedena

EN 45012nahrazena EN ISO/IEC 17021 zavedenou v ČSN EN ISO/IEC 17021 (01 5257) Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu

EN ISO 5084:1996zavedena v ČSN EN ISO 5084:1998 (80 0844) Textilie – Zjišťování tloušťky textilií a textilních výroků

EN ISO 9002nahrazena EN ISO 9001 zavedenou v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti – Požadavky

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v planém znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 1492-2:2000+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2008

ICS 53.020.30 Nahrazuje EN 1492-2:2000

Textilní vázací prostředky – Bezpečnost –
Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití

Textile slings – Safety –
Part 2: Roundslings made of man-made fibres for general purpose use 

Elingues textiles – Sécurité –
Partie 2: Elingues rondes en textiles chimiques d’usage courant

Textile Anschlagmittel – Sicherheit –
Teil 2: Rundschlingen aus Chemiefasern für allgemeine Verwendungszwecke

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-06-30 a opravu 1 vydanou CEN 2006-06-07 a změnu 1, která byla schválena CEN 2008-09-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1492-2:2000+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Seznam nebezpečí 8

Tabulka 1 – Nebezpečí a související požadavky 9

5 Bezpečnostní požadavky 9

Obrázek 1 – Princip konstrukce duše 10

Obrázek 2 – Účinná pracovní délka 11

Tabulka 2 – Nosnost a barevné značení 12

6 Ověřování bezpečnostních požadavků 13

Tabulka 3 – Intervaly zkoušení 14

Tabulka 4 – Intervaly zkoušení 14

7 Značení 15

Obrázek 3 – Typický formát etikety 16

Obrázek 4 – Typické způsoby přichycení etikety 17

8 Certifikát výrobce 18

9 Návod k používání 18

Příloha A (normativní)  Zkušební metody k ověření bezpečnostních požadavků 19

Tabulka A.1 – Maximální kontaktní poloměry svorníků a čepů 19

Příloha B (normativní)  Informace o používání a údržbě, dodávané výrobcem 21

Příloha C (informativní)  Doporučený obsah informací dodávaných výrobcem společně s vinutými smyčkami 22

Obrázek C.1 – Zavěšení na smyčku s dvojitým ovinutím 24

Příloha ZA (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC" 26

Příloha ZB (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC" 27

Bibliografie 28

 

Předmluva

Tento dokument (EN 1492-2:2000+A1:2008) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana, popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 1492-2:2000.

Tento dokument zahrnuje změnu 1, která byla schválena CEN 2008-09-11 a opravu 1 vydanou CEN 2006-06-07.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami !".

Modifikace související s CEN opravou byly provedeny na příslušných místech v textu a jsou vyznačeny značkami ˜™.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Tato evropská norma je jednou z řady norem, jež se týkají bezpečnosti textilních vázacích prostředků:

V této normě:

Příloha A je normativní a uvádí zkušební metody k ověření bezpečnostních požadavků.

Příloha B je normativní a uvádí požadavky na informace o používání a údržbě, dodávané výrobcem společně s textilními vázacími prostředky vyhovujícími této evropské normě.

Příloha C je informativní a podává pokyny k provádění typových zkoušek podle přílohy A.

!Přílohy ZA a ZB jsou informativní a uvádí" vztah ke směrnicím EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma byla zpracována jako harmonizovaná norma, k jednotnému přizpůsobení se hlavním bezpečnostním požadavkům Směrnice pro strojní zařízení a příslušným předpisům ESVO.

Tato evropská norma je normou typu C podle EN 292. Související vázací prostředky a rozsah nebezpečí, pokrytých touto normou, jsou uvedeny v předmětu této normy.

POZNÁMKAV nebezpečí, která nejsou uvedena v této normě, by měly textilní zvedací prostředky splňovat ustanovení normy EN 292.

1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost, včetně metod dimenzování a zkoušení vinutých smyček s nosností do 40 tun (při přímém závěsu) a vícepramenných sestav vinutých smyček se dvěmi, třemi, čtyřmi prameny, s kovovými komponenty nebo bez nich, zhotovených z polyamidu, polyesteru a polypropylenu.

Vinuté smyčky podle této části EN 1492 jsou určeny pro všeobecné zvedací operace, to znamená pro zvedání předmětů, materiálů nebo zboží, u něhož se nevyžadují žádné odchylky od specifikovaných požadavků, součinitelů vázání ani WLL. Zvedací operace, na něž se tato norma nevztahuje, zahrnují zvedání osob, potenciálně nebezpečných materiálů jako roztavený kov a kyseliny, skleněné tabule, štěpné materiály, jaderné reaktory a přítomnost zvláštních podmínek.

Vinuté smyčky podle této evropské normy jsou vhodné k používání a skladování v následujícím teplotním rozmezí:

  1. polyester a polyamid: –40 °C až 100 °C;

  2. polypropylen: –40 °C až 80 °C.

Tato evropská norma se nevztahuje na následující typy smyček:

  1. smyčky sloužící k vzájemnému zajišťování a vázání břemen na paletách a plošinách nebo na vozidlech;

  2. smyčky z tkaného dutého popruhu bez duše.

Tato evropská norma se zabývá technickými požadavky vedoucími k minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, které se mohou vyskytnout při používání vinutých smyček, jež jsou v souladu s pokyny a specifikacemi výrobce nebo zplnomocněného zástupce.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.