ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30 Červenec 2009

Textilní vázací prostředky – Bezpečnost –
Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken
pro všeobecné použití

ČSN
EN 1492-1+A1

27 0147

Textile slings – Safety – Part 1: Flat woven webbing slings, made of man-made fibres for general purpose use

Elingues textiles – Sécurité – Partie 1: Elingues plates en sangles tissées, en textiles chimiques d’usage courant

Textile Anschlagmittel – Sicherheit – Teil 1: Flachgewebte Hebebänder aus Chemiefasern für allgemeine Verwendungszwecke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1492-1:2000+A1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1492-1:2000+A1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1492-1 (27 0147) z listopadu 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !" a  oprava je v  textu vyznačena značkami ˜™. Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 292-2:1991 nezavedena

EN 1050:1996 nezavedena

prEN 1677-1:2000nezavedena, nahrazena EN 1677-1:2000 zavedenou v ČSN EN 1677-1:2001 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 1: Kované ocelové součásti – Třída 8

prEN 1677-2:2000nezavedena, nahrazena EN 1677-2:2000

prEN 1677-3:1998nezavedena, nahrazena EN 1677-3:2001

prEN 1677-4:1998nezavedena, nahrazena EN 1677-4:2000

prEN 1677-5:1998nezavedena, nahrazena EN 1677-5:2001 zavedenou v ČSN EN 1677-5:2002 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 4

prEN 1677-6:1998nezavedena, nahrazena EN 1677-6:2001 zavedenou v ČSN EN 1677-6:2002 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 6: Články – Třída 4

EN 10002-2:1991nezavedena

EN 45012nahrazena EN ISO/IEC 17021 zavedenou v ČSN EN ISO/IEC 17021 (01 5257) Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu

EN ISO 5084:1996zavedena v ČSN EN ISO 5084:1998 (80 0844) Textilie – Zjišťování tloušťky textilií a textilních výroků

EN ISO 9002nahrazena EN ISO 9001 zavedenou v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti – Požadavky

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 1492-1:2003+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2008

ICS 53.020.30 Nahrazuje EN 1492-1:2000

Textilní vázací prostředky – Bezpečnost –
Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití

Textile slings – Safety –
Part 1: Flat woven webbing slings made of man-made fibres for general purpose use 

Elingues textiles – Sécurité –
Partie 1: Elingues plates en sangles tissées,
en textiles chimiques d’usage courant

Textile Anschlagmittel – Sicherheit –
Teil 1: Flachgewebte Hebebänder aus Chemiefasern für allgemeine Verwendungszwecke

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-06-25 a opravu 1 vydanou CEN 2006-06-07 a změnu 1, která byla schválena CEN 2008-09-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1492-1:2003+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Seznam nebezpečí 8

Tabulka 1 – Nebezpečí a související požadavky 9

5 Bezpečnostní požadavky 9

Obrázek 1 – Šířka a tloušťka popruhu 10

Tabulka 2 – Přehled a značení základních typů vázacích popruhů 11

Obrázek 2 – Nejpoužívanější typy měkkých ok 12

Tabulka 3 – Nosnost a barevné značení 13

6 Ověřování bezpečnostních požadavků 14

Tabulka 4 – Maximální intervaly zkoušení 15

Tabulka 5 – Maximální intervaly zkoušení 15

7 Značení 16

Obrázek 3 – Typický formát etikety 17

Obrázek 4 – Typické přichycení etikety k popruhové smyčce 18

Obrázek 5  – Typické přichycení etikety k jednoduchému vázacímu popruhu 18

Obrázek 6 – Typické přichycení etikety k vázacímu popruhu s kovovými komponenty 18

8 Certifikát výrobce 19

9 Návod k používání 19

Příloha A (normativní)  Zkušební metody k ověření bezpečnostních požadavků 20

Obrázek A.1 – Poloha značek pro rozdělení šité popruhové části na čtyři stejně dlouhé úseky 20

Příloha B (normativní)  Informace o používání a údržbě, dodávané výrobcem 22

Příloha C (informativní)  Pokyny pro výrobce k provedení typové zkoušky pro ověření vzájemného účinku šité popruhové části a kovových komponentů u vázacích popruhů typu C/Cr v souladu s A.4 23

Příloha D (informativní)  Doporučený obsah informací dodávaných výrobcem společně s vázacími popruhy 24

Obrázek D.1 – Zobrazení znázorňující nevyhovující zavěšení oka vázacího popruhu na háku s příliš malým poloměrem 26

Obrázek D.2 – Zavěšení na smyčku s dvojitým ovinutím 27

Příloha ZA (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC" 29

Příloha ZB (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC" 30

Bibliografie 31

 

Předmluva

Tento dokument (EN 1492-1:2000+A1:2008) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana, popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 1492-1:2000.

Tento dokument zahrnuje změnu 1, která byla schválena CEN 2008-09-11 a opravu 1 vydanou CEN 2006-06-07.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou v textu vyznačeny značkami !".

Modifikace související s CEN opravou byly provedeny na příslušných místech v textu a jsou vyznačeny značkami ˜™.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Tato evropská norma je jednou z řady norem, jež se týkají bezpečnosti textilních vázacích prostředků:

V této normě:

Příloha A je normativní a uvádí zkušební metody k ověření bezpečnostních požadavků.

Příloha B je normativní a uvádí požadavky na informace o používání a údržbě, dodávané výrobcem společně s textilními vázacími prostředky vyhovujícími této evropské normě.

Příloha C je informativní a podává pokyny k provádění typových zkoušek podle přílohy A.

Příloha D je informativní a uvádí podrobné informace o používání a údržbě, které mohou být vhodné při sestavování informací podle přílohy B.

!Přílohy ZA a ZB jsou informativní a uvádí" vztah ke směrnicím EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

Úvod

Tato evropská norma byla zpracována jako harmonizovaná norma, k jednotnému přizpůsobení se hlavním bezpečnostním požadavkům Směrnice pro strojní zařízení a příslušným předpisům ESVO.

Tato evropská norma je normou typu C podle EN 292. Související vázací prostředky a rozsah nebezpečí, pokrytých touto normou, jsou uvedeny v předmětu této normy.

POZNÁMKAV nebezpečí, která nejsou uvedena v této normě, by měly textilní zvedací prostředky splňovat ustanovení normy EN 292.

1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost, včetně metod dimenzování a zkoušení jednopramenných, dvoupramenných, třípramenných a čtyřpramenných vázacích popruhů, s kovovými komponenty nebo bez nich, zhotovených z popruhů ze syntetických polyamidových, polyesterových a polypropylenových vláken v rozsahu šířek od 25 mm do 450 mm včetně.

Vázací popruhy podle této části EN 1492 jsou určeny pro všeobecné zvedací operace, tj. pro zvedání předmětů, materiálů nebo zboží, u nichž se nevyžadují žádné odchylky od specifikovaných požadavků, bezpečnostních činitelů ani nosnosti. Norma se nevztahuje na zvedací operace, zahrnující zvedání osob, potenciálně nebezpečných materiálů jako roztavený kov a kyseliny, skleněné tabule, štěpné materiály, jaderné reaktory a přítomnost zvláštních podmínek.

Vázací popruhy podle této evropské normy jsou vhodné k používání a skladování v následujícím teplotním rozmezí:

a) polyester a polyamid: –40 °C až 100 °C;

b) polypropylen: –40 °C až 80 °C.

Tato evropská norma se nevztahuje na následující typy popruhů:

  1. popruhy vaků, sítě (vytvořené několika překříženými, navzájem sešitými popruhy) „seřizovatelné“ popruhy (obsahující například pomocné přezky přišité k popruhu), apod.;

  2. popruhy utkané z monofilamentní příze;

  3. popruhy určené k jednorázovému použití.

Tato evropská norma se zabývá technickými požadavky vedoucími k minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, která se mohou vyskytnout při používání vázacích popruhů, jež jsou v souladu s pokyny a specifikacemi výrobce nebo zplnomocněného zástupce.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.