ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30 Červenec 2009

Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost –
Část 4: Články, Třída 8

ČSN
EN 1677-
  4+A1

27 1910

 

Components for slings – Safety – Part 4: Links, Grade 8

Accessoires pour élingues – Sécurité – Partie 4: Mailles, Classe 8

Einzelteile für Anschlagmittel – Sicherheit – Teil 4: Einzelglieder, Güteklasse 8

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1677-  4:2000+A1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1677-  4:2000+A1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1677-  4 (27 1910) z listopadu 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z listopadu 2008. Změny nebo doplněné či upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Nový nebo opravený text je vložen mezi oběma značkami.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 292-1 zrušena, nahrazena EN ISO 12100-1 zavedenou v ČSN EN ISO 12100-1 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN 292-2:1991/A1:1995 nezavedena)

EN 818-4:1996 nezavedena2)

EN 818-6:2000 nezavedena3)

EN 1050:1996 nezavedena4)

EN 1492-1:2000 zavedena v ČSN EN 1492-1:2001 (27 0147) Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití

EN 1492-2:2000 zavedena v ČSN EN 1492-2:2001 (27 0147) Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití

EN ISO 9002:1994 nezavedena5)

EN 10002-2:1991 nezavedena6)

EN 10025:1990/A1:1993 nezavedena7)

EN 10228-1:1999 zavedena v ČSN EN 10228-1:2001 (01 5039) Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků – Část 1: Zkoušení magnetickou práškovou metodou

EN 10228-2:1998 zavedena v ČSN EN 10228-2:2001 (01 5040) Nedestruktivní zkoušení ocelových výkovků – Část 2: Kapilární zkouška

EN 45012 zavedena v ČSN EN 45012 (01 5257) Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci/ registraci systémů jakosti, zrušena a nahrazena EN ISO/IEC 17021:2006 zavedenou v ČSN EN ISO/IEC 17021:2007 (01 5257) Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu
(idt ISO/IEC 17021:2006)

ISO 643 nahrazena EN ISO 643:2003 zavedenou v ČSN EN ISO 643:2003 (42 0462) Ocel – Mikrografické stanovení velikosti zrn (idt ISO 643:2003)

Souvisící ČSN

ČSN EN 818-1+A1:2009 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

ČSN EN 818-2+A1:2009 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 8

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkající se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: ŽDB GROUP a.s., IČ 26877091, Ing. Renáta Krištofíková

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová


EVROPSKÁ NORMA EN 1677-  4:2000+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2008

ICS 53.020.30 Nahrazuje EN 1677-4:2000

Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost –
Část 4: Články, Třída 8

Components for slings – Safety –
Part 4: Links, Grade 8 

Accessoires pour élingues – Sécurité –
Partie 4: Mailles, Classe 8

Einzelteile für Anschlagmittel – Sicherheit –
Teil 4: Einzelglieder, Güteklasse 8

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-09-30 a obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2008-09-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1677-  4:2000+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Nebezpečí 10

Tabulka 1 – Nebezpečí a související požadavky 10

5 Bezpečnostní požadavky 11

5.1 Konstrukce 11

5.2 Rozměry 11

Tabulka 2 – Vnitřní délka a šířka rovnoběžných stran závěsných ok 11

5.3 Materiály a tepelné zpracování 11

Tabulka 3 – Obsah síry a fosforu 12

Tabulka 4 – Chemické složení – legující prvky 12

5.4 Výrobní metody a provedení 12

5.5 Mechanické vlastnosti 13

Tabulka 5 – Nosnosti 14

6 Ověření bezpečnostních požadavků 14

6.1 Kvalifikace pracovníků 14

6.2 Typové zkoušky a kontroly 14

Obrázek 1 – Zkušební těleso 15

Obrázek 2 – Vybavení pro zkoušku ohybem 16

6.3 Výrobní kontrola 16

6.4 Výrobní zkoušky 16

6.5 Průběh výrobních zkoušek (kované články) 17

Tabulka 6 – Počet článků v dávce 17

6.6 Průběh výrobních zkoušek (svařované články) 18

7 Značení 19

7.1 Články 19

7.2 Nosné čepy 19

8 Certifikát výrobce 19

9 Pokyny pro použití 19

Příloha ZA (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC" 20

Příloha ZB (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC" 21

Předmluva

Tento dokument (EN 1677-4:2000+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana, popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát je v BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 1677-4:2000.

Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou 2008-09-09.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou je v textu vyznačen značkami !".

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Tato norma představuje jednu část ze skupiny norem týkajících se bezpečnosti pro součásti pro vázací prostředky.

Další části EN 1677 pro součásti vázacích prostředků jsou:

Část 1: Kované ocelové součásti – Třída 8

Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 8

Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky – Třída 8

Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 4

Část 6: Články – Třída 4

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma byla zpracována jako harmonizovaná norma k jednotnému přizpůsobení se základním bezpečnostním požadavkům směrnice pro strojní zařízení a přidruženým předpisům ESVO.

Články podle této části normy EN 1677 se běžně dodávají jako součást vázacího prostředku, ale mohou být také využity pro jiné účely. V takových případech je důležité, aby byla konstrukce článku zvolena tak, aby zajistila jeho způsobilost pro určené použití.

V předmětu normy je uveden rozsah možných nebezpečí. Navíc zdvihací zařízení musí vyhovět příslušným nebezpečím podle EN 292, která nejsou uvedena v této normě, pokud se na ně vztahují.

1 Předmět normy

Tato část EN 1677 specifikuje požadavky na kovaná nebo svařovaná ocelová závěsná oka, mezičlánky, soustavy závěsných ok a vázací články třídy 8 do 132 t WLL, hlavně používané pro:

určené pro zdvihání břemen, materiálů nebo zboží.

Tato část EN 1677 neplatí pro ručně kované články.

Nebezpečí zahrnutá v této části EN 1677 jsou uvedena v kapitole 4.

!Přílohy ZA a ZB uvádějí vztah ke směrnicím EU."

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.