ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20 Únor 2009

Jeřáby – Informace pro používání a zkoušení –
Část 1: Návody k používání

ČSN
EN 12644-1+A1

27 0036

 

Cranes – Information for use and testing – Part 1: Instructions

Appareils de levage à charge suspendue – Information pour l’utilisation et les essais – Partie 1: Instructions

Krane – Informationen für die Nutzung und Prüfung – Teil 1: Betriebsanleitungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12644-1:2000+A1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12644-1:2000+A1:2008. It was translated
by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12644-1 (27 0036) z listopadu 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z července 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text  "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Citované normy

EN 292-2:1991 zavedena v ČSN EN 292-2:1994 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování – Část 2:Technické zásady a specifikace, nahrazena EN 292-2+A1:2000

EN 292-2:1991/A1:1995 zavedena v ČSN EN 292-2:1994/A1:1995 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování – Část 2: Technické zásady a specifikace

EN 414:1993 zavedena v ČSN EN 414:1993 (83 3003) Pravidla pro navrhování a předkládání bezpečnostních norem

EN 1070:1998 zavedena v ČSN EN 1070:2000 (83 3000) Bezpečnost strojních zařízení – Terminologie

EN 12644-2:2000 zavedena v ČSN EN 12644-2:2001 (27 0036) Jeřáby – Informace pro používání a zkoušení – Část 2: Značení

prEN 13001-1:1997 dosud nezavedena

ISO 10973:1995zavedena v ČSN ISO 10973:1997 (27 0075) Jeřáby – Příručka náhradních dílů

ISO 12480-1:1997 zavedena v ČSN ISO 12480-1:1999 (27 0143) Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně

ISO 12482-1:1995 zavedena v ČSN ISO 12482-1:1997 (27 0040) Jeřáby – Sledování stavu – Část 1: Všeobecně

Vypracování normy

Zpracovatel: Královo Pole Cranes, a.s., IČO 46357408, ing. Miroslav Jírů

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Miloslav Vomočil

EVROPSKÁ NORMA EN 12644-1:2000+A1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2008

ICS 53.020.20 Nahrazuje EN 12644-1:2000

Jeřáby – Informace pro používání a zkoušení –
Část 1: Návody k používání

Cranes – Information for use and testing –
Part 1: Instructions 

Appareils de levage à charge suspendue –
Information pour l’utilisation et les essais –
Partie 1: Instructions

Krane – Informationen für die Nutzung
und Prüfung –
Teil 1: Betriebsanleitungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-12-13 a zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2008-06-15.
Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu
nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12644-1:2001 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 147 „Jeřáby – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě musí být nejpozději do ledna 2009 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do prosince 2009.

Tento dokument obsahuje Změnu 1, schválenou CEN 2008-06-15.

Tento dokument nahrazuje EN 12644-1:2001.

Začátek a konec textu vloženého nebo změněného změnou je označen v textu značkami!".

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic(e) EU.

!Vztahy se Směrnicí(emi) jsou uvedeny v informativních přílohách ZA a ZB , které jsou nedílnou součástí tohoto
dokumentu."

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Normativní odkazy 6

3 Definice 6

4 Seznam závažných nebezpečí 7

5 Požadavky na návody k používání 7

6 Ověření požadavků 10

Příloha ZA (informativní)  ! Vztah této evropské normy a základních požadavků směrnice EU 98/37/EC " 11

Příloha ZB  (informativní)  !Vztah této evropské normy a základních požadavků směrnice EU 2006/42/EC" 12

Bibliografie 12 

Úvod

Tato evropská norma je norma typu C podle EN 414.

Tato norma je harmonizovaná norma, poskytující jedno možné řešení pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků uvedených ve směrnici EU Strojní zařízení včetně jejich změn.

Záměrem této části 1 normy je poskytovat informace o používání, které mají dodávat výrobci jeřábů.

Dalšími částmi této normy jsou:

„! vypuštěný text  "“

Rozsah příslušných nebezpečí je uveden v předmětu této normy.

1 Předmět normy

Tato část EN 12644 stanovuje požadavky na vypracování a obsah návodu (návodů) k používání, dodávaných výrobcem jeřábu.

Tato norma je určena pro použití spolu s ostatními normami pro jeřáby, zpracovanými CEN/TC 147.

POZNÁMKASpecifické požadavky pro jednotlivé druhy jeřábů jsou uvedeny v příslušných evropských normách pro tyto jednotlivé druhy jeřábů.

Závažná nebezpečí, kterých se týká tato norma, jsou uvedena v kapitole 4.

Tato část EN 12644 platí pro jeřáby vyrobené po datu schválení této normy CEN.

Tato norma nepojednává o nebezpečích, která souvisejí se zvedáním osob.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.