ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90 Leden 2009

Údržba výtahů a pohyblivých schodů –
Pravidla pro návody pro údržbu

ČSN
EN 13015+A1

27 4090

 

Maitenance for lifts and escalators – Rules for maitenance instructions

Instructions de maitenance pour les ascenseurs et escaliers mécaniques – Regles pour les instructions de maitenance

Wartung an Auzügen und Fahrtreppen – Regeln für Wartungsanweisungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13015:2001+A1:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13015:2001+A1:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13015 (27 4090) z ledna 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z července 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text  "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Citované normy

EN 81-1zavedena v ČSN EN 81-1 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy

EN 81-2zavedena v ČSN EN 81-2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy

EN 81-3zavedena v ČSN EN 81-2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

prEN 81-7dosud nezavedena

EN 81-28dosud nezavedena

EN 115-1zavedena v ČSN EN 115-1 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků –
Část 1: Konstrukce a montáž

EN ISO 14121-1:2007 zavedena v ČSN EN ISO 14121-1:2008 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika – Část 1: Zásady

ISO 3864 řada:1984zavedena v ČSN ISO 3864:1995 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Vypracování normy

Zpracovatel: Václav Vaněk, IČ 10052305, Karlovy Vary

Technická normalizační komise: TNK č. 107, Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

EVROPSKÁ NORMA EN 13015:2001+A1
EUROPEAN STANDARD
Červenec 2008
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.90 Nahrazuje EN 13015:2001

Údržba výtahů a pohyblivých schodů – Pravidla pro návody pro údržbu

Maitenance for lifts and escalators – Rules for maitenance instructions 

Instructions de maitenance pour les ascenseurs
et escaliers mécaniques – Regles
pour les instructions de maitenance

Wartung an Auzügen und Fahrtreppen – Regeln
für Wartungsanweisungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-06-21 a obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2008-06-29.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídicím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13015:2001+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

0 Úvod 6

1 Předmět a rozsah použití 6

2 Odkazy na normy 6

3 Terminologie 7

4 Vypracování návodů pro údržbu 8

5 Posouzení rizik 12

6 Informace pro majitele o vyprošťování osob z výtahu 13

7 Tabulky, značky, piktogramy, písemná upozornění 13

8 Úprava příručky návodu pro údržbu 13

Příloha A (informativní)  Příklady kontrol, které se mají vzít v úvahu v návodech pro údržbu 15

Příloha B (informativní)  Příklady prvků, které se mají vzít v úvahu při posouzení rizik činností údržby 20

Příloha ZA (informativní)  !Vztah tohoto dokumentu ke směrnicím EU" 22

Příloha ZB (informativní)  !Vztah této normy k základním požadavkům směrnice 2006/42/EC" 23

Příloha ZC (informativní)  !Vztah této normy k základním požadavkům směrnice 95/16/EC" 24

Bibliografie 25

Předmluva

Tento dokument (EN 13015:2003+A1:2008) byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 10 „Osobní, nákladní a malé nákladní výtahy“ jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do ledna 2009 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do ledna 2009.

Tento dokument obsahuje Změnu 1, schválenou CEN 2008-06-29.

Tento dokument nahrazuje EN 13015:2001.

Začátek a konec textu vloženého nebo změněného změnou je označen v textu značkami !".

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic(e) EU.

!Vztahy se Směrnicí(emi) jsou uvedeny v informativních přílohách ZA, ZB a ZC, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

0 Úvod

Tato evropská norma je normou typu C podle EN 1070.

Jen správná a preventivní údržba, prováděná odborným servisním pracovníkem podle návodu pro údržbu, může zajistit bezpečnost a zamýšlenou funkci zařízení.

V této normě se předpokládá, že zařízení, které se má udržovat, bylo na trh uvedeno legálním způsobem.

1 Předmět a rozsah použití

Tato norma stanovuje prvky nezbytné pro vypracování návodů pro činnosti údržby podle 3.1, které jsou dodávány s nově namontovanými osobními výtahy, výtahy pro dopravu osob a nákladů, výtahy pouze pro dopravu nákladů s možností vstupu osob, malými nákladními výtahy a pohyblivými schody a pohyblivými chodníky.

Tato norma se nevztahuje na:

  1. návody pro montáž a demontáž;

  2. úřední přezkoušení a zkoušky podle národních předpisů.

Tato norma se nevztahuje na již existující zařízení, ale může se z ní vycházet.

 

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.