ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20 Únor 2009

Jeřáby – Informace pro používání a zkoušení –
Část 2: Značení

ČSN
EN 12644-2+A1

27 0036

 

Cranes – Information for use and testing – Part 2: Marking

Appareils de levage à charge suspendue – Informations pour l’utilisation et les essais – Partie 2: Marquage

Krane – Informationen für die Nutzung und Prüfung – Teil 2: Kennzeichnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12644-1:2000+A1:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12644-1:2000+A1:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12644-2 (27 0036) z března 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z července 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text  "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Citované normy

EN 292-2:1991 + A1:1995 zavedena v ČSN EN 292-2:1991 + A1:1995 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování – Část 2: Technické zásady a specifikace

EN 414:1993 zavedena v ČSN EN 414:1993 (83 3003) Bezpečnost strojních zařízení – Pravidla pro navrhování a předkládání bezpečnostních norem, nahrazena ČSN EN 414:2000, která je zavedena v ČSN EN 414:2001

prEN 12644-1:1997 dosud nezavedena

ISO 13200 zavedena v ČSN ISO 13200 (27 0109) Jeřáby – Bezpečnostní značky a zobrazení rizika – Všeobecné zásady

Vypracování normy

Zpracovatel: Královo Pole Cranes, a.s., IČ 46357408, Ing. Miroslav Jírů

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

EVROPSKÁ NORMA EN 12644-2:2000+A1
EUROPEAN STANDARD
Červenec 2008
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 53.020.20 Nahrazuje EN 12644-2:2000

Jeřáby – Informace pro používání a zkoušení –
Část 2: Značení

Cranes – Information for use and testing –
Part 2: Marking 

Appareils de levage à charge suspendue – Informations pour l’utilisation et les essais –
Partie 2: Marquage

Krane – Informationen für die Nutzung und Prüfung – Teil 2: Kennzeichnung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-01-03 a zahrnuje změnu 1 schválenou CEN 2008-06-15. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12644-2:2000+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

0 Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Normativní odkazy 7

3 Definice 7

4 Seznam závažných nebezpečí 7

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření 8

6 Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření 8

Příloha ZA (informativní) !Vztah této evropské normy a základních požadavků směrnice EU 98/37/EC" 9

Příloha ZB (informativní) !Vztah této evropské normy a základních požadavků směrnice EU 2006/42/EC" 10

Bibliografie 11

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 147 „Jeřáby – Bezpečnost“, jejíž sekretariát vede BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2000.

Tento dokument obsahuje Změnu 1, schválenou CEN 2008-06-15.

Tento dokument nahrazuje EN 12644-2:2000.

Začátek a konec textu vloženého nebo změněného změnou je označen v textu značkami !".

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic(e) EU.

!Vztahy se Směrnicí(emi) jsou uvedeny v informativních přílohách ZA a ZB , které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

0 Úvod

Tato evropská norma je norma typu C podle EN 414.

Tato evropská norma je harmonizovaná norma, poskytující možné řešení pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků uvedených ve Strojírenské směrnici včetně jejích změn.

Tato norma je částí 2 EN 12644, která udává, jaké informace má poskytovat výrobce jeřábu.

Dalšími částmi normy jsou:

Část 1: Instrukce

„!vypuštěný text"“

Rozsah příslušných nebezpečí je uveden v předmětu této normy.

1 Předmět normy

Tato část EN 12644 stanoví požadavky na značení, štítky a na varovné značky pro jeřáby.

Tato norma je určena pro použití spolu s ostatními normami pro jeřáby, připravenými CEN/TC 147.

POZNÁMKA Specifické požadavky na jednotlivé druhy jeřábů jsou uvedeny v příslušných evropských normách pro tyto jednotlivé druhy jeřábů.

Závažná nebezpečí, kterých se týká tato norma, jsou uvedena v kapitole 4.

Tato část EN 12644 platí pro jeřáby vyrobené po datu schválení této normy CEN.

Tato norma nepojednává o nebezpečích souvisejících se zvedáním osob.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.