ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90 Leden 2009

Osobní a malé nákladní výtahy – Vodítka klecí
a vyvažovacích závaží typu T

ČSN
ISO 7465

27 4081

 

Passenger lifts and service lifts – Guide rails for lifts and counterweights – T-type

Ascenseurs et monte-charge – Guides de cabine et de contrepoids – Profils en T

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7465:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 7465:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 7465 (27 4081) z ledna 2005.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Václav Vaněk, IČ 10052305

Technická normalizační komise: TNK č. 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

MEZINÁRODNÍ NORMA

Osobní a malé nákladní výtahy – ISO 7465
Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T Čtvrté vydání
2007-11-15

ICS 91.140.90

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Normativní odkazy 6

3 Terminologie 6

4 Značky a jednotky 6

5 Opracování a materiály 7

6 Vodítka 7

6.1 Označování 7

6.2 Rozměry a tolerance 8

6.3 Označování třídy BE 18

7 Spojky 18

7.1 Materiál spojek 18

7.2 Rozměry spojky 18

7.3 Tolerance tvaru spojek 19

7.4 Otvory ve spojce 19

Bibliografie 20

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2007

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je světová federace národních normalizačních organizací. Práce na připravovaných mezinárodních normách se obvykle provádí technickými komisemi ISO. Každá členská organizace zajímající se o předmět, pro který byla ustanovena technická komise, má právo na účast v této komisi. Na práci se také podílejí mezinárodní organizace vládní i nevládní mající spojení s ISO. ISO úzce spolupracuje s Mezi-národní elektrotechnickou komisí (IEC) na všech záležitostech týkajících se normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány podle zásad stanovených v části 2 směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se předávají členským organizacím k hlasování. Publikace mezinárodní normy vyžaduje schválení minimálně 75 % členských organizací majících právo hlasovat.

Pozornost je třeba věnovat možnosti, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. ISO nenese žádnou odpovědnost za stanovení těchto nebo všech jiných patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 7465 byla vypracována Technickou komisí ISO/TC 178 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

Toto čtvrté vydání ruší a nahrazuje třetí vydání (ISO 7465:2001), které bylo technicky revidováno.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví velikosti, jakost, rozměrové parametry, tolerance a povrch normalizovaných vodítek a jejich spojů.

Kromě toho tato mezinárodní norma stanoví systém označování vodítek.

Tato mezinárodní norma se používá pro vodítka osobních a malých nákladních výtahů k vedení klece a vyvažovacího závaží.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.