ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30 Leden 2009

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost –
Část 6: Vázací řetězy – Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem

ČSN
EN 818-
  6+A1

27 0083

 

Short link chain for lifting purposes – Safety – Part 6: Chain slings – Specification for information for use and maintenance
to be provided by the manufacturer

Chaînes de levage à maillons courts – Sécurité – Partie 6: Elingues en chaînes – Spécification pour l’information
sur l’utilisation et la maintenance qui doit être fourni par le fabricant

Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke – Sicherheit – Teil 6: Anschlagketten – Festlegungen zu Informationen
über Gebrauch und Instandhaltung, die vom Hersteller zur Verfügung zu stellen sind

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 818-  6:2000+A1:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 818-  6:2000+A1:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official vision.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 818-  6 z června 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z února 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

!vypuštěný text"

!EN 818-1:1996+A1"zavedena v ČSN EN 818-1:1998+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

!EN 818-2:1996+A1"zavedena v ČSN EN 818-2:1998+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 8

!EN 818-3:1999+A1"zavedena v ČSN EN 818-3:2000+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 4

!EN 818-4:1996+A1"zavedena v ČSN EN 818-4:1998+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 4: Vázací řetězy – Třída 8

!EN 818-5:1990"zavedena v ČSN 818-5:2000+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 5: Vázací řetězy – Třída 4

EN 1050:1996zavedena v ČSN EN 10501998 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro posouzení rizika1)

Souvisící ČSN

EN 818-7+A1zavedena v ČSN EN 818-7+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla – Třída T (provedení T, DAT a DT)

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Řetězárna a.s., IČ 47672081, Ing. Miroslav Fojtů

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 818-  6:2000+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2008

ICS 53.020.30 Nahrazuje EN 818-  6:2000

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost –
Část 6: Vázací řetězy – Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem

Short link chain for lifting purposes – Safety –
Part 6: Chain slings – Specification for information for use and maintenance
to be provided by the manufacturer 

Chaînes de levage à maillons courts – Sécurité –
Partie 6: Elingues en chaînes – Spécification
pour ľinformation sur ľutilisation et la maintenance
qui doit être fourni par le fabricant

Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke – Sicherheit –
Teil 6: Anschlagketten – Festlegungen zu Informationen über Gebrauch und Instandhaltung, die vom Hersteller zur Verfügung zu stellen sind

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-05-06 a včetně změnu A1 schválenou CEN 2008-02-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 818-  6+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Nebezpečí 7

5 Bezpečnostní požadavky 8

5.1 Všeobecně 8

5.2 Omezení změn konečného stavu vázacího řetězu 8

5.3 Omezení při použití vázacího řetězu v nepříznivém prostředí nebo nebezpečných podmínkách 8

5.4 Postup před uvedením vázacího řetězu do používání 8

5.5 Instrukce pro správné používání vázacího řetězu 8

5.6 Pravidelné přezkoušení a údržba 9

Příloha A (informativní) Návod pro výrobce k přípravě dokumentované informace pro používání a údržbu vázacích řetězů 10

A.1 Používání vázacích řetězů 10

A.2 Údržba 17

Příloha B (informativní) Bibliografie 19

Příloha ZA (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC 20

Příloha ZB (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC 21

Předmluva

Tento dokument (EN 818-6:2000+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát je v BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2008.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-02-10.

Tento dokument nahrazuje EN 818-6:2000.

Začátek a konec textu, vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".1

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU, je uveden v základních informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnými součástmi tohoto dokumentu.

Další části EN 818 jsou:

Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 8

Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 4

Část 4: Vázací řetězy – Třída 8

Část 5: Vázací řetězy – Třída 4

Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla a jiná zdvihací zřízení – Třída T (typy T, DAT, DT)

Přílohy A a B této evropské normy jsou pouze pro informaci.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se tuto evropskou normu zavazují zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma byla zpracována jako harmonizovaná norma a je jedním ze způsobů zajištění shody se základními bezpečnostními požadavky směrnice na strojní zařízení a přidružených předpisů ESVO.

V předmětu normy je uveden rozsah možných nebezpečí.

!Tato norma je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100.

Jestliže jsou ustanovení v této normě typu C rozdílná od těch, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, ustanovení v této normě typu C mají přednost před ustanoveními jiných norem pro zařízení, která byla konstruována a vyrobena ve shodě s ustanoveními této normy typu C".

1 Předmět normy

Tato část EN 818 specifikuje informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem vázacích řetězů v souladu s  !EN 818-4:1996+A1" !EN 818-5:1999+A1".

POZNÁMKA Některé kapitoly se týkají rovněž součástí řetězů a příslušenství a jsou v souladu s !EN 818-2:1996+A1", !EN 818-3:1999+A1" a jednotlivých součástí pro vázací prostředky podle EN 1677.

Příloha A je informativní a poskytuje detailní informace pro používání a údržbu, které mohou být vhodné.

Nebezpečí zahrnutá v této části EN 818 jsou uvedena v kapitole 4.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.