ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30 Leden 2009

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost –
Část 5: Vázací řetězy – Třída 4

ČSN
EN 818-5+A1

27 0083

 

Short link chain for lifting purposes – Safety – Part 5: Chain slings – Grade 4

Chaînes de levage à maillons courts – Sécurité – Partie 5: Elingues en chaînes – Classe 4

Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke – Sicherheit – Teil 5: Anschlagketten – Güteklasse 4

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 818-5:1999+A1:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 818-5:1999+A1:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official vision.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 818-5 z července 2000.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z února 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

!vypuštěný text"

!EN 818-1:1996+A1"zavedena v ČSN EN 818-1:1998+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

!EN 818-3:1999+A1"zavedena v ČSN EN 818-3:2000+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 3

!EN 818-6:2000+A1"zavedena v ČSN EN 818-6:2001+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 6: Vázací řetězy – Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem

EN 1050:1996zavedena v ČSN EN 1050:2001 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro posouzení rizika

!EN 1677-5:2001+A1"konsolidované znění této normy dosud nezavedeno, EN 1677-5:2001 zavedena v ČSN EN 1677-5:2002 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 5: Kované háky s pojistkou – Třída 4

!EN 1677-6:2001+A1"konsolidované znění této normy dosud nezavedeno, EN 1677-6:2001 zavedena v ČSN EN 1677-6 :2002 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 6: Články – Třída 4

!vypuštěný text"

!EN ISO 12100-1zavedena v ČSN EN ISO 12100-1 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2zavedena v ČSN EN ISO 12100-2 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady"

Souvisící ČSN

EN 818-2+A1 (27 0083)zavedena v ČSN EN 818-2+A1 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 8 

EN 818-4+A1 (27 0083)zavedena v ČSN EN 818-4+A1 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 4: Vázací řetězy – Třída 8 

EN 818-7+A1 (27 0083)zavedena v ČSN EN 818-7+A1 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla – Třída T (provedení T, DAT a DT)

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Řetězárna a.s., Česká Ves, IČ 47672081, Ing. Miroslav Fojtů

Technická normalizační komise: TNK 100 Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 818-5:1999+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2008

ICS 53.020.30 Nahrazuje EN 818-5:1999

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost –
Část 5: Vázací řetězy – Třída 4

Short link chain for lifting purposes – Safety –
Part 5: Chain slings – Grade 4 

Chaînes de levage à maillons courts – Sécurité –
Partie 5: Elingues en chaînes – Classe 4

Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke – Sicherheit –
Teil 5: Anschlagketten – Güteklasse 4

Tato evropská norma byla schválena 1999-03-16 obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-02-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 818-5:1999+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Nebezpečí 10

5 Bezpečnostní požadavky 11

5.1 Součásti vázacího řetězu 11

5.1.1 Řetěz 11

5.1.2 Články 11

5.1.3 Háky 11

5.2 Návrh a konstrukce 11

5.2.1 Montáž vázacích řetězů 11

5.2.2 Nekonečné vázací řetězy 11

5.2.3 Úchylky délky vázacího řetězu 12

5.3 Stanovení nosnosti 12

5.3.1 Jednopramenné vázací řetězy 12

5.3.2 Vícepramenné vázací řetězy 12

5.3.3 Nekonečné vázací řetězy 12

6 Ověření bezpečnostních požadavků 13

6.1 Kvalifikace personálu 13

6.2 Jednotlivé součásti vázacích řetězů 13

6.3 Zkouška zkušební silou v průběhu výroby pro vázací řetězy 13

6.3.1 Všeobecně 13

6.3.2 Koeficienty zkušební síly v průběhu výroby 13

6.3.3 Prohlídka po zkoušení 13

7 Značení, štítkování, balení 14

7.1 Všeobecně 14

7.2 Jednopramenné vázací řetězy 14

7.3 Vícepramenné vázací řetězy pro úhly rozevření od 0° do 45° ke svislici 14

8 Certifikát výrobce 15

9 Informace pro používání 15

Příloha A (normativní) Alternativní metoda stanovení nosnosti a značení vázacího řetězu pro zvláštní případy používání a ne pro všeobecné postupy zdvihání. 16

A.1 Všeobecně 16

A.2 Alternativní metoda stanovení nosnosti 16

A.3 Zkušební síla v průběhu výroby 16

A.4 Značení vázacích řetězů s nosností stanovenou alternativní metodou 17

Příloha B (informativní) !Základy pro výpočet hodnot nosností" 18

B.1 Vypočtené hodnoty nosnosti (WLL) pro jednopramenné vázací řetězy 18

B.2 Vypočtené hodnoty nosnosti (WLL) pro vícepramenné vázací řetězy 18

Příloha C (informativní) Systém označování vázacích řetězů – Třída 4 19

Příloha D (informativní) Identifikační štítek vázacích řetězů 20

D.1 Všeobecně 20

D.2 Identifikační štítky vázacích řetězů 20

Příloha ZA (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC 21

Příloha ZB (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC 22

!Bibliografie 23

Předmluva

Tento dokument (EN 818-5:1999+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát je v BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2008.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-02-10.

Tento dokument nahrazuje EN 818-5:1999.

Začátek a konec textu, vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU, je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnými součástmi tohoto dokumentu.

Další části EN 818 jsou:

Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 8

Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 4

Část 4: Vázací řetězy – Třída 8

Část 6: Vázací řetězy – Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem

Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla – Třída T (provedení T, DAT a DT)

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se tuto evropskou normu zavazují zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma byla zpracována jako harmonizovaná norma a je jedním ze způsobů zajištění shody se základními bezpečnostními požadavky směrnice na strojní zařízení a přidružených předpisů ESVO.

Rozsah pokrytých nebezpečí je uveden v předmětu normy. Navíc zdvihací zařízení musí vyhovět příslušným nebezpečím dle !EN ISO 12100", která nejsou uvedena v této normě.

!Tato norma je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100.

Jestliže jsou ustanovení v této normě typu C rozdílná od těch, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, ustanovení v této normě typu C mají přednost před ustanoveními jiných norem pro zařízení, která byla konstruována a vyrobena ve shodě s ustanoveními této normy typu C".

1 Předmět normy

Tato část EN 818 stanovuje požadavky na bezpečnostní požadavky, metody hodnocení a zkoušení jednopramenných, dvou-, tří-, čtyřpramenných a nekonečných vázacích řetězů sestavených svařováním používajících řetězy s krátkými články střední tolerance třídy 4 pro zdvihání podle !EN 818-3:1999+A1" společně s příslušnými součástmi stejné třídy podle !EN 1677-5:2001+A1" a !EN 1677-6:2001+A1". Tyto vázací řetězy jsou určeny pro zdvihání břemen, materiálu nebo zboží.

POZNÁMKA Pokyny pro používání a údržbu vázacích řetězů jsou uvedeny v !EN 818-6:2000+A1".

Nebezpečí zahrnutá v této části normy jsou uvedena v kapitole 4.

Příloha A uvádí alternativní metodu stanovení nosnosti a značení vázacího řetězu pro zvláštní případy používání.

Příloha B uvádí základy pro výpočet nosnosti.

Příloha C uvádí příklad systému označování vázacích řetězů.

Příloha D uvádí identifikační štítek vázacích řetězů.

!Přílohy ZA a ZB uvádějí" vztah se směrnicemi EU.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.