ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30 Leden 2009

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost –
Část 4: Vázací řetězy – Třída 8

ČSN
EN 818-
  4+A1

27 0083

 

Short link chain for lifting purposes – Safety – Part 4: Chain slings – Grade 8

Chaînes de levage à maillons courts – Sécurité – Partie 4: Elingues en chaînes – Classe 8

Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke – Sicherheit – Teil 4: Anschlagketten – Güteklasse 8

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 818-  4:1996+A1:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 818-  4:1996+A1:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official vision.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 818-4 ze září 1998.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z února 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

!vypuštěný text"

EN 818-1 zavedena v ČSN EN 818-1+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

EN 818-2 zavedena v ČSN EN 818-2+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 8 

!EN 818-6+A1" zavedena v ČSN EN 818-6+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 6: Vázací řetězy – Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem

!EN 1050" zavedena v ČSN EN 1050 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro posouzení rizika1)

!EN 1677-1:2000+A1" konsolidované znění této normy dosud nezavedeno, zavedena EN 1677-4:2000 v ČSN EN 1677-1:2001 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 1: Kované ocelové součásti – Třída 8 

!EN 1677-2:2000+A1" zavedena v ČSN EN 1677-2:2001+A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 8 

!EN 1677-4:2000+A1" konsolidované znění této normy dosud nezavedeno, EN 1677-4:2000 zavedena v ČSN EN 1677-4:2001 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 4: Články – Třída 8 

!vypuštěný text"

!EN ISO 12100-1 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady"

Souvisící ČSN

ČSN EN 818-3+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 4 

ČSN EN 818-5+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 5: Vázací řetězy – Třída 4 

ČSN EN 818-7+A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla – Třída T (provedení T, DAT a DT)

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracoval: Řetězárna a. s. Česká Ves, IČ 47672081, Ing. Miroslav Fojtů

Technická normalizační komise: TNK 100 Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 818-  4:1996+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2008

ICS 53.020.30 Nahrazuje EN 818-  4:1996

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost –
Část 4: Vázací řetězy – Třída 8

Short link chain for lifting purposes – Safety –
Part 4: Chain slings – Grade 8 

Chaînes de levage à maillons courts – Sécurité –
Partie 4: Elingues en chaînes – Classe 8

Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke – Sicherheit –
Teil 4: Anschlagketten – Güteklasse 8

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-03-07 obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-02-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 818-  4:1996+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 !Termíny a definice" 9

4 Nebezpečí 10

5 Bezpečnostní požadavky 11

5.1 Součásti vázacího řetězu 11

5.1.1 Řetěz 11

5.1.2 Kované součásti z oceli 11

5.1.3 Články 11

5.1.4 Háky 11

5.2 Návrh a konstrukce 11

5.2.1 Montované vázací !řetězy" s mechanickým spojovacím zařízením 11

5.2.2 Svařované vázací !řetězy" 11

5.2.3 Nekonečné vázací !řetězy" 11

5.2.4 Úchylky délky 12

5.3 Stanovení nosnosti 12

5.3.1 Jednopramenné vázací !řetězy" 12

5.3.2 Vícepramenné vázací !řetězy" 12

5.3.3 Nekonečné vázací !řetězy" 12

6 Ověření bezpečnostních požadavků 13

6.1 !Kvalifikace personálu 13

6.2 Zkušební síla v průběhu výroby 13

6.2.1 Všeobecně 13

6.2.2 Koeficienty zkušební síly v průběhu výroby 13

6.2.3 Prohlídka po zkoušení 14

6.3 Konečná zkouška 14

6.3.1 Montované vázací !řetězy" s montovaným spojovacím zařízením 14

6.3.2 Svařované vázací !řetězy" 14

7 Značení 14

7.1 Všeobecně 14

7.2 Jednopramenné vázací !řetězy" 14

7.3 Vícepramenné vázací !řetězy" pro úhly rozevření od 0°  do 45° ke svislici 15

8 Certifikát výrobce 15

8.1 Všeobecně 15

8.2 Svařované vázací !řetězy" 15

8.3 Montované vázací !řetězy" 15

9 !Informace" pro používání 16

Příloha A (normativní) Alternativní metoda stanovení nosnosti a značení vázacího řetězu pro zvláštní případy používání 20

A.1 Všeobecně 20

A.2 Alternativní metoda stanovení nosnosti 20

Strana

A.3 Zkušební síla v průběhu výroby 20

A.4 Značení vázacích !řetězů" s nosností stanovenou alternativní metodou 21

Příloha B (informativní) !Základy pro výpočet hodnot nosností" 22

B.1 Vypočtené hodnoty nosností (WLL) pro jednopramenné vázací !řetězy" 22

B.2 Vypočtené hodnoty nosnosti (WLL) pro vícepramenné vázací !řetězy" 22

Příloha C (informativní) Systém označování vázacích řetězů – Třída 8 23

Příloha D (!normativní") Identifikační štítek vázacích řetězů 24

D.1 Všeobecně 24

D.2 Identifikační štítky vázacích řetězů 24

Příloha ZA (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC 26

Příloha ZB (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC 27

!Bibliografie 28

Předmluva

Tento dokument (EN 818-4:1996+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát je v BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2008.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-02-10.

Tento dokument nahrazuje EN 818-4:1996.

Začátek a konec textu, vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU, je uveden v základních informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnými součástmi tohoto dokumentu."

Další části EN 818 jsou:

Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 8

Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky – Třída 4

Část 5: Vázací řetězy – Třída 4

!Část 6: Vázací řetězy – Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem"

!Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla – Třída T (provedení T, DAT a DT)"

!vypuštěný text"

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se tuto evropskou normu zavazují zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma byla zpracována jako harmonizovaná norma a je jedním ze způsobů zajištění shody se základními bezpečnostními požadavky směrnice na strojní zařízení a přidružených předpisů ESVO.

Směrnice požaduje, aby jako součásti vázacích prostředků byly použity svařované krátkočlánkové řetězy a pro účely této normy je to řetěz který má poměr jmenovité rozteče k jmenovité tloušťce 3:1.

Rozsah pokrytých nebezpečí je uveden v předmětu normy této části normy EN 818. Navíc zdvihací zařízení musí vyhovět příslušným nebezpečím dle !EN ISO 12100", která nejsou uvedena v této normě.

Příloha C obsahuje systém označování pro krátkočlánkové řetězy třídy 8. Jelikož tento systém není ještě všeobecně používán, byla v tomto prvním vydání této části normy zařazena jako informativní příloha. Pokud dojde později k všeobecnému používání bude znění této informace přepracováno.

!Tato norma je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100.

Jestliže jsou ustanovení v této normě typu C rozdílná od těch, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, ustanovení v této normě typu C mají přednost před ustanoveními jiných norem pro zařízení, která byla konstruována a vyrobena ve shodě s ustanoveními této normy typu C".

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnostní požadavky, metody hodnocení a zkoušení jednopramenných, dvou-, tří-, čtyřpramenných a nekonečných vázacích řetězů sestavených:

a) pomocí mechanických spojovacích zařízení;

b) svařováním;

používajících řetězy s krátkými články střední tolerance třídy 8 pro zdvihání podle EN 818-2 společně s příslušnými součástmi stejné třídy.

!vypuštěný text"

Nebezpečí zahrnutá v této evropské normě jsou uvedena v kapitole 4.

Základy pro výpočet nosností jsou uvedeny v příloze B.

V příloze C je uveden příklad systému označování vázacích řetězů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.