ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30 Leden 2009

Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost –
Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky –
Třída 8

ČSN
EN 1677-3+A1

27 1910

 

Components for slings – Safety – Part 3: Forged steel self – locking hooks – Grade 8

Accessoires pour élinques – Sécurité – Partie 3: Crochets autobloquants en acier forgé – Classe 8

Einzelteile für Anschlagmittel – Sicherheit – Teil 3: Geschmiedete, selbstverriegelnde Haken – Güteklasse 8

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1677-3:2001+A1:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1677-3:2001+A1:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official vision.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1677-3 ze srpna 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z února 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 292-2:1991/A1:1995 zavedena v ČSN EN 292-2 + A1:2000 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady a specifikace

EN 818-4 zavedena v ČSN EN 818-4 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 4: Vázací řetězy – Třída 8

EN 818-6 zavedena v ČSN EN 818-6 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 6: Vázací řetězy – Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem

EN 1050:1996 zavedena v ČSN EN 1050 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro posouzení rizika1)

EN 1492-1 zavedena v ČSN EN 1492-1 (27 0147) Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití

EN 1492-2 zavedena v ČSN EN 1492-2 (27 0147) Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití

!EN 1677-1:2000+A1:2008" konsolidované znění této normy dosud nezavedeno, zavedena EN 1677-1:2000 v ČSN EN 1677-1:2001 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 1: Kované ocelové součásti – Třída 8

prEN 13414-1 nezavedena, nahrazena EN 13414-1 zavedenou v ČSN EN 13414-1 (02 4472) Vázací prostředky z ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce

Souvisící ČSN

ČSN EN 1677-2+A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 2: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky s pojistkou – Třída 8

ČSN EN 1677-4 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 4: Články – Třída 8

ČSN EN 1677-5 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 4

ČSN EN 1677-6 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost – Část 6: Články – Třída 5

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Řetězárna a.s., IČ 47672081, Ing. Miroslav Fojtů

Technická normalizační komise: TNK 100, Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

EVROPSKÁ NORMA EN 1677-3+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2008

ICS 53.020.30 Nahrazuje EN 1677-3:2001

Součásti pro vázací prostředky – Bezpečnost –
Část 3: Kované ocelové samozavírací háky – Třída 8

Components for slings – Safety –
Part 3: Forged steel self – locking hooks – Grade 8 

Accessoires pour élingues – Sécurité –
Partie 3: Crochets autobloquants en acier forgé –
Classe 8

Einzelteile für Anschlagmittel – Sicherheit –
Teil 3: Geschmiedete, selbstverriegelnde Haken –
Gütteklasse 8

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-08-11 obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-02-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1677-3:2001+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod….. 6

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Závažná nebezpečí 7

5 Bezpečnostní požadavky 7

5.1 Konstrukce 7

5.2 Rozměry 8

5.3 Materiály a tepelné zpracování 10

5.4 Výrobní metody a provedení 10

5.5 Mechanické vlastnosti 10

6 Ověření bezpečnostních požadavků 11

6.1 Kvalifikace personálu 11

6.2 Typové zkoušky 11

6.3 Průběh výrobní zkoušky a přejímací kritéria 12

7 Značení 12

8 Certifikát výrobce 12

9 Informace pro používání 13

Příloha A (informativní)  Základy pro výpočet rozměrů háku 14

Příloha B (informativní)  Systém označování samozavíracích háků – Třída 8 15

B.1 Označování 15

B.2 Obecná struktura 15

Příloha ZA (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/EC 16

Příloha ZB (informativní)  !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/EC 17

Bibliografie 18

Předmluva

Tento dokument (EN 1677-3:2001+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana, popruhy, vázací prostředky a příslušenství – Bezpečnost“, jejíž sekretariát je v BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2008.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2008-02-21.

Tento dokument nahrazuje EN 1677-3:2001.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".1

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU, je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je částí výrobkových norem vztahujících se k bezpečnosti součástí vázacích prostředků.

Další části této normy EN 1677 pro součásti vázacích prostředků jsou:

Část 1: Kované ocelové součásti – Třída 8

Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 8

Část 4: Články – Třída 8

Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou – Třída 4

Část 6: Články – Třída 4

Přílohy A a B této evropské normy jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se tuto evropskou normu zavazují zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována jako harmonizovaná norma, k jednotnému přizpůsobení se základním bezpečnostním požadavkům Směrnice pro strojní zařízení a příslušným předpisům ESVO.

Háky podle této části normy EN 1677 jsou v obvyklých případech dodávány jako součásti vázacích prostředků, lze je však rovněž používat pro jiné všeobecné účely. V těchto případech je důležité prověřit konstrukci těchto háků, aby byla zajištěna jejich způsobilost pro použití k danému účelu.

V předmětu normy je uvedeno, která nebezpečí se zde mohou vyskytnout. Pro nebezpečí, která nejsou v této normě uvedena, musí zdvihací zařízení, pokud je to pro ně příslušné, splňovat navíc požadavky normy EN 292.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na kované ocelové samozavírací zdvihací háky třídy 8 s okem nebo vidlicí a čepem do nosnosti (WLL) 21,2 t, hlavně používané pro:

určené pro zdvihání břemen, materiálů nebo zboží.

Nebezpečí zahrnutá v této části EN 1677, jsou uvedená v kapitole 4.

Příloha A obsahuje základy pro výpočet rozměrů háku.

Příloha B obsahuje příklady systémů označování háků třídy 8.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.