ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20                                                                                                                             Listopad 2008

Jeřáby - Přístupy

ČSN
EN 13586+A1

27 0137

 

Cranes - Access

Appareils de levage à charge suspendue - Accès

Krane - Zugang

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13586:2004+A1:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13586:2004+A1:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13586 (27 0137) z prosince 2004.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82240


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z dubna 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Citované normy

EN 292-1:1991 zavedena v ČSN EN 292-1:1994 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN 292-2:1991+A1:1995 zavedena v ČSN EN 292-2:1994+A1:1995 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení -
Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 2: Technické zásady a specifikace

EN 349 zavedena v ČSN EN 349 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

EN 363 zavedena v ČSN EN 363 (83 2650) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Systémy zachycení pádu

EN 795 zavedena v ČSN EN 795 (83 2628) Ochrana proti pádům z výšky - Kotvicí zařízení - Požadavky a zkoušení

EN 1070:1998 zavedena v ČSN EN 1070:2000 (83 3000) Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie. Zrušena 2004-06

Souvisící normy

EN ISO 12100-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1: 2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2: 2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady

Citované a související předpisy

Směrnice Rady 98/37/ES z 22. července 1998, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se strojních zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Královo Pole Cranes, a.s., IČ 46357408, Ing. Miroslav Jírů

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                      EN 13586:2004+A1
EUROPEAN STANDARD                                                                            
Duben 2008
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 53.020.20                                                                                                         Nahrazuje EN 13586:2004

Jeřáby - Přístupy

Cranes - Access

 

Appareils de levage à charge suspendue - Accès

Krane - Zugang

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-10-01 a zahrnuje opravu 1 vydanou CEN 2007-01-24 a změnu 1 schválenou CEN 2008-03-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref. č. EN 13586:2004+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny, definice a značky................................................................................................................................................. 7

3.1       Značky................................................................................................................................................................................... 7

3.2       Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Seznam závažných nebezpečí.......................................................................................................................................... 9

5          Typy (klasifikace) přístupů............................................................................................................................................... 10

6          Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření.................................................................................................. 10

6.1       Výběr přístupů.................................................................................................................................................................... 10

6.2       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

6.3       Schodiště a žebříková schodiště.................................................................................................................................... 12

6.4       Žebříky a stupadla............................................................................................................................................................. 13

6.5       Ochranné koše.................................................................................................................................................................. 17

6.6       Lávky, šikmé lávky, plošiny a průlezy............................................................................................................................. 18

6.7       Držadla, madla, střední zábradelní výplně a postranní ochrana (zábradlí)............................................................ 20

6.8       Minimální volná šířka pro lávky a skloněné lávky........................................................................................................ 21

6.9       Přístupový otvor.................................................................................................................................................................. 22

6.10     Únosnost............................................................................................................................................................................ 22

7          Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření........................................................................... 22

8          Informace pro používání................................................................................................................................................... 23

Příloha A (informativní)  Seznam stávajících podkladů navrhování pro jeřáby................................................................... 24

Příloha B (informativní)  Příklady povrchů, považovaných za protikluzné............................................................................. 25

Příloha ZA (informativní)  !Vztah této normy k základním požadavkům směrnice 98/37/EC...................................... 26

Příloha ZB (informativní)  !Vztah této normy k základním požadavkům směrnice 2006/42/EC.................................. 27


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 13586:2004 byl připraven pracovní skupinou WG 4 pod vedením Technické komise CEN/TC 147 „Jeřáby - Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě musí být nejpozději do října 2008 udělen status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do října 2008.

Tento dokument nahrazuje EN 13586:2004.

Tento dokument zahrnuje Změnu 1, schválenou CEN 2008-03-04 a Opravu vydanou 2007-01-24.

Začátek a konec textu vloženého nebo změněného změnou je označen v textu značkami ! ".

Změny které se týkají opravy CEN byly zavedeny na příslušných místech v textu a jsou označeny značkami .

Tato evropská norma byla zpracována v rámci mandátu, který evropská komise a evropská zóna volného obchodu udělila CEN a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) ES.

!Vztahy se směrnicemi EU jsou uvedeny v informativních přílohách ZA a ZB, které je součástí této normy."

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma je harmonizovaná norma, poskytující jedno z řešení pro přístupy na jeřáby pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků, uvedených ve směrnici Strojní zařízení 98/37/ES.

Tato evropská norma je norma typu C podle EN 1070.

V předmětu této normy je uvedeno, kterých strojů se norma týká a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí.

Pokud ustanovení v normě tohoto typu C jsou odlišná než v normě typu B, pro stroje navržené a vyrobené podle ustanovení této normy typu C mají ustanovení této normy typu C přednost před ustanoveními ostatních norem.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky pro návrh přístupů bez strojního pohonu, instalovaných na jeřábech.

POZNÁMKA 1 Pro jiné typy přístupů je pro informaci specifikován požadavek pro dodání.

Tato norma zahrnuje přístupy k ovládacím místům obsluhy a všechny přístupy potřebné pro údržbu, pro určité montážní a demontážní operace (viz níže) a pro nouzové přístupy.

Pro jeřáby, které se montují a demontují na jejich pracovním místě, jsou specifické požadavky pro přístupy potřebné během těchto činností dány v příslušných Evropských normách pro jednotlivé typy jeřábů.

POZNÁMKA 2 Specifické požadavky pro přístupy na jednotlivé typy jeřábů jsou dány v příslušných evropských normách pro jednotlivé typy jeřábů.

Rozměry udávané v této evropské normě neuvažují bezpečnostní vzdálenosti s ohledem na:

      kryty (ochrany);

      relativní pohyb mezi jeřábem a přilehlou konstrukcí;

      nebezpečnou teplotu povrchu;

      elektrické zařízení.

Závažná nebezpečí, kterých se týká tato norma, jsou uvedena v kapitole 4.

Tato norma se nepoužívá pro jeřáby, vyrobené před datem schválení této normy v CEN.-- Vynechaný text --