ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20                                                                                                                         Listopad 2008

Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy

ČSN
EN 13557+A2

27 0135

 

Cranes - Controls and control stations

Appareils de levage à charge suspendue - Commandes et postes de commande

Krane - Stellteile und Steuerstände

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13557:2003+A2:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13557:2003+A2:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13557 (27 0135) z června 2004.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82238


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A2 z dubna 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Citované normy

EN 292-1:1991 zavedena v ČSN EN 292-1:1994 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 1: Základní terminologie, metodologie; nahrazena EN ISO 12100-1:2003

EN 292-2:1995 zavedena v ČSN EN 292-2:1994+A1:1995 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 2: Technické zásady a specifikace; nahrazena EN ISO 12100-2:2003

EN 418 zavedena v ČSN EN 418 (83 3311) Bezpečnosť strojových zariadení - Zariadenie núdzového zastavenia - Hľadiská funkčnosti - Konštrukčné zásady

EN 954-1:1996 zavedena v ČSN EN 954-1:1998 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

EN 1070:1998 zavedena v ČSN EN 1070:2000 (83 3000) Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie

EN ISO 5353:1998 zavedena v ČSN EN ISO 5353:1999 (27 8005) Stroje pro zemní práce, traktory a stroje pro zemědělství a lesnictví - Vztažný bod sedadla

EN ISO 7726:2001 zavedena v ČSN ISO 7726 (83 3551) Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin

EN 13135-1:2003 zavedena v ČSN EN 13135-1 (27 0136) Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení - Část 1: Elektrotechnické vybavení

EN 60068-2-27 zavedena v ČSN EN 60068-2-27 (34 5791) Základní zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky. Zkouška Ea a návod: Údery

EN 60068-2-32 zavedena v ČSN EN 60068-2-32 (34 5791) Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí - Část 2-32: Zkouška Ed: Volný pád

EN 60068-2-64 zavedena v ČSN EN 60068-2-64 (34 5791) Zkoušení vlivu prostředí - Část 2: Zkušební metody. Zkouška Fh: Náhodné širokopásmové vibrace (číslicově řízené) a návod

EN 60204-32:1998 zavedena v ČSN EN 60204-32:2000 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Zvláštní požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů (IEC 60204-32:1998)

ISO 3795:1989 zavedena v ČSN ISO 3795:1993 (30 0577) Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje - Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla

IEC/TR3 60870-1-3 zavedena v ČSN IEC 870-1-3 (33 4602) Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1:
Všeobecná ustanovení - Oddíl 3: Výklad zvláštních výrazů

ISO 5006-1:1991 zavedena v ČSN ISO 5006-1 (27 8009) Stroje pro zemní práce - Výhled řidiče z pracovního místa

ISO 11112:1995 dosud nezavedena

Citované a související předpisy

Směrnice Rady 98/37/ES z 22. července 1998, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se strojních zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 251/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Královo Pole Cranes, a.s., IČ 46357408, Ing. Miroslav Jírů

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                    EN 13557:2003+A2
EUROPEAN STANDARD                                                                          
Duben 2008
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 53.020.20                                                                                                          Nahrazuje EN 13557:2003

Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy

Cranes - Controls and control stations

 

Appareils de levage à charge suspendue -
Commandes et postes de commande

Krane - Stellteile und Steuerstände

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-09-01 a zahrnuje Změnu 1 schválenou CEN 2005-09-26 a Změnu 2 schválenou CEN 2008-03-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 13557:2003+A2:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Definice................................................................................................................................................................................. 8

4          Seznam závažných nebezpečí.......................................................................................................................................... 9

5          Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření pro jejich zajištění................................................................................... 12

5.1       Ovládání.............................................................................................................................................................................. 12

5.2       Ovládací místa obsluhy.................................................................................................................................................... 13

6          Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření................................................................................................. 17

7          Informace pro používání................................................................................................................................................... 19

Příloha A (informativní)  Pracovní teplota a globální teplota.................................................................................................. 20

A.1       Pracovní teplota................................................................................................................................................................. 20

A.2       Globální teplota.................................................................................................................................................................. 20

Příloha B (informativní)  Seznam podkladů pro jeřáby, které obsahují navrhování nosné konstrukce ovládacích
míst obsluhy....................................................................................................................................................................... 21

Příloha C (normativní)  Další požadavky pro bezdrátové ovládání a pro ovládací systémy.............................................. 22

C.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 22

C.2       Vymezení ovládání............................................................................................................................................................. 22

C.3       Stop (zastavení)................................................................................................................................................................. 22

C.4       Sériová datová komunikace............................................................................................................................................ 22

C.5       Použití více než jednoho ovládacího místa obsluhy.................................................................................................... 22

C.6       Ovládací místa obsluhy napájená bateriemi............................................................................................................... 23

C.7       Přijímač............................................................................................................................................................................... 23

C.8       Výstrahy............................................................................................................................................................................... 23

C.9       Informace pro používání................................................................................................................................................... 23

Příloha ZA (informativní)  #Vztah této normy k základním požadavkům směrnice 98/37/EC...................................... 24

Příloha ZB (informativní)  #Vztah této normy k základním požadavkům směrnice 2006/42/EC................................. 25

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 26


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 13557:2003) byla připravena Technickou komisí CEN/TC 147 „Jeřáby - Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě musí být nejpozději do říjen 2008 udělen status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do října 2008.

Tento dokument nahrazuje EN 13557:2003.

Tento dokument obsahuje zahrnuje Změnu 1 schválenou CEN 2005-09-26 a Změnu 2 schválenou CEN 2008-03-04.

Začátek a konec textu vloženého nebo změněného změnou je označen v textu značkami! " a # $.

Tento dokument byl zpracován v rámci mandátu, který evropská komise a evropská zóna volného obchodu udělila CEN a podporuje základní požadavky směrnic EU.

!Vztahy se směrnicemi EU jsou uvedeny v informativních přílohách ZA a ZB, které je součástí této normy."

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma je harmonizovaná norma, poskytující jedno z řešení ovládání a ovládacích míst obsluhy jeřábů pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků, uvedených ve směrnici Strojní zařízení 98/37/ES.

Tato evropská norma je norma typu C podle EN 1070.

V předmětu této normy je uvedeno, kterých strojů se norma týká a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací a událostí.

Pokud ustanovení v normě tohoto typu C jsou odlišná než v normě typu B, pro stroje navržené a vyrobené podle ustanovení této normy typu C mají ustanovení této normy typu C přednost před ustanoveními ostatních norem.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje hygienické požadavky a požadavky pro bezpečný návrh pro ovládání a ovládací místa obsluhy všech typů jeřábů.

POZNÁMKA 1 Ovládací systémy jsou zahrnuty v jiných normách, např. EN 60204-32, EN 13135-1 a prEN 13135-2.

Příloha C stanovuje další hodnoty pro požadavky na bezdrátové ovládací systémy, jak je určeno v EN 60204-32.

NÁRODNÍ POZNÁMKA Termín „ovládací“ je totéž jako „řídicí“ v ČSN EN 60204-32.

POZNÁMKA 2 Příloha C bude zrušena po schválení ve WG 3 jejího zavedení do dokumentu EN 13135-1.

NÁRODNÍ POZNÁMKA Tímto zavedením se rozumí budoucí změna normy EN 13135-1.

POZNÁMKA 3 Specifické požadavky pro jednotlivé druhy jeřábů jsou uvedeny v příslušných evropských normách pro tyto jednotlivé druhy jeřábů.

Tato norma nepojednává o nebezpečích způsobených hlukem, o kterých pojednávají normy pro určené druhy jeřábů. Není také zaměřena na návrh kabin z hlediska vlastností zvukové izolace.

Tato evropská norma zahrnuje specifická nebezpečí, která by se mohla vyskytnout během používání ovládání a ovládacích míst obsluhy. Nezahrnuje nebezpečí, která by mohla vzniknout během přepravy, stavby, uvádění do provozu, úprav, údržby, vyřazení z provozu nebo prodeje.

Závažná nebezpečí, kterých se týká tato norma, jsou uvedena v kapitole 4.

Tato norma se používá po datu schválení této normy v CEN.-- Vynechaný text --