ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90                                                                                                                            Červenec 2007

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci
a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy
pro dopravu osob a osob a nákladu -
Část 71: Výtahy odolné vandalům

ČSN
EN 81-71+A1

27 4003

 

Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods lifts -
Part 71: Vandal resistant lifts

Règles de sécurité pour la construction et l’instalation des ascenseurs - Application particulières pour ascenseurs
et ascenseurs de charge - Part 71: Ascenseurs résistant au vandalisme

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen - Spezielle Anwendungen für Personen-
und Lastenaufzüge - Teil 71: Schutzmaßnahmen gegen mutwillige Zerstörung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 81-71:2005+A1:2006. Evropská norma EN 81-71:2005+A1:2006 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 81-71:2005+A1:2006. The European Standard EN 81-71:2005+A1:2006 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 81-71 ze srpna 2005.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79032


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z prosince 2006. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Citované normy

EN 81-1:1998 zavedena v ČSN EN 81-1:1999 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

EN 81-2:1998 zavedena v ČSN EN 81-2:1999 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

EN 81-72 zavedena v ČSN EN 81-72 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

EN 81-73:2005 zavedena v ČSN EN 81-73:2005 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahu při požáru

EN 1050:1996 zavedena v ČSN EN 1050:2001 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Zásady pro posouzení rizika

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

EN ISO 12100-1 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady

Vypracování normy

Zpracovatel: ČNI, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                  EN 81-71:2005+A1
EUROPEAN STANDARD                                                                          Prosinec 2006
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.90                                                                                                   Nahrazuje EN 81-71:2005

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů -
Část 71: Výtahy odolné vandalům

Safety rules for the construction and installation of lifts -
Particular applications to passenger lifts and goods lifts -
Part 71: Vandal resistant lifts

 

Règles de sécurité pour la construction
et linstalation des ascenseurs - Application
particulières pour ascenseurs Et ascenseurs
de charge -
Part 71: Ascenseurs résistant au vandalisme

Sicherheitsregeln für die Konstruktion
und den Einbau von Aufzügen - Spezielle
Anwendungen für Personen- und Lastenaufzüge -
Teil 71: Schutzmaßnahmen gegen mutwillige
Zerstörung

Tato evropská norma byla schválena CEN 19. října 2006.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací udělit status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet v Řídicím centru CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 81-71:2005+A1:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Přehled závažných nebezpečí........................................................................................................................................... 8

5          Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření.................................................................................................... 8

5.1       Šachta................................................................................................................................................................................... 8

5.2       Prostory pro strojní zařízení, prostory pro kladky a rozváděče.................................................................................... 9

5.3       Šachetní a klecové dveře................................................................................................................................................. 10

5.4       Klec...................................................................................................................................................................................... 12

5.5       Vybavení klece a nástupišť.............................................................................................................................................. 13

5.6       Zvukový signál ALARM...................................................................................................................................................... 13

5.7       Ocelové díly......................................................................................................................................................................... 14

5.8       Značky a nápisy................................................................................................................................................................. 14

6          Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření....................................................................... 14

7          Informace pro používání................................................................................................................................................... 16

7.1       Návody................................................................................................................................................................................. 16

7.2       Poučení............................................................................................................................................................................... 16

Příloha A (informativní)  Návody pro zákazníka/projektanta................................................................................................... 17

Příloha B (normativní)  Nárazová zkouška................................................................................................................................ 19

Příloha C (normativní)  Informativní značka pro bezpečnostní systém šachetních dveří................................................. 20

Příloha D (informativní)  Dodatečná informace pro projektanty budov................................................................................ 21

Příloha E (normativní)  Fyzické nástroje a jejich předpokládané použití vandaly............................................................... 22

Příloha F (normativní)  Požární zkoušky..................................................................................................................................... 24

Příloha ZA (informativní)  Vztah této evropské normy k základním požadavkům Směrnice EU 95/16/EC.................... 26


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 81-71:2005+A1:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/EN 10 „Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2007.

Tento dokument obsahuje Změnu 1, schválenou CEN 2006-10-19.

Tento dokument nahrazuje EN 81-71:2005.

Začátek a konec textu vloženého nebo změněného změnou je označen značkami ! ".

Tento dokument byl vytvořen na základě mandátu daném CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (EFTA) a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Vztahy se směrnicemi EU jsou uvedeny v příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polsky, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

V předmětu tohoto dokumentu je uvedeno, co se týká výtahů a na jaká nebezpečí, nebezpečné situace a události se vztahuje.

Tato norma je normou typu C podle EN 1070.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, jsou ustanovení tohoto dokumentu u výtahů navržených a postavených podle tohoto dokumentu nadřazena ustanovením jiných norem.

Tato norma poskytuje návod projektantovi budovy, zákazníkovi atp. a uvádí požadavky na provedení, pokud se požaduje dodatečná bezpečnost nebo jiná opatření, aby se zabránilo riziku vandalizmu. Zákazník musí zvážit dodatečné zvýšení požadované ochrany podle uvedených návrhů, které by měly být přijaty podle prostředí, ve kterém je výtah umístěn a podle druhu vandalizmu, který lze pravděpodobně očekávat. Každý výtah může zůstat bez patřičné péče a může být hrubě používán. Výtahy postavené podle EN 81-1 nebo EN 81-2 poskytují proti tomu rozumný stupeň ochrany a ten je označen podle této normy jako kategorie 0. Tento dokument uvádí dodatečná ochranná opatření proti úmyslným činům, které mohou vyústit v poškození nebo ohrožení uživatelů.

S ohledem na možná nebezpečí vandalizmu byly vzaty v úvahu příslušné okolnosti:

      stupeň přístupnosti zařízení;

      prostředí;

      sledování osob v blízkosti výtahu;

      rozsah bezpečnosti v budově a dohled nad výtahem/výtahy;

      doba přístupu do budovy a k výtahu/výtahům (24 h);

      možnost poškození výtahu.

Články tohoto dokumentu platí pro výtahy jak kategorie 1 tak kategorie 2, jak jsou uvedeny v této normě (viz přílohu A), pokud není uvedeno v textu jinak.

Při zpracování tohoto dokumentu byly vzaty v úvahu následující předpoklady:

      výtah je navržen tak, aby splňoval základní požadavky uvedené v EN 81-1 nebo EN 81-2 včetně změny A2;

      konstrukce budovy a/nebo výtahu je provedena nejméně podle návodu uvedeného v příloze A, která tvoří základ pro jednání uvedené v 0.2.5 EN 81-1:1998 nebo EN 81-2:1998;

      výtah, jeho šachta, prostory nástupišť a přístupů, prostor/prostory pro strojní zařízení a všechna související zařízení jsou náležitě udržována v dobrém a v provozně bezpečném stavu.

Síly působící na výtah a jeho zařízení jsou výsledkem působení rukou nebo nástroji uvedenými v příloze E.


Strana 7

1 Předmět normy

Tento dokument stanoví dodatečné a odchylné požadavky k EN 81-1,2, které je třeba použít, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů výtahů a použivatelnost výtahů, které by měly odolávat vandalizmu. Takové výtahy musí být ve všech ostatních ohledech provedeny podle EN 81-1,2 včetně změn A2.

Tato norma uvádí závažná nebezpečí, nebezpečné situace a případy mající vztah k výtahům odolávajících vandalizmu (jak je uvedeno v 4), pokud jsou používány za podmínek předpokládaných dodavatelem.

Dokument se nezabývá bezpečností budovy nebo výtahy kategorie 0 (viz definici 3.2).-- Vynechaný text --