ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.30; 91.140.90                                                                                                                       Únor 2007

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro
dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy

ČSN 27 4014

 

Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods lifts - Evacuation lifts

Régles de sécurité pour la construction et l’instalation des élévateurs - Applications paticuliéres pour les ascenseurs
et ascenseurs de charge - Ascenseurs evacuation

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen - Besondere Anwendungen für Personen
und Lastenaufzüge - Evakuationaufzüge

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77884


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 4

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 4

4          Požadavky na výtahy určené pro evakuaci osob při požáru......................................................................................... 5

4.1       Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 5

4.2       Počet a parametry evakuačních výtahů........................................................................................................................... 6

4.3       Požadavky na prostředí/stavbu......................................................................................................................................... 6

4.4       Základní požadavky na evakuační výtahy........................................................................................................................ 6

4.5       Klecové a šachetní dveře................................................................................................................................................... 7

4.6       Výtahový stroj a s ním související zařízení...................................................................................................................... 7

4.7       Řídicí systémy výtahů určených pro přednostní řízení oprávněnou osobou při evakuaci..................................... 7

4.8       Napájení evakuačních výtahů........................................................................................................................................... 8

4.9       Elektrická instalace............................................................................................................................................................. 8

4.10     Návod k používání............................................................................................................................................................... 9

5          Požadavky na evakuační výtahy při možném ohrožení budov dalšími nebezpečími.............................................. 9

Příloha A (informativní) Napájení evakuačních výtahů............................................................................................................ 10

Příloha B (informativní) Piktogram evakuačního výtahu......................................................................................................... 11

Příloha C (informativní) Studie použití výtahů pro evakuaci v případě nebezpečí.............................................................. 12


Strana 3

Předmluva

Tato norma byla vypracována pro stanovení požadavků na výtahy, které budou v případě nutnosti sloužit pro evakuaci osob z nebezpečného prostoru a plnit tak funkci evakuačního výtahu. Tato norma stanoví pouze požadavky na výtahové zařízení a nepředepisuje požadavky na konstrukci budovy důležité pro postup evakuace. Mezi objednatelem a dodavatelem výtahu se musí uskutečnit jednání o:

a)    charakteru a provedení stavby;

b)    předpokládaném používání a funkci výtahu;

c)    dalších aspektech týkajících se místa instalace.

Vypracování normy

Zpracovatel: Václav Vaněk, IČ 10052305

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro nové výtahy instalované pro dopravu osob nebo osob a nákladů v nových budovách, ve kterých mají výtahy dostatečnou velikost, ochranu, řízení, signalizaci a které umožňují jejich použití v případě evakuace budovy. Tato norma poskytuje dodatečné požadavky k požadavkům uvedeným v základních konstrukčních normách ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2 platných pro výtahy, které mohou být používány pro účely evakuace. Tato norma neuvažuje s užíváním výtahů s částečným ohrazením šachty jako evakuačních výtahů.

Tuto normu je možné rovněž použít u nových výtahů instalovaných do existujících budov spolu s potřebnými odchylkami, které jsou způsobeny stávajícím konstrukčním uspořádáním budovy.-- Vynechaný text --