ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20                                                                                                                                Březen 2007

Jeřáby - Bezpečné používání -
Část 3: Věžové jeřáby

ČSN
ISO 12480-3

27 0143

 

Cranes - Safe use - Part 3: Tower cranes

Appareils de levage à charge suspendue - Sécurité d’emploi - Partie 3: Grues à tour

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 12480-3:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 12480-3:2005. It was translated by Czech Standard Institute. It has the same status as official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77476


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 4306-1 zavedena v ČSN ISO 4306-1 (27 0000) Jeřáby - Názvosloví - Část 1: Všeobecně

ISO 4306-3 zavedena v ČSN ISO 4306-3 (27 0002) Jeřáby - Názvosloví - Část 3: Věžové jeřáby

ISO 9926-1 zavedena v ČSN ISO 4306-3 (27 0060) Jeřáby - Výcvik jeřábníků - Část 1: Všeobecně

ISO 9926-3 nezavedena

ISO 9927-1 zavedena v ČSN ISO 9927-1 (27 0041) Jeřáby - Inspekce - Část 1: Všeobecně

ISO 9927-3 zavedena v ČSN ISO 9927-3 (27 0041) Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby

ISO 11660-3 nezavedena

ISO 12480-1:1997 zavedena v ČSN ISO 12480-1:1999 (27 0143) Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1:
Všeobecně

ISO 12482-1 zavedena v ČSN ISO 4306-3 (27 0040) Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku A.3 v příloze A doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: AVENTO, s.r.o., IČ 26834898, Ing. Miroslav Uhlíř

Technická normalizační komise: TNK 123 Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby                                ISO 12480-3
                                                                                                                                     První vydání
                                                                                                                                     2005-04-01

Obsah

Strana

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 5

2       Citované normativní dokumenty.......................................................................................................................................... 5

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 5

4       Řízení provozu jeřábů............................................................................................................................................................ 6

5       Výběr, odpovědnost a minimální požadavky na pracovníky............................................................................................ 6

6       Bezpečnost.............................................................................................................................................................................. 9

7       Výběr jeřábů........................................................................................................................................................................... 11

8       Nasazení jeřábů.................................................................................................................................................................... 12

9       Montáž, demontáž a změna výšky...................................................................................................................................... 13

10     Postupy a opatření................................................................................................................................................................ 16

11     Provozní podmínky................................................................................................................................................................ 17

12     Vázaní břemen a manipulace s břemeny........................................................................................................................ 18

13     Doprava osob........................................................................................................................................................................ 18

14     Zkoušky, inspekce a sledování stavu............................................................................................................................... 19

15     Komunikační systémy.......................................................................................................................................................... 19

Příloha A (normativní) Zařízení na omezení pracovního prostoru - Požadavky na zařízení pro zabránění kolizím
protikolizní pásmové zařízení.............................................................................................................................................. 20

Příloha B (informativní) Pracovní postupy u šplhacích jeřábů............................................................................................... 23


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 12480-3 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 96, Jeřáby, Subkomisí SC 7, Věžové jeřáby.

ISO 12480-3 se skládá z následujících částí, pod společným názvem Jeřáby - Bezpečné používání:

      Part 1: Všeobecně

      Part 3: Věžové jeřáby


Strana 5

1 Předmět normy

Tato část ISO 12480 stanovuje požadované postupy pro bezpečné používání jeřábů. Používá se v návaznosti na ISO 12480-1.

Předmětem normy jsou systémy bezpečné práce, řízení, plánování, výběr, montáž a demontáž, zvláštní požadavky, provozování a údržba jeřábů a výběr jeřábníků, vazačů a signalistů.

Neplatí pro jeřáby s ručním pohonem (bez motorického pohonu), nebo pro jeřáby, u kterých je alespoň jeden pohyb ovládán ručně.-- Vynechaný text --