ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.20                                                                                                                             Březen 2007

Jeřáby - Inspekce -
Část 3: Věžové jeřáby

ČSN
ISO 9927-3

27 0041

 

Cranes - Inspections - Part 3: Tower cranes

Appareils de levage à charge suspendue - Vérifications - Partie 3: Grues à tour

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9927-3:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 9927-3:2005. It was translated by Czech Standard Institute. It has the same status as official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77475


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 4309 zavedena v ČSN ISO 4309 (27 0056) Jeřáby - Ocelová lana - Praktické zásady pro prohlídky ocelových lan a jejich vyřazování

ISO 9927-1:1994 zavedena v ČSN ISO 9927-1:1998 (270041) Jeřáby - Inspekce - Část 1: Všeobecně

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 7.3.1 doplněna informativní národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje tabulky kde jsou pro srovnání uvedeny informace, které se týkají způsobů provádění inspekčních a revizních činností na věžových jeřábech tak jak jsou uvedeny v platné legislativě a českých technických normách.

Vypracování normy

Zpracovatel: AVENTO, s.r.o., IČ 26834898, Ing. Miroslav Uhlíř

Technická normalizační komise TNK 123: Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby                                                      ISO 9927-3
                                                                                                                                    První vydání
                                                                                                                                    2005-07-15

Obsah

Strana

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 5

2       Citované normativní dokumenty.......................................................................................................................................... 5

3       Všeobecně............................................................................................................................................................................... 5

4       Denní inspekce....................................................................................................................................................................... 5

5       Běžné inspekce...................................................................................................................................................................... 6

6       Periodická inspekce.............................................................................................................................................................. 6

6.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................... 6

7       Důkladná inspekce................................................................................................................................................................ 8

7.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................... 8

8       Mimořádná inspekce............................................................................................................................................................. 9

Příloha A (normativní) Přehled inspekcí.................................................................................................................................... 10

Příloha B (informativní) Kontrola háků....................................................................................................................................... 11

Příloha C (informativní) Příklad protokolů periodických inspekcí, důkladných inspekcí a mimořádných inspekcí..... 12

Národní příloha NA (informativní) Srovnávací tabulka inspekčních a revizních činností.................................................. 26


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 9927-3 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 96, Jeřáby, Subkomisí SC 7, Věžové jeřáby.

ISO 9927 se skládá z následujících částí, pod společným názvem Jeřáby - Inspekce:

      Part 1: Všeobecně

      Part 3: Věžové jeřáby


Strana 5

1 Předmět normy

Tato část ISO 9927 stanovuje pravidelné inspekce, které musí být provedeny na věžových jeřábech. Používá se v návaznosti na ISO 9927-1. Netýká se inspekce, která musí být provedena před prvním použitím věžového jeřábu.-- Vynechaný text --