ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.100                                                                                                                                      Květen 2005

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Napínací zařízení

ČSN
EN 1908

27 3011

 

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Tensioning device

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Dispositifs de mise en tension

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den Personenverkehr - Spanneinrichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1908:2004. Evropská norma EN 1908:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1908:2004. The European Standard EN 1908:2004 has status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73155
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 982 zavedena v ČSN EN 982 (83 3371) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti - Hydraulika

EN 1709 zavedena v ČSN EN 1709 (27 3010) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

prEN 1907:2004 nezavedena

EN 12397 zavedena v ČSN EN 12397 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz

EN 12408 zavedena v ČSN EN 12408 (27 3014) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Zabezpečování kvality

EN 12927-1 zavedena v ČSN EN 12927-1 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 1: Kriteria výběru lan a upevnění konců lan

EN 12927-2 zavedena v ČSN EN 12927-2 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 2: Součinitele bezpečnosti

EN 12927-3 zavedena v ČSN EN 12927-3 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 3: Záplet šestipramenných tažných, dopravních a vlečných lan

EN 12927-4 zavedena v ČSN EN 12927-4 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 4: Upevnění konců lan

EN 12927-5 zavedena v ČSN EN 12927-5 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 5: Skladování, doprava, pokládání a napínání

EN 12927-6 zavedena v ČSN EN 12927-6 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 6: Kritéria vyřazení

EN 12927-7 zavedena v ČSN EN 12927-7 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 7: Kontrola, oprava a údržba

EN 12927-8 zavedena v ČSN EN 12927-8 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení

EN 12929-1 zavedena v ČSN EN 12929-1 (27 3016) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Část 1: Požadavky na všechna zařízení

EN 12929-2 zavedena v ČSN EN 12929-2 (27 3016) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu

EN 12930 zavedena v ČSN EN 12930 (27 3017) Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu - Výpočty

EN 13107 zavedena v ČSN EN 13107 (27 3018) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty

EN 13223 zavedena v ČSN EN 13223 (27 3019) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení

EN 13243 zavedena v ČSN EN 13243 (27 3020) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

prEN 13796-1 dosud nezavedena

prEN 13796-2 dosud nezavedena

prEN 13796-3 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. František Jaroš, IČ 69040893

Technická komise TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody, pohyblivé chodníky a lanové dráhy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1908
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Říjen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 45.100

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Napínací zařízení

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Tensioning device

 

Prescriptions de sécurité pour les installations
à câbles transportant des personnes - Dispositifs
de mise en tension

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen
für den Personenverkehr - Spanneinrichtungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 23. srpna 2004.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Kypru, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1908:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 9

4.1       Použití této normy................................................................................................................................................................ 9

4.2       Bezpečnostní zásady.......................................................................................................................................................... 9

4.2.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.2.2    Nebezpečné případy........................................................................................................................................................... 9

4.2.3    Bezpečnostní opatření....................................................................................................................................................... 9

5          Všeobecné požadavky na napínací zařízení................................................................................................................... 9

5.1       Účel napínacích zařízení.................................................................................................................................................... 9

5.2       Dráha (napínacích zařízení)............................................................................................................................................. 10

5.2.1    Dimenzování....................................................................................................................................................................... 10

5.2.2    Volný pohyb......................................................................................................................................................................... 10

5.2.3    Krajní polohy....................................................................................................................................................................... 10

5.2.4    Ukazatele............................................................................................................................................................................ 10

5.3       Upevnění konců lan.......................................................................................................................................................... 11

5.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.3.3    Kotevní buben.................................................................................................................................................................... 11

5.3.4    Dimenzování....................................................................................................................................................................... 11

5.3.5    Jiná upevnění konců lan.................................................................................................................................................. 11

5.4       Vedení.................................................................................................................................................................................. 12

5.4.1    Napínací závaží.................................................................................................................................................................. 12

5.4.2    Napínací vozy...................................................................................................................................................................... 12

5.5       Zařízení pro vyloučení napínacího zařízení................................................................................................................... 12

6          Požadavky na napínací závaží napínacího zařízení..................................................................................................... 12

6.1       Odklánění napínací síly.................................................................................................................................................... 12

6.1.1    Napínací lanové kotouče.................................................................................................................................................. 12

6.1.2    Válečkové řetězy a odkláněcí lanové kotouče pro nosná lana.................................................................................. 12

6.1.3    Jiná odkláněcí zařízení..................................................................................................................................................... 12

6.2       Prostory pro napínací závaží............................................................................................................................................ 12

6.3       Napínací závaží.................................................................................................................................................................. 12

6.4       Tlumicí zařízení.................................................................................................................................................................. 13

7          Všeobecné požadavky na hydraulická zařízení............................................................................................................ 13

8          Požadavky na hydraulické napínací systémy............................................................................................................... 13

8.1       Konstrukční zařízení.......................................................................................................................................................... 13

8.2       Dodržování a sledování krajních poloh základního napnutí...................................................................................... 14

9          Požadavky na pevná napínací zařízení.......................................................................................................................... 15

9.1       Zkoušení napnutí lana...................................................................................................................................................... 15

9.2       Seřizování napnutí lana.................................................................................................................................................... 15

9.3       Provedení připojovacích dílů........................................................................................................................................... 15


Strana 5

Strana

10        Požadavky na jiná napínací zařízení............................................................................................................................... 15

11        Požadavky na napínací zařízení lyžařských vleků......................................................................................................... 15

11.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

11.2     Zvláštní požadavky............................................................................................................................................................. 15

12        Materiály a dovolená namáhání...................................................................................................................................... 16

13        Předcházení úrazům a ochrana pracovníků................................................................................................................. 16

Příloha ZA (normativní) Vztah této evropské normy a základních požadavků evropské směrnice 2000/9/EC
vztahující se na osobní lanovou dopravu...................................................................................................................... 17


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 1908:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 242 „Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do dubna 2005 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do dubna 2005.

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic EU.

Pro vztah k Směrnicím EU viz informativní přílohu ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tento dokument tvoří část normalizačního programu přijatého technickým výborem pro bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu. Tento program zahrnuje následující normy:

1.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie

2.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Všeobecné požadavky

3.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty

4.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana

5.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací zařízení

6.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení

7.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy

8.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

9.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty

10.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

11.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace

12.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz

13.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Zabezpečování kvality.

Společně tyto normy tvoří skupinu norem pro navrhování, výrobu, montáž, údržbu a provoz všech zařízení instalovaných pro osobní lanovou dopravu.

Pokud jde o lyžařské vleky, byly práce na návrhu této normy prováděny Mezinárodní organizací pro lanovou dopravu (OITAF).

V souladu s vnitřními pravidly CEN/CENELEC bude tato norma zavedena národními normalizačními organizacemi těchto států: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Kypru, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky pro napínací zařízení pro lanové dráhy pro dopravu osob. Tato norma se vztahuje na různé druhy zařízení a bere v úvahu jejich okolí.

Tento dokument platí pro navrhování, výrobu, montáž, údržbu a provoz lanového napínacího zařízení a kotvení zařízení osobních lanových drah.

Zahrnuje požadavky mající vztah k zabránění úrazům a k ochraně pracovníků.

Neplatí pro zařízení pro dopravu nákladů ani pro šikmé výtahy-- Vynechaný text --