ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.100                                                                                                                                      Květen 2005

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana -
Část 5: Skladování, doprava, pokládání a napínání

ČSN
EN 12927- 5

27 3015

 

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 5: Storage, transportation,
installation and tensioning

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Câbles - Partie 5: Stockage,
transport, mise en place et mise en tension

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den Personenverkehr - Seile - Teil 5: Lagerung, Transport, Auflegen und
Spannen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12927-5:2004. Evropská norma EN 12927-5:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12927-5:2004. The European Standard EN 12927-5:2004 has status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73132
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1709 zavedena v ČSN EN 1709 (27 3010) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, kontroly a zkoušky

prEN 1907:2004 nezavedena, nahrazena EN 1907:2005

EN 1908 zavedena v ČSN EN 1908 (27 3011) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací zařízení

EN 1909 zavedena v ČSN EN 1909 (27 3012) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace

EN 12385-2:2002 zavedena v ČSN EN 12385-2:2004 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace

EN 12397 zavedena v ČSN EN 12397 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz

EN 12408 zavedena v ČSN EN 12408 (27 3014) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Zabezpečování kvality

EN 12927-1 zavedena v ČSN EN 12927-1 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 1: Kriteria výběru lan a upevnění konců lan

EN 12927-2 zavedena v ČSN EN 12927-2 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 2: Součinitele bezpečnosti

EN 12927-3 zavedena v ČSN EN 12927-3 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 3: Záplet šestipramenných tažných, dopravních a vlečných lan

EN 12927-4 zavedena v ČSN EN 12927-5 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 4: Upevnění konců lan

EN 12927-6 zavedena v ČSN EN 12927-6 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 6: Kritéria vyřazení

EN 12927-7 zavedena v ČSN EN 12927-7 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 7: Kontrola, oprava a údržba

EN 12927-8 zavedena v ČSN EN 12927-8 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana - Část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení lan

EN 12929-1 zavedena v ČSN EN 12929-1 (27 3016) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Část 1: Požadavky na všechna zařízení

EN 12929-2 zavedena v ČSN EN 12929-1 (27 3016) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu

EN 12930 zavedena v ČSN EN 12930 (27 3017) Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu - Výpočty

EN 13107 zavedena v ČSN EN 13107 (27 3018) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty

EN 13223 zavedena v ČSN EN 13223 (27 3019) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení

EN 13243 zavedena v ČSN EN 13243 (27 3020) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

prEN 13796-1 nezavedena

prEN 13796-2 nezavedena

prEN 13796-3 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. František Jaroš, IČ 6904 0893

Technická komise TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody, pohyblivé chodníky a lanové dráhy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN 12927-5
EUROPEAN STANDARD                                                                               Říjen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 45.100

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana -
Část 5: Skladování, doprava, pokládání a napínání

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Ropes - Part 5: Storage, transportation, installation and tensioning

 

Prescriptions de sécurité pour les installations
à câbles transportant des personnes - Câbles -
Partie 5: Stockage, transport, mise en place et mise
en tension

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den
Personenverkehr -
Seile - Teil 5: Lagerung,
Transport, Auflegen und Spannen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 23. srpna 2004.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Kypru, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 12927-5:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... . 7

4.1       Použití této normy................................................................................................................................................................ 7

4.2       Bezpečnostní zásady.......................................................................................................................................................... 8

4.2.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.2.2    Nebezpečné případy........................................................................................................................................................... 8

5          Bezpečnostní požadavky a opatření............................................................................................................................... . 8

5.1       Balení, skladování, manipulace a doprava.................................................................................................................... 8

5.1.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

5.1.2    Skladování............................................................................................................................................................................ 8

5.1.3    Manipulace........................................................................................................................................................................... 8

5.2       Pokládání, napínání, upevňování konců lan a/nebo zaplétání................................................................................... 8

5.2.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

5.2.2    Pokládání.............................................................................................................................................................................. 9

5.2.3    Zaplétání lan a upevňování konců................................................................................................................................... 9

5.3       Měření, seřizování, zkoušení a záznamy......................................................................................................................... 9

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy a základních požadavků evropské směrnice 2000/9/EC
vztahující se na osobní lanovou dopravu...................................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12927-5:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 242 „Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do dubna 2005 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do dubna 2005.

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic EU.

Pro vztah k Směrnicím EU viz informativní přílohu ZA, která je nedílnou součástí této normy.

EN 12927 zahrnuje pod všeobecným názvem „Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana“ tyto části:

      Část 1: Kritéria výběru lan a upevnění konců lan

      Část 2: Součinitele bezpečnosti

      Část 3: Záplet šestipramenných tažných, dopravních a vlečných lan

      Část 4: Upevnění konců lan

      Část 5: Skladování, doprava, pokládání a napínání

      Část 6: Kritéria vyřazení

      Část 7: Kontrola, oprava a údržba

      Část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení lan (MRT)

Tato evropská norma tvoří část normalizačního programu přijatého CEN Technickým výborem pro bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu. Tento program zahrnuje následující normy:

1.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie

2.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Všeobecné požadavky

3.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty

4.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana

5.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací zařízení

6.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení

7.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy

8.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

9.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty

10.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

11.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace

12.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz

13.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Zabezpečování kvality

Společně tyto normy tvoří skupinu norem pro navrhování, výrobu, provádění, údržbu a provoz všech zařízení instalovaných pro osobní lanovou dopravu.

Pokud jde o lyžařské vleky, byly práce na návrhu této evropské normy prováděny Mezinárodní organizací pro lanovou dopravu (OITAF).

V souladu s vnitřními pravidly CEN/CENELEC bude tato norma zavedena národními normalizačními organizacemi těchto států: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Kypru, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část normy EN 12927 specifikuje bezpečnostní požadavky na skladování, dopravu, pokládání a napínání lan pro zařízení osobní lanové dopravy.

Zařazeny jsou také požadavky vztahující se na opravy a měření vykonaná na laně a na zaznamenávání stavu lana během a po položení lana.

Jsou uvedeny bezpečnostní požadavky a opatření k omezení účinku nebezpečí vztahujících se k lanu a možných nebezpečí vyplývajících pro osoby a příslušenství během provozu.

Norma se nevztahuje na zařízení pro dopravu nákladů ani na šikmé výtahy.-- Vynechaný text --