ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.100                                                                                                                                      Květen 2005

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Stavební objekty

ČSN
EN 13107

27 3018

 

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil engineering works

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Ouvrages de génie civil

Sicherheitsanforderungen für Seibahnen für den Personenverkehr - Bauwerke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13107:2004. Evropská norma EN 13107:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13107:2004. The European Standard EN 13107:2004 has status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72993
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ENV 1090-1 zavedena v ČSN P ENV 1090-1 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ENV 1090-2 zavedena v ČSN P ENV 1090-2 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí - Část 2: Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné průřezy

EN 1537 zavedena v ČSN EN 1537 (73 1051) Provádění speciálních geotechnických prací - Injektované horninové kotvy

EN 1709 zavedena v ČSN EN 1709 (27 3010) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

prEN 1907:2004 nezavedena

EN 1908 zavedena v ČSN EN 1908 (27 3011) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Napínací zařízení

EN 1909 zavedena v ČSN EN 1909 (27 3012) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Obnovení provozu a evakuace

ENV 1991-1:1994 zavedena v ČSN P ENV 1991-1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí -
Část 1: Zásady navrhování

EN 1991-1-1 zavedena v ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

EN 1991-1-2 zavedena v ČSN EN 1991-1-2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

EN 1991-1-3 zavedena v ČSN EN 1991-1-3 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

EN 1991-1-5 zavedena v ČSN EN 1991-1-5 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

EN 1991-2 zavedena v ČSN EN 1991-2 (73 6203) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

ENV 1991-2-1 zavedena v ČSN P ENV 1991-2-1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí -
Část 2-1: Zatížení konstrukcí - Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

ENV 1991-2-4 zavedena v ČSN P ENV 1991-2-4 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí -
Část 2-4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem

ENV 1991-2-6 zavedena v ČSN P ENV 1991-2-6 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí -
Část 2-6: Zatížení konstrukcí - Zatížení během provádění

ENV 1991-2-7 zavedena v ČSN P ENV 1991-2-7 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí -
Část 2-7: Zatížení konstrukcí - Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů

ENV 1991-4 zavedena v ČSN P ENV 1991-1-1 (73 0035)

ENV 1991-5 zavedena v ČSN P ENV 1991-5 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 5: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

ENV 1992-1-1 zavedena v ČSN P ENV 1992-1-1 (73 1201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ENV 1992-2 zavedena v ČSN P ENV 1992-2 (73 6208) Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty

ENV 1992-3 zavedena v ČSN P ENV 1992-3 (73 1210) Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Betonové základy

ENV 1993-1-1 zavedena v ČSN P ENV 1993-1-1 (73 1401) Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby


Strana 3

ENV 1993-2 zavedena v ČSN P ENV 1993-2 (73 6205) Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty

ENV 1993-3-1 zavedena v ČSN P ENV 1993-3-1 (73 1431) Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Věže, stožáry a komíny - Věže a stožáry

ENV 1994-2 zavedena v ČSN P ENV 1994-2 (73 2089) Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí -
Část 2: Spřažené ocelobetonové mosty

ENV 1995 dosud nezavedena

ENV 1996 dosud nezavedena

ENV 1997 dosud nezavedena

ENV 1997-1 dosud nezavedena

ENV 1998 dosud nezavedena

ENV 1998-3 dosud nezavedena

ENV 1999 dosud nezavedena

EN 12223 zavedena v ČSN EN 12223 (01 5025) Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 1

EN 12397 zavedena v ČSN EN 12397 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz

EN 12408 zavedena v ČSN EN 12408 (27 3014) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Zabezpečování kvality

EN 12927-1 zavedena v ČSN EN 12927-1 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 1: Kritéria výběru lan a upevnění konců lan

EN 12927-2 zavedena v ČSN EN 12927-2 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 2: Součinitele bezpečnosti

EN 12927-3 zavedena v ČSN EN 12927-3 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 3: Záplet šestipramenných tažných, dopravních a vlečných lan

EN 12927-4 zavedena v ČSN EN 12927-4 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 4: Upevnění konců lan

EN 12927-5 zavedena v ČSN EN 12927-5 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 5: Skladování, doprava, pokládání a napínání

EN 12927-6 zavedena v ČSN EN 12927-6 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 6: Kritéria vyřazení

EN 12927-7 zavedena v ČSN EN 12927-7 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 7: Kontrola, oprava a údržba

EN 12927-8 zavedena v ČSN EN 12927-8 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení lan

EN 12929-1 zavedena v ČSN EN 12929-1 (27 3016) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Část 1: Požadavky na všechna zařízení

EN 12929-2 zavedena v ČSN EN 12929-1 (27 3016) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu

EN 12930 zavedena v ČSN EN 12930 (27 3017) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty

EN 13223 zavedena v ČSN EN 13223 (27 3019) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení

EN 13243 zavedena v ČSN EN 13243 (27 3020) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

ENV 13670-1 dosud nezavedena

prEN 13796-1 dosud nezavedena


Strana 4

prEN 13796-2 dosud nezavedena

prEN 13796-3 dosud nezavedena

ISO 1000 zavedena v ČSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků
a pro užívání některých dalších jednotek

ISO 12494 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. František Jaroš, IČ 69040893

Technická komise TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody, pohyblivé chodníky a lanové dráhy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 13107
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Říjen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 45.100

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Stavební objekty

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Civil engineering works

 

Prescriptions de sécurité pour les installations
à câbles transportant des personnes - Ouvrages
de génie civil

Sicherheitsanforderungen für Seibahnen für den
Personenverkehr - Bauwerke

Tato evropská norma byla schválena CEN 12.srpna 2004.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Kypru, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 13107:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................. 11

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................. 11

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 14

4          Značky a zkratky................................................................................................................................................................. 14

4.1       Jednotky SI.......................................................................................................................................................................... 14

4.2       Značky používané v této evropské normě..................................................................................................................... 14

5          Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 14

5.1       Použití této normy.............................................................................................................................................................. 14

5.2       Bezpečnostní zásady........................................................................................................................................................ 14

5.3       Analýza bezpečnosti.......................................................................................................................................................... 14

5.3.1    Diferenciace spolehlivosti............................................................................................................................................... 14

5.3.2    Návrhové situace............................................................................................................................................................... 15

5.3.3    Návrhová životnost............................................................................................................................................................. 15

5.3.4    Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 15

6          Nebezpečné případy a bezpečnostní opatření............................................................................................................ 15

6.1       Nebezpečné případy......................................................................................................................................................... 15

6.2       Bezpečnostní opatření...................................................................................................................................................... 15

7          Zatížení a vlivy prostředí.................................................................................................................................................... 15

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

7.1.1    Základní třídění.................................................................................................................................................................. 15

7.1.2    Charakteristické a representativní hodnoty zatížení.................................................................................................... 16

7.1.3    Vlivy prostředí..................................................................................................................................................................... 16

7.2       Zatížení u visutých lanových drah.................................................................................................................................... 16

7.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

7.2.2    Trvalá zatížení..................................................................................................................................................................... 17

7.2.3    Nahodilá zatížení............................................................................................................................................................... 17

7.2.4    Mimořádná zatížení........................................................................................................................................................... 19

7.2.5    Další zatížení a účinky....................................................................................................................................................... 21

7.3       Zatížení u pozemních lanových drah.............................................................................................................................. 21

7.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 21

7.3.2    Trvalá zatížení..................................................................................................................................................................... 21

7.3.3    Nahodilá zatížení............................................................................................................................................................... 22

7.3.4    Mimořádná zatížení........................................................................................................................................................... 23

7.3.5    Další zatížení a účinky....................................................................................................................................................... 24

7.4       Zatížení lyžařských vleků................................................................................................................................................... 24

7.4.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 24

7.4.3    Nahodilá zatížení............................................................................................................................................................... 25

7.4.4    Mimořádná zatížení........................................................................................................................................................... 27

7.4.5    Další zatížení a účinky....................................................................................................................................................... 27

8          Mezní stavy.......................................................................................................................................................................... 28

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 28


Strana 7

Strana

8.2       Navrhování podle mezních stavů.................................................................................................................................... 28

9          Ověřování............................................................................................................................................................................ 28

9.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 28

9.2       Návrhové hodnoty zatížení................................................................................................................................................ 29

9.3       Ověření mezního stavu únosnosti.................................................................................................................................. 29

9.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 29

9.3.2    Ověření stability a pevnosti.............................................................................................................................................. 29

9.3.3    Kombinace zatížení........................................................................................................................................................... 30

9.3.4    Dílčí součinitele................................................................................................................................................................. 31

9.4       Ověřování mezního stavu použitelnosti......................................................................................................................... 31

9.4.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 31

9.4.2    Ověřování mezních stavů použitelnosti......................................................................................................................... 31

9.4.3    Kombinace zatížení........................................................................................................................................................... 32

9.4.4    Průhyby................................................................................................................................................................................ 32

9.5       Ověřování na únavu........................................................................................................................................................... 34

9.5.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 34

9.5.2    Únavové zatížení a počet cyklů namáhání.................................................................................................................... 34

9.5.3    Namáhání na únavu u jednolanových, dvoulanových a zdvojených jednolanových lanových drah se stálým
pohonem............................................................................................................................................................................. 35

9.5.4    Namáhání na únavu pulzačních a kyvadlových jednolanových visutých lanových drah....................................... 36

9.5.5    Namáhání na únavu u dvoulanových visutých lanových drah................................................................................... 36

9.5.6    Namáhání na únavu u pozemních lanových drah....................................................................................................... 36

9.5.7    Únavová pevnost............................................................................................................................................................... 37

9.5.8    Ověřování............................................................................................................................................................................ 37

10        Druh stavby......................................................................................................................................................................... 37

10.1     Betonové stavby................................................................................................................................................................. 37

10.1.1 Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 37

10.1.2 Základy................................................................................................................................................................................. 38

10.1.3 Mosty u pozemních lanových drah a lyžařských vleků................................................................................................. 38

10.1.4 Konstrukce namáhané na únavu................................................................................................................................... 38

10.2     Ocelové konstrukce........................................................................................................................................................... 38

10.2.1 Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 38

10.2.2 Jakost oceli......................................................................................................................................................................... 38

10.2.3 Mosty pozemních lanových drah a lyžařských vleků.................................................................................................... 38

10.2.4 Nosné konstrukce namáhané na únavu...................................................................................................................... 38

10.3     Nosné konstrukce z oceli a betonu................................................................................................................................ 39

10.4     Dřevěné konstrukce.......................................................................................................................................................... 39

10.5     Geotechnické konstrukční práce.................................................................................................................................... 39

10.6     Seismické návrhy.............................................................................................................................................................. 39

11        Druhy stavebních objektů................................................................................................................................................. 39

11.1     Základy................................................................................................................................................................................ 39

11.1.1 Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 39

11.1.2 Ověřování mezního stavu únosnosti.............................................................................................................................. 39


Strana 8

Strana

11.1.3 Ověřování mezního stavu použitelnosti......................................................................................................................... 40

11.1.4 Základové patky.................................................................................................................................................................. 40

11.2     Zemní kotvy......................................................................................................................................................................... 40

11.3     Spoje ocelových podpěr a základů................................................................................................................................. 40

11.4     Traťové konstrukce pozemních lanových drah............................................................................................................ 41

11.4.1 Spodní stavba jízdní dráhy............................................................................................................................................... 41

11.4.2 Vrchní stavba jízdní dráhy s kolejnicemi........................................................................................................................ 41

11.4.3 Mosty.................................................................................................................................................................................... 41

11.4.4 Tunely a galerie.................................................................................................................................................................. 41

11.5     Mosty lyžařských vleků...................................................................................................................................................... 41

11.6     Různé................................................................................................................................................................................... 42

12        Ochrana pracovníků.......................................................................................................................................................... 42

12.1     Mezery pod vozy.................................................................................................................................................................. 42

12.2     Pevné pracovní plošiny..................................................................................................................................................... 42

12.3     Přístup na pevné pracovní plošiny................................................................................................................................. 43

12.4     Lávky u vratných stanic..................................................................................................................................................... 43

12.5     Zařízení pro zvedání lana................................................................................................................................................. 43

12.6     Pojízdné kolejnice pro vozy.............................................................................................................................................. 43

12.7     Zařízení pro manipulaci s břemeny............................................................................................................................... 43

12.8     Zařízení pro manipulaci s částmi pohonu.................................................................................................................... 43

12.9     Kotevní místa pro napínací lana..................................................................................................................................... 43

Příloha A (normativní) Dokumentace......................................................................................................................................... 44

A.1       Obecné údaje..................................................................................................................................................................... 44

A.2       Technické dokumenty....................................................................................................................................................... 44

A.2.1   Podmínky používání.......................................................................................................................................................... 44

A.2.2   Bezpečnostní podmínky................................................................................................................................................... 44

A.3       Ověřování a výpočty........................................................................................................................................................... 44

A.3.1   Ověřování............................................................................................................................................................................ 44

A.3.2   Výpočty................................................................................................................................................................................. 45

A.4       Výkresy................................................................................................................................................................................. 45

A.5       Zprávy................................................................................................................................................................................... 45

Příloha B (informativní) Výňatky z ENV 1991-1:1994............................................................................................................... 46

B.1       Definice............................................................................................................................................................................... 46

B.2       Základní požadavky na bezpečnost............................................................................................................................... 47

B.3       Analýza bezpečnosti.......................................................................................................................................................... 47

B.3.1   Diferenciace spolehlivosti............................................................................................................................................... 47

B.3.2   Návrhové situace............................................................................................................................................................... 47

B.3.3   Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 47

B.4       Bezpečnostní opatření...................................................................................................................................................... 48

B.4.1   Předpoklady........................................................................................................................................................................ 48

B.4.2   Další bezpečnostní opatření........................................................................................................................................... 48

B.4.3   Management kvality........................................................................................................................................................... 48


Strana 9

Strana

B.5       Mezní stavy.......................................................................................................................................................................... 49

B.5.1   Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 49

B.5.2   Mezní stavy únosnosti....................................................................................................................................................... 49

B.5.3   Mezní stavy použitelnosti.................................................................................................................................................. 49

Příloha C (informativní) Odchylky typu A..................................................................................................................................... 50

Příloha ZA (normativní) Vztah této evropské normy a základních požadavků evropské směrnice 2000/9/EC
vztahující se na osobní lanové dráhy............................................................................................................................. 51


Strana 10

Předmluva

Tento dokument (EN 13107:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 242 „Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do dubna 2005 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do dubna 2005.

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic EU.

Pro vztah k Směrnicím EU viz informativní přílohu ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato norma tvoří část normalizačního programu přijatého technickým výborem pro bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. Tento program zahrnuje následující normy:

1.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie

2.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Všeobecné požadavky

3.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty

4.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana

5.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací zařízení

6.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení

7.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy

8.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická instalace mimo poháněcí zařízení

9.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty

10.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

11.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace

12.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz

13.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Zabezpečování kvality.

Společně tyto normy tvoří skupinu norem pro navrhování, výrobu, údržbu a provoz všech zařízení instalovaných pro osobní lanové dráhy.

Pokud jde o lyžařské vleky, byly práce na návrhu této evropské normy prováděny Mezinárodní organizací pro lanové dráhy (OITAF).

V souladu s vnitřními pravidly CEN/CENELEC bude tato norma zavedena národními normalizačními organizacemi těchto států: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Kypru, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 11

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky pro pozemní stavby pro osobní lanové dráhy. Požadavky této normy se vztahují na různé druhy zařízení a berou v úvahu jejich okolí.

Obsahuje požadavky pro zabránění úrazů a k ochraně pracovníků.

Neplatí pro zařízení pro dopravu nákladů ani pro šikmé výtahy.

Tato norma platí pro:

      nové lanové dráhy;

      změny existujících lanových drah, pokud se týkají bezpečnosti pozemních staveb nebo jejich částí.-- Vynechaný text --