ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.100                                                                                                                                      Květen 2005

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Poháněcí a další mechanická zařízení

ČSN
EN 13223

27 3019

 

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Drive systems and other mechanical equipment

Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes - Entraînements et autre dispositifs
mécaniques

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den Personenverkehr - Antriebe und weitere mechanische Einrichtungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13223:2004. Evropská norma EN 13223:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13223:2004. The European Standard EN 13223:2004 has status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72991
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 288 zavedena v ČSN EN 288 (05 0312) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů

EN 1709 zavedena v ČSN EN 1709 (27 3010) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

prEN 1907:2004 dosud nezavedena

EN 1908 zavedena v ČSN EN 1908 (27 3011) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací zařízení

EN 1909 zavedena v ČSN EN 1909 (27 3011) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace

ENV 1993-1-1 dosud nezavedena

EN 10025 zavedena v řadě norem ČSN EN 10025 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí - Technické dodací podmínky

EN 10083 zavedena v řadě norem ČSN EN 10083 (42 0931) Oceli k zušlechťování

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentù kontroly

EN 12397 zavedena v ČSN EN 12397 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Provoz

EN 12408 zavedena v ČSN EN 12408 (27 3014) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Zabezpečování kvality

EN 12927-1 zavedena v ČSN EN 12927-1 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 1: Kriteria výběru lan a upevnění konců lan

EN 12927-2 zavedena v ČSN EN 12927-2 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 2: Součinitele bezpečnosti

EN 12927-3 zavedena v ČSN EN 12927-3 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 3: Záplet šestipramenných tažných, dopravních a vlečných lan

EN 12927-4 zavedena v ČSN EN 12927-4 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 4: Upevnění konců lan

EN 12927-5 zavedena v ČSN EN 12927-5 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 5: Skladování, doprava, pokládání a napínání

EN 12927-6 zavedena v ČSN EN 12927-6 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 6: Kritéria vyřazení

EN 12927-7 zavedena v ČSN EN 12927-7 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 7: Kontrola, oprava a údržba

EN 12927-8 zavedena v ČSN EN 12927-8 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Lana - Část 8: Magnetické defektoskopické zkoušení lan

EN 12929-1 zavedena v ČSN EN 12929-1 (27 3016) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Část 1: Požadavky na všechna zařízení

EN 12929-2 zavedena v ČSN EN 12929-1 (27 3016) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Část 1: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu

EN 12930 zavedena v ČSN EN 12930 (27 3017) Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu -
Výpočty

EN 13243 zavedena v ČSN EN 13243 (27 3020) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

prEN 13796-1 dosud nezavedena

prEN 13796-2 dosud nezavedena

prEN 13796-3 dosud nezavedena


Strana 3

EN 20898 zavedena v řadě norem ČSN EN 20898 (02 1005) Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí

EN ISO 5817 zavedena v ČSN EN ISO 5817 (05 0110) Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (mimo elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů jakosti

ISO 185 zavedena v ČSN ISO 185 (42 0953) Litina s lupínkovým grafitem - Klasifikace

ISO 1083 zavedena v ČSN ISO 1083 (42 0951) Litina s kuličkovým grafitem - Klasifikace

ISO 6336 zavedena v řadě norem ČSN ISO 6336 Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými
a šikmými zuby

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. František Jaroš, IČ 6904 0893

Technická komise TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody, pohyblivé chodníky a lanové dráhy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13223
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Říjen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 45.100

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy -
Poháněcí a další mechanická zařízení

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons -
Drive systems and other mechanical equipment

 

Prescriptions de sécurité pour les installations
á câbles transportant des personnes -
Entraînements et autres dispositifs mécaniques

Sicherheitsanforderungen für Seilbahnen für den
Personenverkehr - Antriebe und weitere
mechanische Einrichtungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 23.srpna 2004.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Kypru, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 13223:2004
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................. 11

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................. 11

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 13

4          Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 14

4.1       Použití normy...................................................................................................................................................................... 14

4.2       Bezpečnostní zásady........................................................................................................................................................ 14

4.2.1    Nebezpečné případy......................................................................................................................................................... 14

4.2.2    Bezpečnostní opatření...................................................................................................................................................... 15

5          Všeobecné požadavky na hydraulická zařízení............................................................................................................ 15

6          Všeobecné požadavky na pohony.................................................................................................................................. 15

6.1       Všeobecné zásady............................................................................................................................................................ 15

6.2       Hlavní pohon...................................................................................................................................................................... 16

6.3       Pomocný pohon................................................................................................................................................................. 16

6.4       Nouzový pohon a pohon pro evakuaci........................................................................................................................... 16

6.5       Druhy řídicích systémů..................................................................................................................................................... 16

6.6       Bezpečnostní funkce a ovládací zařízení....................................................................................................................... 17

6.7       Motory................................................................................................................................................................................... 17

6.7.1    Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 17

6.7.2    Spalovací motory............................................................................................................................................................... 17

6.8       Převodovky.......................................................................................................................................................................... 17

6.9       Zařízení pro přenos síly.................................................................................................................................................... 18

6.9.1    Mechanický přenos síly.................................................................................................................................................... 18

6.9.2    Hydraulický přenos síly..................................................................................................................................................... 18

7          Řídicí a regulační systémy............................................................................................................................................... 18

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

7.2       Řízení rychlosti na trati a při vjezdu do stanic u kyvadlových lanových drah a u pulzačních visutých
lanových drah..................................................................................................................................................................... 19

7.3       Řídicí pult a další ovládací místa.................................................................................................................................... 19

7.4       Snímač polohy................................................................................................................................................................... 19

8          Bezpečnostní funkce a bezpečnostní zařízení pohonů.............................................................................................. 20

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 20

8.2       Sledování skutečné rychlosti, směru jízdy a klidového stavu.................................................................................... 20

8.3       Sledování rychlosti na trati............................................................................................................................................... 20

8.4       Sledování rychlosti při příjezdu do stanic u kyvadlových nebo pulzačních lanových drah.................................... 21

8.5       Sledování zpomalení........................................................................................................................................................ 21

8.6       Další bezpečnostní funkce a bezpečnostní zařízení................................................................................................... 21

9          Brzdy pohonů...................................................................................................................................................................... 22

9.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 22

9.2       Všeobecné požadavky na provozní a bezpečnostní brzdy......................................................................................... 23

9.3       Hydraulická zařízení brzd.................................................................................................................................................. 23

9.4       Pneumatická zařízení brzd............................................................................................................................................... 23


Strana 7

Strana

9.5       Elektrická zařízení brzd..................................................................................................................................................... 23

9.6       Provedení brzd................................................................................................................................................................... 24

9.7       Ovládání brzdné síly.......................................................................................................................................................... 24

9.8       Nastavení brzdné síly........................................................................................................................................................ 24

9.9       Provozní brzda.................................................................................................................................................................... 24

9.10     Bezpečnostní brzda........................................................................................................................................................... 24

10        Druhy zastavení.................................................................................................................................................................. 25

10.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 25

10.2     Provozní zastavení............................................................................................................................................................. 25

10.3     Nouzové zastavení hnacím motorem............................................................................................................................ 25

10.4     Nouzové zastavení provozní brzdou............................................................................................................................... 25

10.5     Nouzové zastavení bezpečnostní brzdou...................................................................................................................... 25

11        Požadavky na pohony lyžařských vleků.......................................................................................................................... 26

11.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 26

11.2     Všeobecné požadavky na pohony.................................................................................................................................. 26

11.3     Pohon.................................................................................................................................................................................. 26

11.4     Hnací motory...................................................................................................................................................................... 26

11.4.1 Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 26

11.4.2 Spalovací motory................................................................................................................................................................ 26

11.5     Převodovky.......................................................................................................................................................................... 26

11.6     Zařízení pro přenos síly.................................................................................................................................................... 26

11.6.1 Mechanický přenos síly..................................................................................................................................................... 26

11.6.2 Hydraulický přenos síly..................................................................................................................................................... 27

11.7     Řídicí systémy.................................................................................................................................................................... 27

11.8     Bezpečnostní funkce a bezpečnostní zařízení............................................................................................................. 27

11.9     Brzdy..................................................................................................................................................................................... 28

11.10 Zastavování lyžařských vleků........................................................................................................................................... 28

12        Lanové kotouče.................................................................................................................................................................. 28

12.1     Dimenzování....................................................................................................................................................................... 28

12.2     Provedení............................................................................................................................................................................ 28

13        Navíjecí pohony.................................................................................................................................................................. 29

13.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 29

13.2     Provedení............................................................................................................................................................................ 29

14        Hřídele a čepy lanových kotoučů a navíjecích bubnů................................................................................................. 29

15        Uložení................................................................................................................................................................................. 29

15.1     Dimenzování....................................................................................................................................................................... 29

15.2     Provedení............................................................................................................................................................................ 29

16        Vedení lan ve stanicích..................................................................................................................................................... 29

16.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 29

16.2     Vedení nosných lan........................................................................................................................................................... 30

16.3     Vedení pohyblivých lan..................................................................................................................................................... 30

16.4     Bezpečnostní zařízení....................................................................................................................................................... 30


Strana 8

Strana

17        Zařízení stanic.................................................................................................................................................................... 30

17.1     Kolejnice vozů.................................................................................................................................................................... 30

17.1.1 Hlavní kolejnice vozů......................................................................................................................................................... 30

17.1.2 Výhybky................................................................................................................................................................................. 30

17.1.3 Nárazníky na koncích dráhy............................................................................................................................................. 30

17.2     Připojovací a odpojovací místa....................................................................................................................................... 31

17.3     Zařízení urychlující a zpomalující vozy............................................................................................................................ 31

17.4     Zařízení pro udržování vzdálenosti vozů na trati........................................................................................................... 31

17.5     Zařízení pro pohyb vozů a nástupní pásy pro cestující............................................................................................... 32

17.5.1 Zařízení pro pohyb vozů.................................................................................................................................................... 32

17.5.2 Pásy pro nástup cestujících............................................................................................................................................ 32

17.6     Zavírací a otevírací zařízení vozů..................................................................................................................................... 32

17.7     Vedení vozů......................................................................................................................................................................... 32

17.8     Bezpečnostní zařízení lanových drah s odpojitelnými uchyceními........................................................................... 33

17.9     Další kontrolní zařízení..................................................................................................................................................... 33

17.10  Kotevní zařízení pro uvolnění lan.................................................................................................................................... 33

17.11  Podpěry............................................................................................................................................................................... 33

18        Mechanická zařízení na trati............................................................................................................................................. 33

18.1     Vedení pohyblivých lan..................................................................................................................................................... 33

18.1.1 Kladky.................................................................................................................................................................................. 33

18.1.2 Lanové kotouče.................................................................................................................................................................. 34

18.1.3 Kladkové baterie pro tažná a dopravní lana................................................................................................................. 34

18.1.4 Zavěšené podpěry tažných lan kyvadlových visutých lanových drah........................................................................ 34

18.1.5 Ochrana proti vypadnutí dopravních lan........................................................................................................................ 35

18.1.6 Zařízení pro opětovné usazení tažných lan................................................................................................................... 35

18.1.7 Zachycovače dopravních lan........................................................................................................................................... 35

18.1.8 Zařízení pro zjišťování vypadnutí lana............................................................................................................................ 35

18.2     Vedení nosných lan........................................................................................................................................................... 35

18.3     Vedení vozů visutých lanových drah............................................................................................................................... 36

18.4     Další vybavení podpěr...................................................................................................................................................... 36

18.4.1 Zařízení pro zvedání lana................................................................................................................................................. 36

18.4.2 Pracovní plošiny a žebříky................................................................................................................................................ 37

18.4.3 Upozornění......................................................................................................................................................................... 37

19        Materiály.............................................................................................................................................................................. 37

19.1     Výběr materiálů.................................................................................................................................................................. 37

19.1.1 Všeobecné požadavky..................................................................................................................................................... 37

19.1.2 Oceli..................................................................................................................................................................................... 37

19.1.3 Lité materiály...................................................................................................................................................................... 37

19.1.4 Slitiny lehkých kovů............................................................................................................................................................ 37

19.1.5 Šrouby.................................................................................................................................................................................. 37

19.2     Ověřování a zkoušky.......................................................................................................................................................... 38

20        Požadavky na další mechanická zařízení lyžařských vleků........................................................................................ 38


Strana 9

Strana

20.1     Lanové kotouče ve stanicích........................................................................................................................................... 38

20.1.1 Dimenzování....................................................................................................................................................................... 38

20.1.2 Provedení............................................................................................................................................................................ 38

20.2     Hřídele a čepy.................................................................................................................................................................... 38

20.3     Ložiska................................................................................................................................................................................ 39

20.3.1 Dimenzování....................................................................................................................................................................... 39

20.3.2 Provedení............................................................................................................................................................................ 39

20.4     Vedení lan ve stanicích..................................................................................................................................................... 39

20.4.1 Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 39

20.4.2 Vedení pohyblivých lan..................................................................................................................................................... 39

20.4.3 Bezpečnostní zařízení....................................................................................................................................................... 39

20.5     Zařízení ve stanicích.......................................................................................................................................................... 39

20.5.1 Vedení vlečných závěsů.................................................................................................................................................... 39

20.5.2 Další bezpečnostní zařízení............................................................................................................................................. 39

20.5.3 Kotevní místa pro uvolnění lan........................................................................................................................................ 39

20.6     Mechanická zařízení na trati............................................................................................................................................. 39

20.6.1 Vedení pohyblivých lan...................................................................................................................................................... 39

20.6.2 Vedení vlečných závěsů.................................................................................................................................................... 42

20.6.3 Další zařízení na podpěrách............................................................................................................................................ 42

20.7     Materiály.............................................................................................................................................................................. 42

Příloha A (normativní) Účinky bezpečnostních zařízení a funkcí, s výjimkou lyžařských vleků........................................ 43

Příloha B (normativní) Účinky bezpečnostních zařízení a funkce lyžařských vleků............................................................ 48

Příloha C (informativní) Technická dokumentace.................................................................................................................... 51

Příloha ZA (normativní) Vztah této evropské normy a základních požadavků evropské směrnice 2000/9/EC
vztahující se na osobní lanovou dopravu...................................................................................................................... 52

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 54


Strana 10

Předmluva

Tento dokument (EN 13223:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 242 „Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do dubna 2005 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do dubna 2005.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Tato norma tvoří část normalizačního programu přijatého technickým výborem pro bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu. Tento program zahrnuje následující normy:

1.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu - Terminologie

2.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu - Všeobecné požadavky

3.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu - Výpočty

4.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu - Lana

5.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu - Napínací zařízení

6.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu - Poháněcí a další mechanická zařízení

7.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu - Vozy

8.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

9.         Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu - Stavební objekty

10.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

11.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu - Obnovení provozu a evakuace

12.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu - Provoz

13.     Bezpečnostní požadavky na osobní lanovou dopravu - Zabezpečování kvality

Společně tyto normy tvoří skupinu norem pro navrhování, výrobu, údržbu a provoz všech zařízení instalovaných pro osobní lanovou dopravz.

Pokud jde o lyžařské vleky, byly práce na návrhu této evropské normy prováděny Mezinárodní organizací pro lanovou dopravu (OITAF).

V souladu s vnitřními pravidly CEN/CENELEC bude tato norma zavedena národními normalizačními organizacemi těchto států: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Kypru, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 11

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky pro mechanická a elektrická zařízení pohonů a ostatních mechanických zařízení osobních lanových drah. Tato norma se vztahuje na různé druhy zařízení a bere v úvahu jejich okolí.

Tento dokument platí pro navrhování, výrobu, montáž, údržbu a provoz mechanických a elektrických zařízení pohonů a ostatních mechanických zařízení osobních lanových drah.

Obsahuje požadavky k zabránění úrazům a k ochraně pracovníků.

Neplatí pro zařízení pro dopravu nákladů ani pro šikmé výtahy.

Kapitoly 6 až 11 platí pro mechanická a elektrická zařízení pohonů.

Kapitoly 12 až 20 platí pro ostatní mechanická zařízení.-- Vynechaný text --