ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90; 17.140.30                                                                                                                Červenec 2004

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci
a montáž výtahů -
Nejvyšší povolené hodnoty hladin
emisního akustického tlaku výtahů
a stavební řešení zaměřená proti šíření
hluku výtahů v nových stavbách

ČSN 27 4210

 

Safety rules for the construction and installation of passenger and goods lifts - Highest permissible values of lift´s
emissive acustic pressure and building solutions against noise propagation of lifts in new buildings

Régles de securité pour la construction et ľ installation des ascenseures - Les valeurs maximales permises pour l
es niveaux de pression acoustique d‘ emission des ascenseurs et les solutions de construction pour lutter contre
la propagation de bruit dans les construction neuves

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen - Die höchst zulläsigen Werte der Emission
des Aufzugschalldrucks und die Baumassnahmen gegen die Ausbreitung von Aufzugslärm in den neuen Häusern

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70801
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Tato norma byla vypracována pro usnadnění činnosti projektantů staveb, stanovuje nejvyšší povolené hodnoty emise hluku dodávaných výtahů a jejich částí a uvádí stavební řešení zaměřená proti šíření emise hluku výtahů instalovaných v nových stavbách pro bydlení, občanského vybavení a administrativních budovách nebo nově budovaných šachtách výtahů v existujících budovách, jejichž správná aplikace má zajistit dodržení stanovených hodnot hluku v akusticky chráněných místnostech. V části A. 2 je zapracován požadavek na zatížení klece výtahu při měření podle připravované prEN ISO 16032.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká asociace výrobců výtahů, IČ 60457414, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

Obsah

Strana

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 4

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 4

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 5

4    Všeobecně.................................................................................................................................................................................. 5

5    Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů ......................................................................... 6

6    Stavebně technická řešení šachet a strojoven výtahů a další opatření vedoucí k dosažení přípustných
hodnot hluku............................................................................................................................................................................... 6

7    Postup v případě, že není možné využít výše uvedená stavební řešení  ........................................................................ 8

Příloha A (normativní) Měřicí místa zdrojů hluku, podmínky a postupy měření u výtahů................................................. 10


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro nové výtahy a šachty výtahů dodávaných do nových staveb pro bydlení, občanského vybavení a administrativních budov, kde mají být výtahy instalovány1) a pro nově budované šachty výtahů v existujících budovách sloužících ke stejným účelům. Norma stanovuje nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku a standardní řešení prostorového uspořádání strojoven a šachet výtahů při navrhování budov zajišťující dodržení nejvýše přípustné hladiny hluku LAmax v chráněných místnostech přilehlých k provozním prostorám výtahu. Dále stanovuje místa měření úrovní zdrojů hluku u výtahů, jejichž hodnoty hladin emisního akustického tlaku jsou stanoveny touto normou jako maximální a nesmějí být výrobci nebo dodavateli výtahů překročeny.-- Vynechaný text --