ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90                                                                                                                                  Červen 2004

Bezpečnostní předpisy pro výtahy -
Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu


ČSN 27 4007

 

Safety rules for lifts - Testing and inspections of lifts in operation

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 27 4007 z března 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70524
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Tato norma byla vypracována pro prohlídky a zkoušky výtahů v provozu, které jsou trvalou součástí staveb. Norma stanoví zásady pro provádění zkoušek po podstatných změnách a po opravách a dále pro odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů.

Změny proti předchozímu vydání

Z této normy byla vypuštěna problematika závažných nebezpečí a s nimi spojených provozních rizik existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů, která je nově řešená v ČSN EN 81-80.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká asociace výrobců výtahů, IČ 60457414, Václav Vaněk, České sdružení pro výtahovou techniku, IČ 65993845, Ing. Bohuslav Kratěna

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Odkazy na normy................................................................................................................................................................. 4

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 4

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 5

5          Zkoušky................................................................................................................................................................................. 5

6          Inspekční prohlídky............................................................................................................................................................. 6

7          Posouzení provozních rizik a nápravná a ochranná opatření..................................................................................... 7

8     Požadavky na zkušebního technika................................................................................................................................. 7

Příloha A (informativní) Vzor Protokolu z odborné zkoušky...................................................................................................... 8


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanoví základní požadavky na zkoušky po podstatných změnách a opravách a na odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů v provozu (dále jen výtahů). Tato norma se vztahuje na výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, pokud právní předpisy pro ně nestanoví odlišné požadavky1.-- Vynechaný text --