ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90                                                                                                                               Listopad 2003

Bezpečnostní předpisy
pro konstrukci a montáž výtahů -
Část 58: Přezkoušení a zkoušky
požární odolnosti šachetních dveří

ČSN
EN 81-58

27 4003

 

Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test

Régles de sécurité pour la construction et l´instalation des élévateurs - Examen et essais - Partie 58: Essais de
résistance au feu des portes palières

Sicherheitsregeln für die Konstruction und den Einbau von Aufzügen - Überprüfung und Prüverfahren - Teil 58: Prüfung der
Feuerwiderstandsfähigkeit von Fahrschachttüren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 81-58:2003. Evropská norma EN 81-58:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 81-58:2003. The European Standard EN 81-58:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68766
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 81-1 zavedena v ČSN EN 81-1 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

EN 81-2 zavedena v ČSN EN 81-2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

EN 1070:1998 zavedena v ČSN EN 1070:2000 (83 3000) Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie

EN 1363-1:1999 zavedena v ČSN EN 1363-1:2000 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

EN 1363-2 zavedena v ČSN EN 1363-2:2000 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

EN 1634-1 zavedena v ČSN EN 1634-1:2000 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů

EN ISO 5167-1 zavedena v ČSN ISO 5167-1 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku - Část 1: Clony, dýzy a Venturiho trubice vložené do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu

ISO 5221 dosud nezavedena

ISO 9705 dosud nezavedena

Souvisící předpisy

Směrnice Rady 95/16/ES z 2001-01-26 o sbližování zákonů členských států týkajících se výtahů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Václav Vaněk, IČO 10052305

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 81-58
EUROPEAN STANDARD                                                                                   červenec 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.90

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení
a zkoušky - Část 58:
Zkouška požární odolnosti šachetních dveří

Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests -
Part 58: Landing doors fire resistance test

 

Régles de sécurité pour la construction et

l´instalation des élévateurs - Examen et assais -
Partie 58: Essais de résistance au feu des portes

palières

Sicherheitsregeln für die Konstruction und den Einbau
von Aufzügen - Überprüfung und Prüfverfahren -
Teil 58: Prüfung der Feuerwiderstandsfähigkeit von
Fahrschachttüren

Tato evropská norma byla schválena CEN 18. března 2003.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 81-58:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Zásady zkoušky................................................................................................................................................................... 8

5          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 8

6          Podmínky zkoušky............................................................................................................................................................... 8

7          Zkušební vzorek................................................................................................................................................................... 9

8          Podpěrná konstrukce......................................................................................................................................................... 9

9          Podmínky.............................................................................................................................................................................. 9

10        Předběžné přezkoušení..................................................................................................................................................... 9

11        Měřicí přístroje.................................................................................................................................................................... 15

12        Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 16

13        Ukončení zkoušky.............................................................................................................................................................. 17

14        Hodnocení zkoušky........................................................................................................................................................... 17

15        Kritéria zkoušky.................................................................................................................................................................. 17

16        Přímá oblast aplikace....................................................................................................................................................... 18

17        Postup klasifikace a vyhlášení výsledku zkoušky........................................................................................................ 18

18        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 19

Příloha A (informativní) Popis přístřešku a způsob měření................................................................................................... 20

Příloha B (normativní) Podpěrná konstrukce........................................................................................................................... 23

Příloha C (normativní) Ověřovací postup měření rychlosti pronikání plynů........................................................................ 24

Příloha D (normativní) Výpočet rychlosti pronikání plynů........................................................................................................ 25

Příloha ZA (informativní) Vztah tohoto evropského dokumentu k evropským směrnicím................................................ 28


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 10 „Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do ledna 2004 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do ledna 2004.

Tato evropská norma byla zpracována na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic EU.

Vazby na Směrnici(e) EU jsou uvedeny v příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Přílohy A až D jsou normativní.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

Tato norma je normou typu C podle EN 1070.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A a B, ustanovení této normy typu C jsou u šachetních dveří výtahů navržených a postavených podle této normy nadřazena ustanovením jiných norem.

EN 81 stanovuje požadavky pro určité dveře výtahu, aby se staly požární bariérou proti šíření požáru šachtou výtahu. Tato evropská norma stanovuje postup pro tento účel. Toto vyplývá z všeobecných zásad EN 1363-1 „Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky“ a, pokud to přichází v úvahu, z postupu vyplývajícího z EN 1634-1 „Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů“. Kromě toho se používá technika přenosu plynů pro stanovení celistvosti šachetních dveří výtahů.

EN 1634-1 se nevztahuje na šachetní dveře výtahů.

Šachetní dveře výtahu a jejich aplikace, které byly zkoušeny pro jiné než osobní výtahy použité podle EN 1634-1 se považují za vyhovující a odpovídající klasifikaci podle této evropské normy.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví metodu zkoušek pro určení požární odolnosti šachetních dveří výtahů, které mohou být vystaveny požáru ze strany nástupiště. Postup platí pro všechny typy šachetních dveří užívaných pro vstup do výtahu, které jsou určeny k tomu, aby se staly bariérou šíření požáru výtahovou šachtou.

Postup umožňuje měření celistvosti a je-li to požadováno, měření tepelné a radiační izolace.

Nestanovují se žádné požadavky, kromě ověření, že vzorek je provozuschopný pro mechanické podmínky před provedením zkoušek, protože tyto požadavky jsou obsaženy v příslušné normě pro tento výrobek.-- Vynechaný text --