ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320; 91.140.90                                                                                                                      Listopad 2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci
a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu
osob a nákladů -
Část 28: Dálková nouzová signalizace
u výtahů určených pro dopravu osob
a osob a nákladů

ČSN
EN 81-28


27 4003

 

Safety rules for the construction and installations of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote
alarm on passenger and goods passenger lifts

Regles de sécurité pour la construction at l’installation des ascenseurs - Elévateurs pour le transport de personnes
et d’objets - Partie 28: Téléarme pour ascenseurs et ascenserurs de charge

Sicherheitsregeln für die Construction und Eibau von Aufzügen - Aufzüge für den Personen- und Gütertransport -
Teil 28: Fern-Notruf für Personen- und Lastenauzüge

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 81-28:2003. Evropská norma EN 81-28:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 81-28:2003. The European Standard EN 81-28:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68412
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 81-1:1998 zavedena v ČSN EN 81-1:1999 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

EN 81-2:1998 zavedena v ČSN EN 81-2:1999 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

EN 292-1 zavedena v ČSN EN 292-1 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie, metodologie

EN 292-2 zavedena v ČSN EN 292-2 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 2: Technické zásady a specifikace

EN 1070:1998 zavedena v ČSN EN 1070:1998 (83 3000) Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie

EN 13015:2001 zavedena v ČSN EN 13015:2001 (27 4090) Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu

Vypracování normy

Zpracovatel: Václav Vaněk, IČO 10052305

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 81-28
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Červen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.320; 91.140.90

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -
Část 28: Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Dálková nouzová
signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

Safety rules for the construction and installations of lifts -
Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts

 

Regles de sécurité pour la construction
at l’installation des ascenseurs - Elévateurs
pour le transport de personnes et d’objets -
Partie 28: Téléarme pour ascenseurs
et
ascenserurs de charge

Sicherheitsregeln für die Construction und Eibau
von Aufzügen - Aufzüge für den Personen-
und Gütertransport -
Teil 28: Fern-Notruf für Personen- und Lastenauzüge

Tato evropská norma byla schválena CEN 13. února 2003.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 81-28:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Odkazy na normy................................................................................................................................................................. 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření.................................................................................................... 8

5          Informace............................................................................................................................................................................ 10

6          Zkouška před uvedením do provozu.............................................................................................................................. 11

7          Štítky, označení................................................................................................................................................................... 11

Příloha A (normativní)  Typická obousměrná komunikace mezi výtahem/výtahy a vyprošťovací službou.................... 12

Příloha B (informativní)  Obecné informace pro činnost vyprošťovací služby.................................................................... 13

Příloha ZA (normativní)  Vztah této normy ke směrnicím EU................................................................................................. 15


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 81-28:2003)byl vypracován Technickou komisí CEN/TC 10 „Osobní, nákladní a malé nákladní výtahy“ jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do prosince 2003 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do prosince 2003.

Tato evropská norma byla zpracována na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnic EU.

Vazby na Směrnici(e) EU jsou uvedeny v příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

Všeobecně

Tato evropská norma je normou typu C podle EN 1070. Tato norma byla vypracována jako norma harmonizovaná a stanovuje prostředky odpovídající základním bezpečnostním požadavkům směrnice o výtazích.

V předmětu normy je uvedeno, na která strojní zařízení, na jaký rozsah nebezpečí a na které nebezpečné situace a události se norma vztahuje.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, ustanovení této normy typu C jsou u výtahů navržených a postavených podle ustanovení této normy typu C nadřazena ustanovením jiných norem.

Tato norma byla zpracována podle těchto zásad:

1)    komunikační síť neselže (viz příloha A);

2)    nedojde k závadě v napájení sítě tak, aby výtahy v určité oblasti způsobily současně uvěznění osob v klecích výtahů

3)    tuto normu je třeba používat s odpovídajícími normami skupiny EN 81.

Tato norma také poskytuje všeobecnou informaci o úrovni služby organizace zajišťující vyprošťování.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro systémy nouzové signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů, na které se vztahuje skupina norem EN 81.

Tato norma také pojednává o minimu informací poskytovaných majitelům výtahů, pokud jde o údržbu a vyprošťovací službu.

Tato norma pojednává o následujícím závažném nebezpečí u výtahů, které jsou používány určeným způsobem za podmínek stanovených dodavatelem/výrobcem:

      uvěznění uživatelů v kleci výtahu v důsledku nesprávné funkce výtahu.

Tato norma neplatí pro přivolání pomoci v jiných případech, např. při srdečním infarktu, při žádosti o informace.

Tuto normu je třeba použít pro systémy signalizace u výtahů vyrobených a instalovaných po datu uveřejnění této normy CEN. Samozřejmě může být vzata v úvahu pro použití i u existujících výtahů.

EN 81-70 uvádí dodatečné požadavky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Tato norma nahrazuje požadavky EN 81-1:1998, EN 81-2:1998, pokud se jedná o dálkovou signalizaci (14.2.3).-- Vynechaný text --