ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.90                                                                                                                               Listopad 2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci
a montáž výtahů -
Část 70: Zvláštní úprava výtahů
určených pro dopravu osob a osob
a nákladů - Přístupnost výtahů
včetně osob s omezenou schopností
pohybu a orientace

ČSN
EN 81-7027 4003

 

Safety rules for the construction and installations of lifts - Part 70: Particular applications for passenger and goods
passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability

Régles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs - Part 70: Applications particuliéres pour les
ascenseurs de charge - Accessibilité aux ascenseury pour tous les usagers y compris les personnes avec handicap

Sicherheit für die Konstruktion und der Einbau von Aufzügen - Teil 70: Besondere Anwendungen für Personen
und Lastenaufzüge - Zugängigkeit von Aufzügen für Personen, einschliesslich Personen mit Behinderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 81-70:2003. Evropská norma EN 81-70:2003 má status české
normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 81-70:2003. The European Standard
EN 81-70:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68281
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 81-1:1998 zavedena v ČSN EN 81-1:1999 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

EN 81-2:1998 zavedena v ČSN EN 81-2:1999 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy

prEN 81-5:1999 dosud nezavedena

prEN 81-6:1999 dosud nezavedena

prEN 81-7:1999 dosud nezavedena

prEN 81-21:1998 dosud nezavedena

prEN 81-28:2000 dosud nezavedena

EN 292-2:1991 zavedena v ČSN EN 292-2:2000 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 2: Technické zásady a specifikace

EN 1070:1998 zavedena v ČSN EN 1070:2000 (83 3000) Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie

EN 12183:1999 zavedena v ČSN EN 12183:2001 (84 1021) Ručně poháněné invalidní vozíky - Požadavky a zkušební metody

EN 12184:1999 zavedena v ČSN EN 12184:2001 (84 1022) Elektricky poháněné invalidní vozíky, skútry a jejich nabíječe - Požadavky a zkušební metody

EN 13015:2001 zavedena v ČSN EN 13015:2001 (27 4090) Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu

ISO 7000:1989 zavedena v ČSN ISO 7000:1996 (01 8024) Značky pro použití na zařízeních - Rejstřík a přehled

Vypracování normy

Zpracovatel: Václav Vaněk, IČO 10052305

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 81-70
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Květen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.90

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní
úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost
výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Safety rules for the construction and installations of lifts - Part 70: Particular
applications for passenger and goods passenger lifts - Accessibility to lifts for
persons including persons with disability

 

Régles de sécurité pour la construction et

l’installation des ascenseurs - Part 70: Applications

particuliéres pour les ascenseurs de charge -

Accessibilité aux ascenseury pour tous les usagers

y compris les personnes avec handicap

Sichrheit für die Konstruktion und der Einbau
von Aufzügen - Teil 70: Besondere Anwendungen

für Personen und Lastenaufzüge - Zugängigkeit

von Aufzügen für Personen, einschliesslich

Personen mit Behinderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 21. listopadu 2002.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 81-70:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

           Strana

0    Úvod............................................................................................................................................................................................. 6

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 8

2    Odkazy na normy....................................................................................................................................................................... 8

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 9

4    Závažná nebezpečí a překážky přístupnosti......................................................................................................................... 9

5    Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření.......................................................................................................... 9

6    Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření............................................................................. 15

7    Informace pro používání......................................................................................................................................................... 17

Příloha A (informativní) Obecné poznámky k přístupnosti..................................................................................................... 18

Příloha B (normativní) Kategorie postižení............................................................................................................................... 19

Příloha C (normativní) Analýza rizik............................................................................................................................................. 20

Příloha D (informativní) Materiály pravděpodobně způsobující alergie............................................................................... 21

Příloha E (informativní) Směrnice pro úpravu výtahů pro osoby s postižením zraku........................................................ 22

Příloha F (normativní) Klávesnicová ovládačová kombinace................................................................................................ 24

Příloha G (informativní) Ostatní zařízení..................................................................................................................................... 25

Příloha ZA (normativní) Vztah této normy ke směrnicím EU.................................................................................................. 27

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 28


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 10 „Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky“ jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do listopadu 2003 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do listopadu 2003.

Vazby na Směrnici(e) EU jsou uvedeny v příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Přílohy A, D, E a G jsou informativní.

Přílohy B, C a F jsou normativní.


Strana 6

0 Úvod

0.1 Všeobecně

Tato evropská norma je normou typu C podle EN 1070.

V předmětu normy je uvedeno, na která nebezpečí, nebezpečné situace a události se norma vztahuje.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, ustanovení této normy typu C jsou u výtahů navržených a postavených podle ustanovení této normy typu C nadřazena ustanovením jiných norem.

0.2 Zásady

Tato norma byla zpracována podle těchto zásad:

a)    pracovní skupina vycházela při své činnosti z resoluce (CEN/TC 10/1995/7), která doplnila „přístupnost“ do pracovního programu CEN/TC 10, jmenovitě nutnost formulace požadavků pro přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace;

tato rezoluce vyplývá z mandátu uděleného CEN, jak je uvedeno v předmluvě; bylo rozhodnuto, že se bude vztahovat na navrhování a konstrukci klecí atp. tak, aby její vlastnosti nebránily nebo neomezovaly používání výtahu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace;

b)    pracovní skupina byla složena z představitelů Evropského fóra pro osoby se omezenou schopností pohybu a orientace, národních normalizačních institutů a výtahového průmyslu. Údaje, které byly vzaty v úvahu jsou:

      demografický vývoj v Evropě,

      tendence v životní nezávislosti a jejich souvislostech,

      potřeba přístupnosti budov,

      poznání existence různých postižení s rozdílným řešením v prostorové a orientační úrovni,

      odstraňování diskriminace související s tělesným postižení a stářím, jak je to uvedeno v doložce proti diskriminaci (článek 6a) Amsterodamské smlouvy Evropské unie;

evropská populace stárne a zvyšuje se počet tělesného postižení, včetně postižení souvisejícího se stárnutím; v současnosti se odhaduje počet starších lidí a lidí s omezenou schopností pohybu a orientace na 80 milionů - velký a stále rostoucí podíl populace Evropské unie; měnící se demografie ukazuje Evropské unii možnosti a změny; v současnosti ekonomické, sociální a kulturní možnosti starších lidí a lidí s omezenou schopností pohybu a orientace jsou nedostatečně oceňovány; samozřejmě je tady rostoucí poznávání, že společnost potřebuje obecně rozvíjet tento potenciál pro ekonomický a sociální prospěch společnosti;

z této práce vyplynula tato norma týkající se přístupnosti výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace;

obecná informace o přístupnosti je uvedena v příloze A;

c)    tato norma odpovídá základním požadavkům výtahové směrnice, ale navíc stanoví minimální pravidla pro přístupnost výtahů včetně osob na vozících pro invalidy; mohou existovat některé místní předpisy pro úroveň vhodnosti výtahů, které nemohou být ignorovány; typickými články, které na toto mají vliv jsou ty články, které stanovují minimální rozměry klecí;

d)    tato evropská norma uvádí troje rozměry výtahů poskytující různou úroveň přístupnosti pro osoby na vozících pro invalidy; úroveň přístupnosti a používání závisí na rozměrech, na prostorových a technických vlastnostech (viz evropské pojetí přístupnosti uvedené v bibliografii).

Dále pak tato evropská norma stanovuje vlastnosti a uživatelský přístup při různých stavech používání při normálním provozu.

POZNÁMKA Každý členský stát si může, podle svých sociální požadavků a ekonomické situace, vybrat vhodné rozměry výtahu z tabulky 1 jako minimální pro určitý typ budovy a stanovit jeho používání zákonem.


Strana 7

0.3 Předpoklady

Byla provedena intenzivní studia různých kategorií postižení ke stanovení odpovídajících nebezpečí a jejich rizik.

Byly rovněž vzaty v úvahu normalizační zásady rovných příležitostí osob s omezenou schopností pohybu a orientace schválené na 48. zasedání generálního shromáždění Spojených národů, které se konalo 20. prosince 1993 (rezoluce 48/96).

0.4 Projednávání

Předpokládá se, že se při každé smlouvě projedná mezi zákazníkem a dodavatelem/montážní firmou:

a)    uvažované používání výtahu;

b)    dočasná úprava provozu výtahu;

c)    podmínky prostředí;

d)    stavební problémy;

e)    ostatní aspekty mající vztah k místu instalace.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na bezpečný a nezávislý přístup a užívání výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace uvedenými v příloze B, tabulka B.1.

Tato evropská norma platí pro výtahy s minimálními rozměry klece podle tabulky 1 s klecovými a šachetními dveřmi provedenými jako samočinné vodorovně posuvné dveře.

Tato evropská norma bere v úvahu přístupnost výtahů osobami na vozících pro invalidy s maximálními vnějšími rozměry uvedenými v EN 12183:1999 a EN 12184:1999.

Tato evropská norma také obsahuje další technické požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, které vznikají při provozu výtahů určených pro přístup uživatelů s omezenou schopností pohybu a orientace.

POZNÁMKA Tato norma se může použít jako vodítko pro úpravu existujících výtahů v souladu s doporučením Evropské komise z 8. června 1995 (95/216/ES) týkajícím se zvýšení bezpečnosti existujících výtahů.-- Vynechaný text --