ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.020                                                                                                                                         Únor 2023

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost –
Část 4: Zakládací zařízení

ČSN
EN 16228 -4+A1

27 7991

 

Drilling and foundation equipment – Safety –
Part 4: Foundation equipment

Machines de forage et de fondation – Sécurité –
Partie 4: Machines de fondation

Geräte für Bohr- und Gründungsarbeiten – Sicherheit –
Teil 4: Geräte für Gründungsarbeiten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16228-4:2014+A1:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16228-4:2014+A1:2021. It was translated
by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16228-4+A1 (27 7991) z června 2022.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16228-4:2014+A1:2021 do soustavy ČSN.
Zatímco ČSN EN 16228-4+A1 z června 2022 převzala EN 16228-4:2014+A1:2021 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji
přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z prosince 2021. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 474-5:2006+A3:2013 zavedena v ČSN EN 474-5+A3:2014 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

EN 474-12:2006+A1:2008 zavedena v ČSN EN 474-12+A1:2009 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

EN 13000:2010+A1:2014 zavedena v ČSN EN 13000+A1:2014 (27 0570) Jeřáby – Mobilní jeřáby

EN 16228‑1:2014+A1:2021 zavedena v ČSN EN 16228-1+A1:2023 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky

EN 16228‑2:2014+A1:2021 zavedena v ČSN EN 16228-2+A1:2023 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro stavební a geotechnické inženýrství v zeminách nebo směsi zemin a hornin

EN ISO 12100:2010zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

ISO 12117-2:2008 nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna strojů a.s., IČO 27146235, Ing. Miloslav Vomočil

Technická normalizační komise: TNK 59 Stroje a zařízení pro zemní práce, stavební výrobu, výrobu stavebních materiálů a povrchovou těžbu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN 16228-4:2014+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                  Prosinec 2021

ICS 93.020                                                                                                             Nahrazuje EN 16228-4:2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost –
Část 4: Zakládací zařízení

Drilling and foundation equipment – Safety –
Part 4: Foundation equipment

Machines de forage et de fondation – Sécurité –
Partie 4: Machines de fondation

Geräte für Bohr- und Gründungsarbeiten – Sicherheit – Teil 4: Geräte für Gründungsarbeiten

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-03-06 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN
dne 2021-11-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky Ref. č. EN 16228-4:2014+A1:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Seznam dodatečných významných nebezpečí......................................................................................................................... 8

5......... Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření............................................................................................................... 9

5.1...... !Obecně".................................................................................................................................................................................. 9

5.2...... Stabilita tuhého tělesa.................................................................................................................................................................... 9

5.3...... Vrátky a kladky............................................................................................................................................................................... 10

5.4...... !Stanoviště obsluhy"............................................................................................................................................................ 10

5.5...... Pohybující se části podílející se na pracovním procesu........................................................................................................ 10

5.5.1... !Obecně...................................................................................................................................................................................... 10

5.5.2... Výjimky"...................................................................................................................................................................................... 10

5.6...... Náklon nosiče................................................................................................................................................................................ 10

5.7...... !Přídavné zařízení pro pilotovací soupravu"................................................................................................................... 11

5.8...... !Hluk"...................................................................................................................................................................................... 11

6......... Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření................................................................................. 11

7......... Informace pro používání – návod k používání......................................................................................................................... 12

Příloha A (normativní) Zkušební předpis pro hluk............................................................................................................................... 13

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

A.2...... Nárazová pilotovací souprava, vibrační pilotovací souprava................................................................................................ 13

A.3...... Rotační pilotovací souprava........................................................................................................................................................ 13

Příloha ZA (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2006/42/ES,
které mají být pokryty".............................................................................................................................................................. 14


 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16228-4:2014+A1:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 151 Stroje a zařízení pro zemní a stavební práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot – Bezpečnost, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2022 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 16228-4:2014".

Tento dokument obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2021-11-22.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (European Free Trade Association; EFTA) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic)/nařízení EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím)/nařízení (nařízením) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato norma je rozdělena do několika částí a zahrnuje vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb.

Část 1 obsahuje požadavky, které jsou/mají být společné pro všechna vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb. Další části obsahují dodatečné požadavky na zvláštní zařízení, která doplňují nebo upravují požadavky části 1. Soulad s články části 1, společně s těmi z příslušné zvláštní části této normy, jež stanoví požadavky na konkrétní zařízení, je jedním z prostředků, jak splnit základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle uvedené směrnice.

Pokud příslušná zvláštní část neexistuje, může pomoci stanovit tyto požadavky na stroj část 1, ale sama o sobě neposkytuje prostředky, jak příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost dané směrnicí splnit.

Tato evropská norma EN 16228 Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost sestává z následujících částí

    Část 1: Společné požadavky

    !Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro stavební a geotechnické inženýrství v zeminách nebo směsi zemin a hornin"

    Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD)

    Část 4: Zakládací zařízení

    Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny

    Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže

    Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení

Jakákoliv zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.


 

Úvod

Tato evropská norma je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100.

Strojní zařízení, na která se tento dokument vztahuje, a nebezpečí, která jsou do této normy zahrnuta, jsou uvedeny v předmětu této normy.

Pokud jsou ustanovení normy typu C odlišná od ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, mají ustanovení normy typu C přednost před ustanoveními jiných norem pro vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb, která byla navržena a vyrobena podle ustanovení normy typu C.

1 Předmět normy

Tato evropská norma se zabývá společně s částí 1 všemi významnými nebezpečími pro zakládací zařízení, když je používáno, jak je předpokládáno, a za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného používání výrobcem ve spojitosti s celou dobou životnosti stroje (viz kapitola 4).

Požadavky této části jsou doplňující ke společným požadavkům uvedeným v !EN 16228-1:2014+A1:2021".

Tento dokument neopakuje požadavky z !EN 16228-1:2014+A1:2021", ale přidává nebo nahrazuje požadavky pro použití zakládacího zařízení.

Obecný termín „zakládací zařízení“ zahrnuje v tomto dokumentu několik odlišných typů strojů používaných pro instalaci a/nebo vytahování pomocí vrtání (stroje s krouticím momentem větším než 35 kN m), beranění, vibrování, zatlačování, tahání nebo kombinací technologií nebo jinou metodou:

    podélných základových prvků;

    zlepšování zemin pomocí technologií vibrování nebo soil-mixing;

    vertikálních drénů.

POZNÁMKA Některá zakládací zařízení mohou mít přídavnou rotační hlavu s krouticím momentem menším než 35 kN m pro předvrtávací účely; toto zařízení je touto normou pokryto.

Stroje s jednou nebo více z následujících vlastností nejsou zahrnuty do této normy, ale jsou zahrnuty v !EN 16228-2:2014+A1:2021":

    stroje, které mají krouticí moment hlavní rotační hlavy menší než 35 kN m;

    stroje, které mohou vrtat ve více směrech;

    stroje, u kterých je obvykle zapotřebí přidávat a odstraňovat tyče nebo těžní a vrtací nástroje atd. během procesu instalace/vytahování.

Proces zakládacích technologií obvykle zahrnuje instalaci délkových prvků, jako jsou betonové piloty, ocelové profily, roury a štětovnice, injekční prvky, jako trubky a hadice, a výpažnice pro betonáž in situ.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.