ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.99                                                                                                                               Prosinec 2022

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny –
Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky
na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině

ČSN
EN 280-2

27 5004

 

Mobile elevating work platforms –
Part 2: Additional safety requirements for load lifting appliances on the extending lifting structure and work platform

Plates-formes élévatrices mobiles de personnel –
Partie 2: Exigences de sécurité supplémentaires pour des appareils de levage fixés à la structure extensible ou à la plate-forme de travail

Fahrbahre Hubarbeitsbühnen –
Teil 2: Zusätzliche Sicherheitsanforderung für Lastaufnahmemittel an Hubeinrichtung und Arbeitsbühne

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 280-2:2022. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 280-2:2022. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 280-2 (27 5004) ze září 2022.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 280-2:2022 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 280-2 ze září 2022 převzala EN 280-2:2022 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 280-1:2022 nezavedena

EN 13001-2:2021 zavedena v ČSN EN 13001-2 (27 0105) Jeřáby – Návrh obecně – Část 2: Účinky zatížení

EN 14492-2:2019 zavedena v ČSN EN 14492-2 (27 0610) Jeřáby – Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem – Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem

EN 60204-32:2008 zavedena v ČSN EN 60204-32 ed. 2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

EN ISO 12100:2010 zavedena v ČSN EN ISO 12100 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

EN ISO 13850:2015 zavedena v ČSN EN ISO 13850 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení – Funkce nouzového zastavení – Zásady pro konstrukci

EN ISO 13854:2019 zavedena v ČSN EN ISO 13854 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

EN ISO 13857:2019 zavedena v ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES 2006/42/EC ze 17. května 2006 o strojních zařízeních. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN CIMTO, s. p., Magdalena Bambousková, DiS, IČO 00311391

Technická normalizační komise: TNK 123, Zdvihací a manipulační zařízení

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 280-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Únor 2022

ICS 53.020.99; C

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny –
Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen
na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině

Mobile elevating work platforms –
Part 2: Additional safety requirements for load lifting appliances on the extending lifting structure and work platform

Plates-formes élévatrices mobiles de personnel –
Partie 2: Exigences de sécurité supplémentaires
pour des appareils de levage fixés à la structure extensible ou à la plate-forme de travail

Fahrbahre Hubarbeitsbühnen –
Teil 2: Zusätzliche Sicherheitsanforderung
für Lastaufnahmemittel an Hubeinrichtung
und Arbeitsbühne

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2021-12-12.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2022 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                       Ref. č. EN 280-2:2022 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.


Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva. 5

Úvod. 6

1......... Předmět normy. 7

2......... Citované normativní dokumenty. 7

3......... Termíny a definice. 8

4......... Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření/opatření ke snížení rizika. 10

4.1...... Pevné přídavné zařízení pro zdvihání nákladu. 10

4.2...... Zdvihací zařízení (zdvihací zařízení s výložníky /
bez výložníků) 10

4.3...... Konstrukční a stabilitní výpočty. 12

4.4...... Metody pro zabránění převrácení a překročení přípustných napětí 13

5......... Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření ke snížení rizik. 14

6......... Uživatelské informace. 14

6.1...... Návod k obsluze. 14

6.2...... Značení 16

Příloha A (normativní) Seznam významných nebezpečí 18

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2006/42/ES, které mají být pokryty. 23

Bibliografie. 25

 

European foreword. 5

Introduction. 6

1......... Scope. 7

2......... Normative references. 7

3......... Terms and definitions. 8

4......... Safety requirements and/or protective/risk
reduction measures. 10

4.1...... Fixed load-lifting attachment 10

4.2...... Hoist appliance (hoists with/without jibs) 10

4.3...... Structural and stability calculations. 12

4.4...... Methods to avoid overturning and exceeding permissible stresses. 13

5......... Verification of safety requirements
and/or protective/risk reduction measures. 14

6......... User information. 14

6.1...... Operating instructions. 14

6.2...... Marking. 16

Annex A (normative) List of significant hazards. 18

Annex ZA (informative) Relationship between this
European Standard and the Essential
Requirements of Directive 2006/42/EC aimed
to be covered. 23

 

Evropská předmluva

 

European foreword

Tento dokument (EN 280-2:2022) vypracovala technická komise CEN/TC 98 Zdvihací plošiny, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

 

This document (EN 280-2:2022) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 98 “Lifting platforms”, the secretariat of which is held by DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2022 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2022.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by August 2022, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by August 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Tento dokument byl vypracován na základě žádosti o standardizaci předložené CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

 

This document has been prepared under a Standardization Request given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

 

For relationship with EU Directive(s), see informative Annex ZA, which is an integral part of this document.

Veškerá zpětná vazba a dotazy týkající se tohoto
dokumentu by se měly směrovat na národní normalizační orgán uživatelů. Kompletní seznam těchto orgánů
naleznete na webových stránkách CEN.

 

Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national standards body. A complete listing of these bodies can be found on the CEN website.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto
evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

 

Úvod

 

Introduction

Tento dokument je harmonizovanou normou, která
poskytuje jeden prostředek pro mobilní zdvihací pracovní plošiny (MEWP) typu 1, vybavené zařízením pro zdvihání břemene a určené pro zdvihání zavěšených břemen, aby vyhovoval základním požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnost stanoveným ve směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních.

 

This document is a harmonized standard to provide one means for Mobile Elevating Work Platforms (MEWPs) of Type 1, equipped with a load lifting appliance and designed for lifting suspended loads, to conform to the essential health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC.

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno
v EN ISO 12100:2010.

 

This document is a type C standard as stated in
EN ISO 12100:2010.

Pokud jsou ustanovení této normy typu C odlišná od ustanovení uvedených v normách typu A nebo B, mají pro stroje navržené a postavené podle ustanovení této normy typu C přednost ustanovení v této normě typu C před ustanoveními jiných norem.

 

When provisions of this type C standard are different from those which are stated in type A or B standards, the provisions of this type C standard take precedence over the provisions of the other standards, for machines that have been designed and built according to the
provisions of this type C standard.

Dotčené strojní zařízení a rozsah, ve kterém jsou
pokryta nebezpečí, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu

 

The machinery concerned and the extent to which
hazards are covered are indicated in the scope of this document.

 

1 Předmět normy

 

1Scope

Tento dokument, který se má používat ve spojení
s EN 280-1:2022, stanoví dodatečné bezpečnostní
požadavky na MEWP typu 1 skupiny B vybavené zařízením pro zdvihání břemene. Zařízení pro zdvihání břemene je určeno pro zdvihání zavěšených břemen pouze jako součást úkolu prováděného personálem z pracovní plošiny. Tento dokument se zabývá dalšími nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které souvisejí se zařízením pro zdvihání břemen buď na vysouvací zdvihací konstrukci, nebo na pracovní plošině, pokud se MEWP a zařízení pro zdvihání břemene používají tak, jak bylo zamýšleno, a za podmínek nesprávného použití, které lze rozumně předvídat výrobcem MEWP. Významná nebezpečí, na která se vztahuje tento dokument, jsou uvedena v příloze A.

 

This document, which is to be used in conjunction with EN 280-1:2022, specifies the additional safety requirements for MEWPs of Type 1 Group B equipped with a load lifting appliance. The load-lifting appliance is
designed for lifting suspended loads only as part of the task being carried out by personnel from the work
platform. This document deals with the additional
hazards, hazardous situations and events relevant to load lifting appliances either on the extending lifting structure or on the work platform, when the MEWP and load lifting appliance are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer of the MEWP. The significant
hazards covered by this document are listed in Annex A.

Tento dokument se nevztahuje na následující:

 

This document does not cover the following:

a)  použití MEWP pro zdvihání osob jako zavěšeného břemene;

 

a)  the use of a MEWP for lifting persons as a suspended load;

b)  použití MEWP pro zdvihání zavěšených břemen z jiné ovládací polohy, než je pracovní plošina;

 

b)  the use of a MEWP for lifting suspended loads from a control position other than the work platform;

c)  požadavky na zdvihací příslušenství;

 

c)  requirements for lifting accessories;

d)  zdvihání nebo spouštění zavěšených břemen pro obecné manipulace s materiály prováděné jeřábem;

 

d)  lifting or lowering of suspended loads for general materials handling as carried out by a crane;

e)  MEWP v souladu s články 4.4.1.5 a/nebo 4.4.1.6 normy EN 280-1:2022 (kritéria zvýšené stability a přetížení);

 

e)  MEWPs compliant with EN 280-1:2022, 4.4.1.5 and/or 4.4.1.6 (enhanced stability and overload criteria);

f)   jiné MEWP než typu 1 skupiny B.

 

f)   MEWPS others than Type1 Group B.

Zařízení pro zdvihání břemene může být:

 

Load lifting appliance can be:  

g)  pevné body pro upevnění břemen na pracovní plošině nebo na vysouvací zdvihací konstrukci, kde může být břemeno umístěno v dosahu personálu na plošině;

 

g)  fixed load attachment points on the work platform or on the extending lifting structure where the load can be positioned in reach of the personnel on the platform;

h)  zdvihací zařízení pro zdvihání nebo spouštění břemene se stacionární plošinou. Zařízení je připojeno k pracovní plošině nebo vysouvací konstrukci a může mít výložník pro zdvihání břemene.

 

h)  lifting equipment for lifting or lowering the load with a stationary platform. The equipment is attached to the work platform or extending structure and may have a load lifting jib.

POZNÁMKA Zdvihací zařízení může být buď trvale připevněné nebo odnímatelné.

 

NOTE The lifting equipment can be either permanently
attached or removable.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.