ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.40                                                                                                                               Prosinec 2022

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení –
Část 2: Provoz, údržba a používání

ČSN
EN 13814-2

27 6001

 

Safety of amusement rides and amusement devices –
Part 2: Operation, maintenance and use

Sécurité des manèges et des dispositifs de divertissement –
Partie 2: Installation, maintenance et exploitation

Sicherheit von Fahrgeschäften und Freizeiteinrichtungen –
Teil 2: Betrieb, Instandhaltung und Verwendung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13814-2:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13814-2:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13814-2 (27 6001) z dubna 2021.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 12385 zavedena v ČSN EN 12385 (všechny části) (02 4302) Ocelová drátěná lana – Bezpečnost

EN 13814-1:2019 zavedena v ČSN EN 13814-1 (27 6001) Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení – Část 1: Návrh a výroba

EN 13814-3:2019 zavedena v ČSN EN 13814-3 (27 6001) Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení – Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání

EN 60947-3 zavedena v ČSN EN 60947-3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

EN ISO 2307 zavedena v ČSN EN ISO 2307 (80 8627) Textilní lana – Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností

EN ISO 9554 zavedena v ČSN EN ISO 9554 (80 8626) Textilní lana – Obecné specifikace

EN ISO 13857 zavedena v ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

Vypracování normy

Zpracovatel: CIMTO, s. r. o, IČO 04050657, Magdalena Bambousková, Dis.

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13814-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Květen 2019

ICS 97.200.40                                                                                                            Nahrazuje EN 13814:2004

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení –
Část 2: Provoz, údržba a používání

Safety of amusement rides and amusement devices –
Part 2: Operation, maintenance and use

Sécurité des manèges et des dispositifs
de divertissement –
Partie 2: Installation, maintenance et exploitation

Sicherheit von Fahrgeschäften
und Freizeiteinrichtungen –
Teil 2: Betrieb, Instandhaltung und Verwendung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-05-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 13814-2:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Provoz, údržba a používání zábavních jízd a zábavních zařízení........................................................................................ 12

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

4.2...... Standardní dokumentace............................................................................................................................................................ 12

4.3...... Povinnosti kontrolora.................................................................................................................................................................... 12

4.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

4.3.2... Výběr a školení personálu........................................................................................................................................................... 12

4.3.3... Montážní demontáž...................................................................................................................................................................... 13

4.3.4... Péče o zařízení.............................................................................................................................................................................. 15

4.3.5... Zkušební provoz a kontroly.......................................................................................................................................................... 17

4.3.6... Ovládání.......................................................................................................................................................................................... 18

4.3.7... Povinnosti dozoru nad provozem.............................................................................................................................................. 19

4.3.8... Servis (údržba, opravy a úpravy)................................................................................................................................................ 20

4.4...... Povinnosti obsluhy zábavního zařízení..................................................................................................................................... 21

4.4.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 21

4.4.2... Všeobecné požadavky................................................................................................................................................................. 21

4.4.3... Bezpečný provoz........................................................................................................................................................................... 22

4.5...... Povinnosti pomocné obsluhy...................................................................................................................................................... 23

4.6...... Nezávislá kontrola......................................................................................................................................................................... 23

4.6.1... Provozní kontrola........................................................................................................................................................................... 23

4.6.2... Zprávy.............................................................................................................................................................................................. 23

4.7...... Nouzové situace............................................................................................................................................................................ 23

4.7.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 23

4.7.2... Prostředky evakuace a úniku...................................................................................................................................................... 23

4.7.3... Oheň, požár.................................................................................................................................................................................... 24

Příloha A (informativní) Školení, kvalifikace a praxe pro kompetentní osoby............................................................................... 26

Příloha B (informativní) Ustanovení před použitím............................................................................................................................. 27

B.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 27

B.2..... Provozní oprávnění nebo povolení............................................................................................................................................ 27

B.3..... Kompetence................................................................................................................................................................................... 27

B.4..... Provozní oprávnění nebo povolení pro použitá a dovážená zábavní zařízení.................................................................. 27

B.4.1.. Postup.............................................................................................................................................................................................. 27

B.4.2.. Převod............................................................................................................................................................................................. 27

B.5..... Prodloužení a převod provozního oprávnění nebo povolení................................................................................................ 27

B.6..... Zprávy o prodloužení provozního oprávnění nebo povolení................................................................................................ 28

B.7..... Zkoušení.......................................................................................................................................................................................... 28

B.8..... Kontrolní orgány............................................................................................................................................................................ 28

B.9..... Instalační zkouška......................................................................................................................................................................... 28

B.10... Příklady zkušebních intervalů používaných předpisy členských států................................................................................ 28

Strana

B.10.1 Obecně............................................................................................................................................................................................ 28

B.10.2 Německo......................................................................................................................................................................................... 28

B.10.3 Spojené království......................................................................................................................................................................... 30

B.10.4 Holandsko....................................................................................................................................................................................... 31

B.10.5 Itálie.................................................................................................................................................................................................. 31

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 32

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13814-2:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 152 „Stroje a stavby výstavišť a zábavních parků – Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument, spolu se svojí první a druhou částí, nahrazuje EN 13814:2004.

EN 13814 sestává z následujících částí pod obecným názvem Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení

    Část 1: Návrh a výroba

    Část 2: Provoz, údržba a používání

    Část 3: Požadavky na kontroly během návrhu, výroby, provozu a používání

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje minimální požadavky nezbytné k zajištění bezpečné údržby, provozu, inspekce a testování zábavních jízd a zábavních zařízení, která jsou určena k instalaci jak opakovaně, aniž by došlo k poškození nebo ztrátě integrity, tak dočasně nebo trvale na výstavištích a v zábavních parcích nebo v jiných jiná místa.

Tribuny, zařízení na staveništi, lešení, odnímatelné zemědělské konstrukce, jednoduchá dětská zábavní zařízení na mince, přepravující až tři děti a rekreační zařízení, jako jsou tobogány nebo letní sáňkařské dráhy, vybavení dětských hřišť, lanová hřiště, lezecká stěna, nafukovací prvky, trampolíny, zařízení bazénů (tento seznam není vyčerpávající) nejsou zahrnuty do tohoto dokumentu.

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků platí národní předpisy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.