ICS 13.320; 91.140.90

ČSN

EN 81-28

 

27 4003

Prosinec 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů –
Výtahy pro dopravu osob a nákladů –
Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.